Høringsbrev kontrolltiltak.pdf

Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet innen 7. januar 2019 til post@sdir.no. Høringen vil også bli lagt ut på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider www.sjofartsdir.no.

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til seniorrådgiver Øyvind Bore, tlf. 52745177 eller via e-post obo@sdir.no.  

Bakgrunnen for forslaget

Forslaget inneholder regler som setter grenser for adgangen til kameraovervåking på steder hvor et begrenset antall arbeidstakere jevnlig eller kontinuerlig oppholder seg, og for adgangen til innsyn i e-post og annet elektronisk lagret materiale på personlige områder som virksomheten har stilt til disposisjon for arbeidstakeren.

Disse forholdene var inntil 20. juli 2018 regulert i personopplysningsforskriften[1], som var hjemlet i personopplysningsloven av 2000[2] og som gjaldt alle arbeidstakere.

Ved ikrafttredelse av ny lov om personopplysninger[3] ble det fastsatt nye forskrifter om henholdsvis kameraovervåking av arbeidstakere og om innsyn i e-post og annet elektronisk lagret materiale. Samtidig ble personopplysningsforskriften opphevet. De nye forskriftene er hjemlet i arbeidsmiljøloven, og denne loven omfatter blant annet ikke sjøfart, fangst og fiske, jf. lovens § 1-2 annet ledd bokstav a. Som følge av dette har det oppstått et utilsiktet skille i personvernet for arbeidstakere på land og til sjøs. Utkastet til ny forskrift om kontrolltiltak for sjøfolk bøter på dette.  

Skipsarbeidsloven har tilnærmet sammenfallende formålsbestemmelse med arbeidsmiljøloven[4], og gir tilpasset regulering av ansettelsesforhold og arbeidsmiljø for ansatte på norske skip. Skipsarbeidsloven § 9-1 åpner for å iverksette kontrolltiltak overfor mannskapet når tiltaket har saklig grunn i arbeidsforholdet, og tiltaket ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.  Bestemmelsen gir grunnvilkår for iverksettelse av kontrolltiltak og gir hjemmel for utdypende regler i forskrift. 

Nærmere om innholdet

Forslaget bygger på og er harmonisert med det materielle innholdet i forskrift 2. juli 2018 nr. 1107 om kameraovervåking i virksomhet og forskrift 2. juli 2018 nr. 1108 om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale, som viderefører gjeldende rett og i stor grad tar sin ordlyd fra de reglene forskriftene erstatter. Forslaget som nå sendes ut på høring er i så måte en videreføring av det som var gjeldende rett før 2. juli 2018.

Sjøfartsdirektoratet har vurdert alternativet å fastsette en forskrift som henviser til de nevnte forskriftene av 2. juli 2018 med hjemmel i arbeidsmiljøloven, men kommet til at det er mest hensiktsmessig for næringen å kunne operere innenfor det sjøfartsspesifikke regelverket så langt det er mulig, og minst mulig måtte forholde seg til henvisninger til annet norsk regelverk.  En har derfor valgt å utforme et eget regelverk. Det gir til en viss grad også mulighet til tilpasning til næringens begrepsbruk og regelverkets innretning.

For å begrense antall forskrifter og videreføre en tematisk inndeling av regelverket har Sjøfartsdirektoratet valgt å samle reglene i en felles forskrift om kontrolltiltak, med kapitler for kameraovervåking og innsyn e-post annet elektronisk materiale. Slik kan også eventuelle nye regler på området for kontrolltiltak som måtte bli aktualisert for eksempel gjennom teknologisk utvikling, enklere knyttes til det eksisterende regelverket.

Merknader til enkelte av bestemmelsene

Til § 1 Virkeområde

Forskriften foreslås hjemlet i skipsarbeidsloven § 9-1. Skipsarbeidsloven § 1-2 gir loven virkning for arbeidstaker som har sitt arbeid om bord på norske skip. Ved virkeområdeforskriften[5] § 3 er loven også gitt virkning for flyttbare innretninger. Samtidig er arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for petroleumsvirksomhet til havs, jf. lovens § 1-3. Utenfor petroleumsvirksomhet er flyttbare innretninger underlagt regelverket forvaltet av Sjøfartsdirektoratet. Dette innebærer at en på noen områder har parallelle og til dels overlappende regelverk. For å sikre at arbeidstakere på flyttbare innretninger også utenfor petroleumsvirksomhet det samme vern velger Sjøfartsdirektoratet å la virkeområde omfatte arbeidstakere også på flyttbare innretninger.

Til § 3 Vilkår for kameraovervåking

Første ledd viderefører rettstilstanden etter personopplysningsloven 2000 § 37. Vi har valgt å utelate avgrensningen «av område i virksomheten hvor en begrenset krets av personer ferdes jevnlig», idet dette innenfor skipsarbeidslovens virkeområde vil være tilfellet uansett.

Andre ledd viderefører ordlyden i samme lovs § 36 første ledd.

Til § 4 Varsel om kameraovervåking

Denne bestemmelsen viderefører innholdet i personopplysningsloven 2000 § 40, og presiserer samtidig rederiets rolle som behandlingsansvarlig.

Til § 5 Utlevering av opptak gjort ved kameraovervåking

Bestemmelsen viderefører innholdet i personopplysningsloven 2000 § 39.

Til § 6 Sletting av opptak gjort ved kameraovervåking

Bestemmelsen viderefører personopplysningsforskriften § 8-4 annet til femte ledd. Samtidig er innholdet på området for betalings-, bank- og posttjenester oppdatert til dagens virkelighet hvor slike tjenester i stadig større utstrekning er integrert i andre handelslokaler. Taxfreeutsalg, kiosker og kafeer på passasjerskip vil være omfattet av disse reglene.

Kravet i personopplysningsforskriften § 8-4 om sletting av opptak når det ikke lenger foreligger saklig grunn for oppbevaring antas å ha liten betydning ved siden av de øvrige reglene for når opptak skal slettes, og er dermed utelatt.

Til § 8 Kapitlets virkeområde

Bestemmelsen viderefører innholdet i personopplysningsforskriften § 9-1.

Til § 9 Vilkår for innsyn

Bestemmelsen viderefører innholdet i personopplysningsforskriften § 9-2.

Til § 10 Prosedyrer ved innsyn

Bestemmelsen viderefører innholdet i personopplysningsforskriften § 9-3.

Til § 11 Sletting av opplysninger ved opphør av arbeidsforholdet

Bestemmelsen viderefører innholdet i personopplysningsforskriften § 9-4.

Til § 12 Fravik av bestemmelsene ved avtale

Bestemmelsen viderefører innholdet i personopplysningsforskriften § 9-5.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Selv om reglene på noen punkter er modernisert, viderefører forslaget som det fremgår ovenfor gjeldende rett. Dette omfatter også ordningen med Datatilsynet som tilsyns- og vedtaksmyndighet. Ved å knytte reglene opp mot det regelverket som ellers gjelder for sjøfolk vil det for næringen og for direktoratet som rådgiver være lettere tilgjengelig. Sjøfartsdirektoratet legger derfor til grunn at forslaget i første rekke vil ha positive konsekvenser, og kan ikke se at det skal ha nevneverdige økonomiske konsekvenser for næringen. 

Høringsinnspill

En ber om høringsinstansenes innspill innen 7. januar 2019.

Høringsfristen er noe kortere enn den sedvanlige fristen på tre måneder, idet utkastet i all hovedsak viderefører gjeldende rett og søker å bøte på fraværet av regulering som har oppstått etter opphevelsen av personopplysningsforskriften.

Vedlegg


[1] Forskrift 15. desember 2000 nr. 1265 om behandling av personopplysninger

[2] Lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger

[3] Lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger

[4] Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

[5] Forskrift 19. august 2013 nr. 990 om skipsarbeidslovens virkeområde