Ansvarshavende navigatør som er alene på broa om natta, sovner på vakt. Hendelser skjer mens fartøyet er underveis der adre gjøremål foretas av personen som har vakt på broa. Disse eksemplene er oppgitt som årsak i flere rapporter etter ulykker. I disse tilfellene brytes flere prinsipper for godt vakthold fra Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip (vaktholdforskriften).

I følge vaktholdforskriftens § 7 om brovakt, skal det i utgangspunktet være minst tre personer på broen. Dvs. ansvarshavende navigatør, utkikk og rormann. Et selvstyreanlegg (autopilot) kan erstatte rormann, men fortsatt er det viktig at ansvarshavende vaktoffiser og utkikk overvåker og sikrer seilasen for å unngå uønskede hendelser. Utkikk kan bare utelates under gitte forhold i dagslys. Dette fremkommer i overnevnte forskrifts Vedlegg A, Del 3. Vakthold underveis, pkt. 15.

Fra rapport om ulykke:

  • «Melding mottatt om at fergen hadde vært bort i et oppdrettsanlegg ved fergeleiet og mye laks hadde rømt fra anlegget.
    • Årsak: uoppmerksomhet! Satt på autopilot og var opptatt med annet arbeid. Autopilot var innstilt med feil kurs.»
  • «Vakthavende navigatør skulle vekke resten av mannskapet og satt på autopilot. Han oppdaget så at fartøyet endret kurs etter at han forlot broa og fartøyet gikk på grunn.»
  • «Båten skulle returnere til land. Skipperen satte kursen på autopilot og gikk fra broen mens matros overtok på bro. Etter 10 min registrerte han et smell og båten gikk på grunn. Båten tok inn vann og hele besetningen iførte seg redningsdrakter og gikk i redningsflåten.
    • Årsak: Matrosen beskriver at han nesten ikke så noen ting pga. dårlig sikt.»

 

Etter § 7 skal det alltid holdes forsvarlig utkikk til forebygging av sammenstøt på sjøen. Utkikken må være i stand til å vie oppgaven sin fulle oppmerksomhet, og det er viktig at han ikke utfører eller bli satt til å utføre andre plikter som kan komme i konflikt med denne oppgaven. Pliktene til utkikken og ansvarshavende vaktoffiser er atskilt.

På skip som er utstyrt med selvstyringsanlegg, kan ansvarshavende vaktoffiser på broen ha tilsyn med og betjene disse funksjonene alene, unntatt når det forekommer:

  • tåke eller nedsatt sikt
  • trangt eller urent farvann
  • sterk trafikk, eller andre spesielle farer

I slike tilfeller skal det skiftes til manuell styring som håndteres av et kvalifisert besetningsmedlem. Alternativt skal vakthavende overvåke kurs og kontroll av skipets selvstyring.