Hva skjedde?

Øvelser er viktig for at mannskapet om bord skal være beredt og kunne takle reelle situasjoner på riktig måte. Det er mulig å lese seg til rett bruk av redningsutstyr og hvordan dette skal håndteres i bruksanvisninger og manualer, men det er gjerne ved øvelser mannskapet får testet utstyret og kan høste erfaringer.

Sjøfartsdirektoratet mottar fra tid til annen hendelsesrapporter der mannskap har skadet seg i forbindelse med øvelser. Det kan være utsetting av MOB-båter eller flåter eller bruk av tørrskodd evakuering.

I en hendelse vi har mottatt ble flere som deltok så skadet at de måtte sykemeldes. Det fremkom i ettertid at strømpen de skulle evakuere gjennom, ikke var riktig montert i flåten som de skulle lande i.

Rederiet har i ettertid evaluert øvelsen, og selskapet som har levert redningsutstyret har sett på hva som kan ha vært årsak til det som skjedde.

For det spesifikke utstyret forventer vi at rederiet videreformidler opplæring internt, mens leverandøren av redningsutstyret tar kontakt med andre rederier som har tilsvarende utstyr, for å formidle det de har erfart.

Årsaker

Ved hendelsen som er beskrevet over, var det feil ved montering av redningsstrømpen til flåten. Feilmonteringen førte til at strømpen ble innsnevret og fikk en annen vinkel enn den som var planlagt. Dette førte til at mannskapet som skulle evakuere, fikk større fart enn det som er vanlig gjennom strømpen, og de kom ut på en annen plass i flåten.

Generelt ser vi at det ved øvelser med ulikt redningsutstyr, kan være ulike årsakssammenhenger.

Manglende kunnskap og gjennomgang av utstyret som skal brukes til øvelsene, manglende opplæring og kompetanse, fravær eller mangler i prosedyrer, manglende kommunikasjon, for avanserte redningssystemer eller feil og mangler ved utstyret.

Hva ser vi?

Det er alltid viktig å ta seg god tid i forkant av en øvelse og sikre at all informasjon er formidlet og forstått: Øvelsen må avbrytes dersom det avdekkes farlige situasjoner. Pass på å gi beskjed videre hvis det avdekkes feil eller mangler ved redningsutstyret.

Øvelser skal gi lærdom og erfaring, ikke føre til skader.

Erfaring med evakueringsoperasjonen kan være ulik. Ingen mennesker eller fartøy er like, og vær og strømforhold vil også spille inn ved evakueringsøvelsen. Alle farer og forhold må vurderes før øvelsen starter, og alle må ha et bevisst forhold til det som skal øves på.

En god gjennomgang av utstyret og jobben i forkant kan ha en forebyggende effekt for å unngå skader og sikre en trygg og sikker øvelse. For eksempel kan en monteringsfeil avsløres ved at en gjennomgår utstyret nøye og sikrer at dette er riktig montert før selve øvelsen starter.

Øvelsene om bord skal legges opp slik at de blir mest mulig realistiske, men ikke til fare for de som deltar. Bruk opplæringshjelpemidler i form av bilder, video, nettbasert kurs eller lignende ved gjennomgang av den delen av utsettingen og evakueringen som ikke kan gjennomføres under øvelsene. Øvelsene må ta hensyn til normalfunksjon, alternativ funksjon og nødprosedyrer.

Utdrag av krav:

SOLAS III/19:
2.1 Alle besetningsmedlemmer med fastsatte plikter i nødsituasjoner skal være kjent med sine plikter før reisen begynner.

3.1 Øvelser skal, så langt det er praktisk mulig, gjennomføres som om det var en virkelig nødssituasjon.

3.4.8 Hvis et skip er utstyrt med MES, skal øvelsene omfatte gjennomføring av prosedyrene som er nødvendige for utplassering av slike midler, helt fram til den faktiske utplasseringen av midlet. Dette aspektet ved øvelsene bør forsterkes ved regelmessig instruksjon med bruk av opplæringshjelpemidlene om bord som kreves i regel 35 nr. 4. I tillegg skal ethvert medlem av mannskap som betjener MES, så langt som mulig få videre opplæring gjennom å ta del i en fullstendig utplassering av et liknende system på vannet, enten om bord på et skip eller i land, med mellomrom som ikke er lengre enn to år og ikke i noe tilfelle lengre enn tre år. Denne opplæringen kan knyttes til utplasseringen som kreves av regel 20 nr. 8.2.

SOLAS III/35:

4 Alle skip som er utstyrt med et MES, skal også ha opplæringshjelpemidler med hensyn til bruken av systemet om bord.

Skipssikkerhetsloven:
Rederiet er ansvarlig for at skipet drives på en slik måte at det gir betryggende sikkerhet for liv og helse (skipssikkerhetsloven § 11), og er dermed ansvarlig for at øvelser gjennomføres på en sikker måte.

Referanser:

  • Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet, bl.a. §§ 9, 11
  • SOLAS chapter III, Life-saving appliances and arrangements
  • The STCW Convention & Code 2010
  • Resolution MSC. 81(70), Recommendation on testing of life-saving appliances
  • Forskrift 5. september 2014 nr. 1191 om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger, del a, kap. 8.
  • Forskrift 16. desember 2016 nr. 1770 om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv., §7