Last ned høringsbrev som PDF

Bakgrunnen for forslaget

Som en del av Sjøfartsdirektoratets kvalitetssystem noteres jevnlig større og mindre behov for endringer i forskriftene som direktoratet forvalter. Mye av dette er endringsbehov av redaksjonell art, men som likevel kan gi rom for misforståelse og forårsake unødig tidsbruk hos direktoratets kunder. Sjøfartsdirektoratet mener derfor det er hensiktsmessig å samle disse endringene i en felles endringsforskrift.

Nærmere om forslaget

Formålet med endringene er i all hovedsak å rette opp i redaksjonelle feil som av ulike grunner har oppstått. Samtlige forskrifter som det foreslås endringer i er helt eller delvis hjemlet i skipssikkerhetsloven og fritids- og småbåtloven.

Kommentarer til de enkelte endringer

I

Til endringer i forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger

Fra 1. mars 2021 ble navnet DNV GL endret til DNV.

Til § 1 nr. 4 punkt 3 og § 1 nr. 5 punkt 2.: Navnet «DNV GL» endres til «DNV».

 

II

Til endringer i forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere

Til § 16 tredje ledd, teksten som avsluttes med kolon: NS-4210, som det vises til er erstattet med NS-ISO 3864-1 og NS-ISO 3864-3. Endres i samsvar med dette.

Til § 32 fjerde ledd: Standarden NS-4210, som det vises til er erstattet med NS-ISO 3864-1 og NS-ISO 3864-3. Endres i samsvar med dette.

 

III

Til endringer i forskrift 4. september 1987 nr. 856 om bygging av flyttbare innretninger

Fra 1. mars 2021 ble navnet DNV GL endret til DNV.

Til § 1 nr. 2 punkt. 3 og § 1 nr. 3 punkt 2: Navnet «DNV GL» endres til «DNV»

Til § 1 nr. 12, 13 og 14: Begrepet «Automatisk identifikasjonssystem (AIS) i nr. 12, «ferdsskriver (VDR) i nr. 13 og «LRIT-utstyr» i nr. 14 brukes ikke i forskriften og står kun i definisjonsbestemmelsen. § 1 nr. 12, 13 og 14 oppheves.

Til § 12 nr. 3: Her korrigeres skrivefeil. «IEC 600092-504» er skrevet feil. Riktig skrivemåte er «IEC 60092-504». Endres i samsvar med dette.

 

IV

Til endringer i forskrift 4. september 1987 nr. 859 om verne-, miljø- og sikkerhetstiltak på flyttbare innretninger

Fra 1. mars 2021 ble navnet DNV GL endret til DNV.

Til § 1 nr. 4 punkt 3: Navnet «DNV GL» endres til «DNV».

 

V

Til endring forskrift 20. desember 1991 nr. 878 om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare innretninger

Fra 1. mars 2021 ble navnet DNV GL endret til DNV.

Til § 2 nr. 4 punkt. 3 og § 2 nr. 9 punkt 2: Navnet «DNV GL» endres til «DNV»

 

VI

Til endringer i forskrift 15. september 1992 nr. 693 om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger

Til § 10 første ledd bokstav b: Oppbygningen av bokstav b kan gi grunnlag for misforståelser. Bokstav b splittes slik at «fiske- og fangstfartøy med bruttotonnasje 500 eller mer» tas inn som bokstav b og nåværende bokstav c blir til ny bokstav d.

 

VII

Til endringer i forskrift 10. februar 1994 nr. 123 for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr

Fra 1. mars 2021 ble navnet DNV GL endret til DNV.

Til § 2 nr. 1 punkt 3 og § 2 nr. 9 punkt 2: Navnet «DNV GL» endres til «DNV».

Til overskriften til kapittel V. Her korrigeres skrivefeil «teknisike». Skal i stedet være «Tekniske».

 

VIII

Til endringer i forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip 

Til § 31: Referansene til kodens kapittel 14 nr.14.6.1.5 og 14.6.1.6 stemte med opprinnelig tekst i HSC 1994. Kapittel 14 i 94-koden er opphevet og sier nå at kapittel 14 i 2000-koden gjelder for alle. Referansen endres til gjeldene kode kapittel 14 nr. 14.7.1.5 og 14.7.1.6.

 

IX

Til endringer i forskrift 27. april 1999 nr. 537 om vakthold på passasjer og lasteskip

Til vedlegg A Del 3-1 punkt 15 første setning: Her rettes skrivefeil fra «der der» til «der det».

X

Til endring i forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktigelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriksfart

Til § 8B femte ledd bokstav b: Det vises til verdier i samsvar med annet ledd som er feil. Annet ledd fastsetter ikke verdier. Riktig henvisning skal være tredje ledd. Endres i samsvar med dette.

XI

Til endringer i forskrift 11. april 2003 nr. 480 om sveiseutstyr mv. for sveisegassene acetylen og oksygen på flyttbare innretninger

Fra 1. mars 2021 ble navnet DNV GL endret til DNV.

Til § 2 bokstav b nr. 3 og § 2 bokstav f nr. 2: Navnet «DNV GL» endres til «DNV».

XII

Til endring i forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet, pirat- og terrorberedskap og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (sikkerhetsforskriften) 

Til § 23 første ledd: Det henvises til forskrift 25. juni 2009 nr.904 om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) som er opphevet og erstattet av ny forskrift 7. mai 2021 nr. 1452 om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon mv. (våpenforskrifta). Henvisningen oppdateres til gjeldende forskrift.

 

XIII

Til endring i forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt

Til § 13 annet ledd: Henvisningen til annet ledd er feil. Riktig henvisning er kun første ledd, og bestemmelsen endres i tråd med dette.

 

Til § 18 annet ledd annen setning: Her korrigeres utilsiktet skrivefeil i teksten, ved at ordet «dato» tas ut av setningen.

 

XIV

Til endring i forskrift 10. juli 2009 nr. 998 om posisjonerings- og ankringssystemer på flyttbare innretninger (ankringsforskriften 09)

Til § 2 bokstav a nr. 3 og § 2 bokstav e nr. 2: Fra 1. mars 2021 ble navnet DNV GL endret til DNV. Navnet «DNV GL» endres til «DNV».

 

XV

Til forskrift av 22. november 2013 nr. 1404 om fiskefartøy med største lengde under 15 meter 

Til § 27 tredje ledd: Kravet om at stabilitetsberegninger skal forelegges godkjent foretak for kontroll for foretak etter § 27 tredje ledd og gjelder kun for fartøy 8-15 meter. For å klargjøre bestemmelsen tas denne presiseringen inn og forskriftsteksten endres i samsvar med dette.

Til § 63 andre ledd: Andre ledd har kun historisk verdi og foreslås opphevet.

Til § 68 første ledd: Det foreligger feil tekstformatering i bestemmelsen ved at ordet «Duplisert» står usammenhengende etter første punktum og «Radioutstyr» står med stor bokstav. Setningen skal starte med ordet «Duplisert» etterfulgt av «radioutstyr med liten bokstav. Ny andre setning foreslås tatt inn med «Duplisert radioutstyr, manuell satellitt EPIRB og fri-flytsatellitt EPIRB, kan benyttes som sekundær alarmeringskilde. Fri-flyt satellitt EPIRB og manuell satellitt EPIRB skal være utstyrt med en innebygd posisjonsangivelse».

 

XVI

Til forskrift 17. juni 2014 nr. 768 om særlige regler for skip som er vernet eller fredet og fører flere enn 12 passasjerer

Til § 23 første ledd tredje setning: Det er skrivefeil i forskriften. Endres i samsvar med Solas Chapter III Regulation 17 (3). Setningen endres til: Utsettingen skal skje mens skipet beveger seg forover med en hastighet på inntil fem knop.

XVII

Til forskrift 1. juli 2014 nr. 955 om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger

Til Vedlegg I: Overgangsbestemmelsen i tidligere § 15 annet ledd ble opphevet i januar 2022. Vedlegget som overgangsbestemmelsen viste til, ble ikke opphevet samtidig og står fortsatt i forskriften. Vedlegg I til forskriften foreslåes derfor opphevet.

XVIII

Til forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip

Til § 5 første og annet ledd: Forskriftens § 5 gjelder skip i henhold til sertifikatforskriften § 20 andre ledd, jf. RSR 8-2014. For de som ikke leser forarbeidene til forskriften kan det være uklart om bestemmelsen gjelder bare skip med passasjersertifikat eller også andre sertifiserte skip som kan ta inntil 12 passasjerer. For å fjerne tvil foreslås det at § 5 første ledd første setning endres til «Skip med passasjersertifikat for 12 eller færre passasjerer» og annet ledd første setning «Åpne båter med passasjersertifikat».

 

XIX

Til forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip

Til § 27 femte ledd: Feil i formelen for F2. Det er et 3-tall som er skrevet i opphøyet tekst, men det riktige skal være vanlig tekst. Riktig skrivemåte skal være F2 = y3 /3 – y4 /12 og endres i samsvar med dette.

Til § 34 bokstav b: Det er forskjell mellom intaktstabilitetskrav for slepebåter i forrige byggeforskrift og dagens forskrift. I tidligere forskrift var utgangspunktet å regne fra første skjæringspunkt til den vinkel som opptrer ført av de opplistede alternativer, men det i nåværende forskrift ser ut til å være overlatt til reder å bestemme, noe som kan skape rom for tvil. Dette har ikke vært intensjonen og § 34 bokstav b første setning endres til:

 

«Når skipet utsettes for en tverrskipskraft tilsvarende skipets maksimale slepekraft multiplisert med 0,65, skal arealet mellom kurvene for rettende arm (GZ-kurven) og krengende arm regnet fra første skjæringspunkt til den vinkel som opptrer først av vinklene for GZmaks, 40 grader eller fyllingsvinkelen, være større enn eller lik 0,010 meterradianer.»

 

XX

Til forskrift 5. september 2014 nr. 1157 om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger

Til §§ 5 og 6: I §§ 5 og 6 brukes begrepene «Internasjonal signalbok», «International Code of Signals» og «Den internasjonale signalboken». For å få sammenheng med oppbygningen i § 5 første ledd rettes § 5 andre ledd slik at en bruker internasjonal signalbok og (International Code of Signals) i parentes. Det samme gjelder § 6 første ledd.

Til vedlegg II nr. 2.2 og 3.1: For å få sammenheng med endringene i oppbygningen av §§ 5 og 6 gjøres også tilsvarende språklige endringer i nr. 2.2 og 3.1. i vedlegg II.

 

XXI

Til forskrift 4. desember 2015 nr. 1392 om slepearrangement og forflytting av flyttbare innretninger (slepeforskriften)

Til § 8 (8): Ved en feil er ikke henvisning til femte ledd tatt med tidligere. Bestemmelsen foreslås endret slik at bestemmelsen endres til:

(8) Slepefester, klyss o.l. skal dimensjoneres med en utnyttelsesfaktor på 0,9, og tilhørende støttestruktur med 0,8, mot materialets flytegrense i forhold til bruddstyrke etter fjerde ledd, eller femte ledd for innretninger som er førstegangssertifisert, eller byggekontrakt er inngått, før 1. januar 2016.

 

XXII

Til forskrift 30. august 2016 nr. 1049 om skipsutstyr

Til vedlegg IV: Tabellen viser en oversikt over hvilke fartøy som skal ha ratt merket utstyr. Det er gitt tilbakemeldinger på at tabellen blir misforstått når det gjelder raden for Fiske og fangstfartøy med største lengde 15 meter eller mer og med dato for plassering om bord 1. januar 2003 eller senere. Det som utgjør endringen etter 1. januar 2003 skal kun være kolonne I redningsutstyr. For å klargjøre tabellen settes det inn kryss (X) og fotnoter i kolonne IV, V og VI. Kryss og fotnote blir lik som i linjen over som gjelder plassering om bord 1. april 2001 eller senere.

 

XXIII

 

Til forskrift 21. desember 2017 nr. 2381 om krav og løft på flyttbare innretninger

Fra 1. mars 2021 ble navnet DNV GL endret til DNV.

Til § 2 bokstav d underpunkt ii: Navnet «DNV GL» endres til «DNV».

 

XXIV

Til forskrift 14. januar 2020 nr. 63 om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer

Til forskriftens tittel: Forskriftens tittel skal lyde: Forskrift om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer

Til forskriftens korttittel: Forskriftens korttittel skal lyde: 12-pax forskriften

Til § 2 første ledd bokstav a til c. Opplistingen etter bokstav a til c skal starte med små bokstaver.

Til § 16 sjette ledd første punktum skal lyde: For å gjøre bestemmelsen mer presis foreslås en det en utvidende henvisning til CE-merkingen ved at det blir tatt inn:

Flyteutstyr og heldekkende flytedrakter skal være CE-merket og samsvare med ISO 12402-4 (nivå 100), ISO 12402-3 (nivå 150) eller ISO 12402-2 (nivå 275).

 

Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringene som er foreslått er rettelser som ikke er materielle endringer (skrivefeil og tilsvarende), og korrigeringer av feil oppstått ved overgang til ny forskrift. De foreslåtte endringene skal ikke innebære administrative eller økonomiske konsekvenser utover å ha klargjørende effekt.

Høringssvar kan sendes på e-post til post@sdir.no innen 04.mars 2023

 

Vedlegg: Forslag om forskrift om endringer i diverse forskrifter etter skipssikkerhetsloven og fritids- og småbåtloven.pdf