Last ned høringsbrev som PDF.

Innledning

Forslaget gjennomfører endringer IMSBC-koden, vedtatt ved IMO -resolusjon MSC.393(95) og MSC.426(98). Endringene omfatter rederier og operatører involvert i frakt av last med fast form i bulk (faste bulklaster).

Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet innen 15. desember 2018 til post@sdir.no. Høringsfristen er noe kortere enn den sedvanlige fristen på tre måneder, idet deler av endringene høringen gjelder har trer i kraft internasjonalt 1. januar 2019. Høringen vil også bli lagt ut på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider www.sdir.no.

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til seniorrådgiver Øyvind Bore, tlf. 52745177 eller via e-post obo@sdir.no.

Bakgrunnen for forslaget

Forskrift 1. juli 2014 nr. 945 om frakt av last på norske skip og lektere (lasteforskriften) gjennomfører blant annet IMSBC-koden i norsk rett. Henvisningen i forskriftens § 2 gir IMSBC-koden status som norsk forskrift. 

IMSBC-koden ble i 2011 gjort til bindende regelverk under SOLAS[1] kapittel VI, jf. SOLAS regel VI/1-2. Den har deretter blitt vedtatt endret i fire omganger, etter en syklus hvor endringer godkjennes og vedtas samlet annet hvert år.

Ved dette er koden blitt endret ved MSC.318(89), MSC.354(92), MSC.393(95) og sist MSC.426(98). 

Når IMSBC-koden er gjennomført ved en henvisning, oppdateres det norske regelverket ved at resolusjoner som endrer koden tas inn i oppregningen av endringsresolusjoner i den norske forskriften.

Medlemsstatene i IMO vedtok at endringene som følger av MSC.393(95) skulle tre i kraft 1. januar 2017. Ved en feil er denne endringsresolusjonen ikke føyd til det norske regelverket. Videre trer endringene vedtatt ved MSC.426(98) i kraft 1. januar 2019. Sjøfartsdirektoratet sender derfor på høring forslag om at begge disse resolusjonene legges til oppregningen i lasteforskriften § 2 av resolusjoner som endrer IMSBC-koden.

Kort om endringene

Endringene skjer som ledd i en trinnvis oppdatering av koden som følge av næringens utvikling, ny teknologisk kunnskap og som ledd i en harmonisering av regelverket for frakt av faste bulklaster til land og til sjøs.

Endringene som følger av MSC.393(95) har vært internasjonalt gjeldende siden 1. januar 2017, og antas å være kjent. Vi nevner likevel noen av endringene kort:

  • Det er tilføyd føringsbetingelser for 18 nye laster. I eksisterende føringsbetingelser er det bare gjort mindre endringer, med unntak for jernmalm hvor hele oversikten over føringsbetingelsene er skiftet ut.
  • Videre er koden tillagt en ny Section 14, hvor de delene av “2012 Guidelines for the implementation of MARPOL Annex V” som er relevant for frakt av faste bulklaster er gjengitt.
  • Ettersom ansvaret for å klassifisere laster som skadelige eller ikke-skadelige for miljøet (harmful to the marine environment (HME) or non-HME) hviler på avsenderen, inneholder Section 4 nå et krav om at slik klassifisering skal inkluderes i avsenders informasjonen om lasten.
  • Koden har fått tilføyd et nytt Appendix 5 hvor navnene på bulklastene er listet alfabetisk på engelsk, fransk og spansk.
  • Appendix 2 har fått tilføyd en modifisert Proctor/Fagerberg-testprosedyre til bruk ved fastsettelse av fuktighetsgrense (TML) ved frakt av pulverisert jernmalm.
  • Section 3 har blitt tilføyd et nytt krav om operasjonell brannsikkerhetsmessig risikovurdering av områder for håndtering av last på selv-lossende bulkskip med eget transportbånd.

Hele endringsresolusjonen kan finnes via denne lenken.

Hva gjelder endringene som følger av MSC.426(98) nevner vi kort:

  • Føringsbetingelser for fire nye gruppe B-laster er føyd til.
  • I tråd med kriteriene i MARPOL regel V/4.3, har Section 4 blitt omredigert og fått et nytt underpunkt 4.2.2.1.16 som oppstiller krav om at avsenderen må oppgi om bulklasten er klassifisert som skadelig (HME) eller ikke-skadelig (non-HME) for det marine miljøet. Punkt 4.2.2.2 er som følge av dette slettet.
  • I Section 4 er punkt 4.5.1 og 4.5.2 omredigert, slik at avsenderen uttrykkelig har ansvaret for at testen for å fastsette lastens fuktighetsgrense (TML) blir utført innen seks måneder før lasting av den aktuelle lasten. I tillegg skal det tas prøve ikke tidligere enn 7 dager før lasting, for å fastslå at fuktigheten ikke overstiger lastens TML. 
  • Appendix 2 har i nytt punkt 1.5 fått føyd til en modifisert Proctor/Fagerberg-testprosedyre til bruk ved fastsettelse av fuktighetsgrensen (TML) for kull med partikkelstørrelse opp til 50 mm, og tilhørende endringer i føringsbetingelsene.

Ettersom IMOs lenke til MSC.426(98) for tiden ikke fungerer, kan resolusjonen forslagsvis finnes via denne lenken.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Det forventes at endringene vil forbedre sikkerheten i forbindelse med føring av last i fast form i bulk om bord på skip, og redusere potensialet for tvister mellom eier, avsender og befrakter.  

Endringene kan nødvendiggjøre modifiseringer og oppgraderinger som kreves for å frakte bestemte laster i fast form i bulk på skip. Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at endringene i IMSBC-koden er framforhandlet i IMO hvor de ulike partenes interesser er ivaretatt. Endringene er derfor vurdert som kostnadseffektive og nødvendige for å trygge helse, miljø og sikkerhet.

Utover kostnadene ved å gjennomføre nødvendige endringer i forskrift om frakt av last på norske skip og lektere, får ikke endringene i IMSBC-koden ytterligere direktive økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Vedlegg:[1] The International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974