Last ned høringsbrev som pdf

Forurensningsforskriften er gitt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Klima- og miljødepartementet er ansvarlig myndighet og fastsetter endelig forskriftsendring etter høringen.

For å sikre overensstemmelse med direktiv 2015/2087 som endrer vedlegg II i direktiv 2000/59/EF om mottaksfasiliteter for avfall fra skip, innebærer forslaget noen nødvendige endringer i opplysningene angitt i tabellen i forurensningsforskriften kapittel 20 vedlegg II, som skipet skal melde før anløp i havnen.

Direktiv 2015/2087 ble vedtatt i EU 18. november 2015 og inntatt i EØS-avtalen 30. april 2016. Frist for implementering var 9. desember 2016.

Forslaget sendes ut på tre ukers offentlig høring. Forskriftsforslag skal som hovedregel sendes ut på 3 måneders offentlig høring. Utredningsinstruksen åpner likevel for at en kan fastsette kortere høringsfrist for saker som omhandler EØS-forpliktelser. De foreslåtte endringene medfører ingen nye og omfattende innholdsmessige krav til opplysninger. På denne bakgrunn mener vi at det er grunnlag for å sette en kort høringsfrist på 3 uker.

Høringsuttalelser sendes til Sjøfartsdirektoratet innen 10. mars 2017 til post@sdir.no.

Spørsmål om høringen sendes til:

lbu@sdir.no Linda Bruås, underdirektør, underavdeling for regelverk og avtaler agfr@sdir.no Anders Grønstad Friisk, rådgiver, avdeling for kontroll og inspeksjon

Høringen vil også bli lagt ut på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider www.sjofartsdir.no.

Bakgrunn for forslag om endringer i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 20

Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 gjennomfører direktiv 2000/59/EF om mottaksfasiliteter for avfall fra skip. Direktivet er inntatt i EØS- avtalen vedlegg XIII nr. 56i og pålegger skip som anløper havner innenfor EØS å sende inn melding om hvor mye avfall skipet har om bord, hvor mye avfall skipet skal levere når det ankommer havn og hvor mye lagringsplass skipet har.

Vedlegg II i direktiv 2000/59/EF er en skjematisk oppstilling av opplysninger som skal meldes før anløp i havnen. Direktiv 2015/2087 endrer vedlegg II i direktiv 2000/59/EF om mottaksfasiliteter for avfall fra skip. Formålet med endringene er å bringe direktivet i overensstemmelse med MARPOL Annex V gjeldende fra 1. januar 2013, om kategorisering av avfallstyper. Samtidig skal endringene sikre bedre registrering av faktisk levert avfall i forrige havn og dermed også gjøre det enklere å vurdere om skipet har dokumentert tilstrekkelig kapasitet til å kunne gå videre til neste havn uten å levere avfall.

Kravene knyttet til avfallsmeldingers innhold reguleres i dag av forurensningsforskriften § 20-7. I henhold til § 20-7 første ledd skal skipsfører melde fra til havnen om levering av avfall og lasterester. Melding skal gis i SafeSeaNet Norway og opplysningene skal være i henhold til kravene angitt i vedlegg II, jf. § 20-7 andre ledd.

For å sikre overenstemmelse med direktiv 2015/2087 innebærer forslaget en endring i punkt 7 i vedlegg II i forskriften hvor det i tillegg til informasjon om siste havn der avfall ble levert og dato for dette, også gis informasjon om mengde levert avfall (oppgitt i m3) og type levert avfall.

I punkt 2 (avfall) i tabellen erstattes kategorien «andre» med nye underkategorier av avfall. På denne bakgrunn fjernes også punkt 6 om «kildesortering – avfallsreduksjon» i tabellen. Punkt 4 i gjeldende tabell om «lasterelatert avfall» fjernes og slås sammen med punkt 5. Punkt 5 (lasterester (spesifiser)) får en ny fotnote som angir at lasterester skal spesifiseres og kategoriseres i henhold til de relevante vedleggene i MARPOL, særlig vedlegg I, II og V.

Med henvisning til punkt 7 i vedlegg II får tabellen i tillegg en ny kolonne hvor opplysninger om mengde avfall (m3) som ble levert siste havn skal angis.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Bakgrunnen for endringen skyldes behov for at regelverket reflekterer de nye kravene til opplysninger som skipet skal melde før anløp i havnen.

Etter vår vurdering er det kun tale om mindre endringer i vedlegg II. De nye kravene er i all hovedsak en nærmere presisering av de opplysningene som allerede skal meldes inn. De nye opplysningene som skipene nå skal melde inn er informasjon som rederiene/skipene allerede har. Endringen innebærer derfor kun at skipene får en utvidet meldeplikt og det er ingen nye og omfattende innholdsmessige krav til opplysninger.

På denne bakgrunn vil ikke endringene i vedlegg II medføre noen administrative og økonomiske konsekvenser for næringen.

Endringene innebærer imidlertid at Kystverket, som eier og driver SafeSeaNet Norway hvor avfallsmeldingene skal sendes, må legge til rette for at de nye opplysningene kan meldes inn.

Vedlegg