Last ned høringsbrev

1. Hva saken gjelder

Høringsfrist er 28. november 2016, og eventuelle innspill sendes postmottak@sjofartsdir.no.

2. Begrunnelse for kort høringsfrist

EU-Kommisjonen har med hjemmel i direktiv 2014/90/EU artikkel 35 (2) vedtatt en implementeringsforordning som fastsetter og endrer krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving av skipsutstyr. Forordningen, som særlig har betydning for tekniske kontrollorgan utpekt fra Norge og produsenter som benytter disse, vil tre i kraft 20 dager etter offisiell publisering i EU.

Av hensyn til like konkurransevilkår er det av stor betydning at tekniske kontrollorganer utpekt i EFTA-statene til enhver tid kan anvende de samme reglene som sine konkurrenter i resten av EØS. Vedlegg A.1 til tidligere skipsutstyrsdirektiv ble endret 12 ganger. Det er lite omstridte endringer hvor sjøfartsadministrasjonene, næringen og de tekniske kontrollorganene er særdeles medvirkende under hele prosessen fram mot vedtakelse. For å sikre at norske krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving samsvarer med de til enhver tid gjeldende kravene på EU-nivå, er det nødvendig med kort høringsfrist. Forkortet høringsfrist er vurdert i samsvar med utredningsinstruksen.

3. Bakgrunn for forslaget

Direktiv 2014/90/EU om skipsutstyr trådte i kraft i EØS 18. september 2016. Med hjemmel i artikkel 35 (2) ble utkast til implementeringsforordning som fastsetter og endrer krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving, vedtatt etter behandling i EU-Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) tirsdag 8. november 2016. Det innebærer at forordningen vil tre i kraft i EU 20 dager etter publisering i Official Journal, altså om ca tre uker. Forordningen vil da erstatte gjeldende vedlegg A.1 til det nå opphevede direktiv 96/98/EC.

Direktiv 2014/90/EU regulere bl.a. adgangen til å sette skipsutstyr på markedet, og i tillegg til rederier regulerer direktivet rettigheter og plikter for tekniske kontrollorgan og produsenter av skipsutstyr samt andre markedsdeltakere. Direktivet har som hensikt å sørge for harmonisert gjennomføring i EU/EØS, og samtidig sørge for like konkurransevilkår. Det er av stor betydning for tekniske kontrollorgan utpekt av Norge, samt norske og utenlandske produsenter som benytter seg av disse, at de til enhver tid kan følge samme regelverk som sine konkurrenter ellers i EØS.

4. Nærmere om forslaget

Forslaget bygger på gjeldende vedlegg A.1 til tidligere direktiv 96/98/EC, og angir tabellarisk hvilke krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving som gjelder for hvert enkelt utstyr som faller inn under virkeområdet til direktivet. Tabellen inneholder referanse til kravenes opprinnelse i de relevante internasjonale konvensjonene, og tabellen angir også hvilke moduler for samsvarsvurdering som er aktuelle for hvert enkelt utstyr.

Sammenlignet med gjeldende vedlegg A.1 inneholder den nye tabellen to nye kolonner. Her introduseres datoer for første tillate plassering på markedet, og siste mulige plassering om bord. Ved endringer vil det for et spesifikt utstyr settes inn en ny rad i tabellen hvor de nye kravene angis. Her vil datoen for når det er tillatt å samsvarsvurdere, sertifisere, rattmerke og plassere det aktuelle produktet på markedet etter de nye kravene framgå, og denne datoen vil typisk være datoen for ikrafttredelse av implementeringsforordningen. Samtidig vil det i den eksisterende raden for det samme produktet settes inn en dato for siste mulige plassering om bord av utstyr som oppfyller de gamle kravene. Denne datoen vil normalt være hentet fra endringsvedtaket truffet i henhold til den respektive internasjonale konvensjonen. Det er altså kun i forbindelse med endringer at det vil være aktuelt å angi datoer i kolonne 5 og 6. Hva som menes med plassert om bord er beskrevet i de innledende forklaringene til tabellen, og er deretter nærmere angitt for hvert enkelt utstyr.

Eksempel:

Number and item designation

Regulations of SOLAS 74, as amended, and the relevant resolutions and circulars of the IMO, as applicable

Testing standards

Modules for conformity assessment

Dates for placing on the market

Dates for placing on board

1

2

3

4

5

6

MED/2.6
Sewage systems

Type approval requirements
- MARPOL 73/78 Annex IV, Reg. 9.

Carriage and performance requirements
- MARPOL 73/78 Annex IV, Reg. 9.

- Until 31 December 2015:,
- IMO Res.MEPC.159(55),
- As from 1 January 2016,
- IMO Res.MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

01-01-2018
(III)

* Delivery of the equipment to the shipyard if this takes place within 30 months before the first installation of the equipment in its functional position.

MED/2.6
Sewage systems

Type approval requirements
- MARPOL 73/78 Annex IV, Reg. 9.

Carriage and performance requirements
- MARPOL 73/78 Annex IV, Reg. 9.

IMO Res.MEPC.227(64).

a) including section 4.2 (for use by passenger ships in all areas, including a MARPOL Annex IV special area),

b) not including section 4.2 (for use by ships, other than passenger ships, in all areas and by passenger ships outside MARPOL Annex IV special areas).

B+D

B+E

B+F

G

[Date of entry into force of this Implementing Regulation]

* 20 days after publication in official journal

 

 

Datoen i kolonne 6 er hentet fra IMO-resolusjon MEPC.227(64) og reflekterer siste mulige tidspunkt for å installere utstyr som er testet etter kravene i MEPC.159(55), om bord på eksisterende passasjerskip. Plassering om bord betyr her levering til verftet.

Datoen i kolonne 5 (samme dato som implementeringsforordningen trer i kraft) viser første mulige tidspunkt for å plassere utstyr på markedet som er vurdert og sertifisert etter de nye kravene.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget

Systemet for samsvarsvurderinger og sertifisering av skipsutstyr gjennomfører et felles europeisk godkjennings- og sertifiseringsregime for slikt utstyr på bakgrunn av krav som følger av internasjonale konvensjoner (SOLAS, MARPOL, COLREG). De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet.

Det felleseuropeiske regimet sørger for harmonisert implementering av kravene i de internasjonale konvensjonene, og bidrar til like konkurransevilkår for produsenter og tekniske kontrollorgan. Felles regler  bidrar videre til å redusere transaksjonskostnader knyttet til å sette slik utstyr på markedet. Regimet skal samtidig sikre at skipsutstyr som omsettes og installeres eller plasseres om bord på norske skip holder en forsvarlig sikkerhetsmessig standard.
De foreslåtte endringene endrer ikke regimet for samsvarsvurdering og sertifisering som sådan, og får følgelig heller ikke ytterligere administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen enn det som uansett følger av de internasjonale konvensjonene. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlig er begrenset til deltakelse i EUs prosesser for å utarbeide endringer i skipsutstyrsdirektivet og gjennomføre slike endringer i norsk rett.

6. Nærmere om utkastet til endringsforskrift

Forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr endres slik at gjeldende vedlegg A erstattes av et nytt vedlegg V, og § 1 andre ledd endres slik at dette reflekteres i selve forskriftsteksten.
Forslag til nytt vedlegg V er hengt ved dette høringsbrevet. Forslaget er basert på tabellen i implementeringsforordningen vedtatt av Kommisjonen, og forslaget til vedlegg er dermed på engelsk. Før en eventuell fastsettelse vil Sjøfartsdirektoratet utarbeide en norsk oversettelse.  

Vedlegg: