Last ned høringsbrev som pdf

Kravene i direktiv 2009/45 til teknisk sikkerhet for innenriks passasjerskip bygger i stor grad på SOLAS. Direktiv 2009/45 ble sist oppdatert i 2010. Siden har de relevante bestemmelsene i SOLAS 1 blitt endret en rekke ganger, og bakgrunnen for endringsdirektiv 2016/844 er derfor å bringe de tekniske sikkerhetskravene for EU-passasjerskip på linje med de tilsvarende kravene for passasjerskip på internasjonal reise som er sertifisert i henhold til SOLAS.    Fristen for å gjennomføre direktivets bestemmelser i EU og EØS er 1. juli 2017, og de fleste endringene får virkning for passasjerskip med EU-klasse bygget 1. januar 2018 eller senere.

På bakgrunn av dette sender Sjøfartsdirektoratet forslag til endring av forskrift om innenriks passasjerskip 2 på høring. Av hensyn til Norges forpliktelser etter EØS-avtalen er det nødvendig med noe forkortet høringsfrist.

Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet via e-post til postmottak@sjofartsdir.no innen 15. juni 2017.

Bakgrunnen for forslaget

Med bistand fra EUs sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) har EU-Kommisjonen gjennomført en grundig analyse av SOLAS-endringer siden forrige oppdatering av vedlegg I til direktiv 2009/45. Hensikten har vært å identifisere endringer og vurdere proporsjonalitet og relevans med tanke på i hvilken grad disse endringene skal gjøres gjeldende for passasjerskip i innenriks fart som ofte er mindre skip enn skip på internasjonal reise som SOLAS-reglene er skrevet for. I denne forbindelse har det vært gjennomført tre runder med konsultasjoner med deltakelse fra medlemsstater og EØS-stater, hvor Norge v/Sjøfartsdirektoratet har deltatt. Direktiv 2016/844 utgjør resultatet av denne øvelsen, og ble vedtatt av EUs medlemsstater på EU-Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) høsten 2015. Endringsdirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen våren 2016.

Nærmere om reglene

Under følger en kort oversikt over endringene som omfatter krav til reduksjon av støy, brannsikring, rømningsveier og redningsmidler. For det fulle omfang og detaljer i kravene vises det til endringsdirektivet 2016/844.

Reduksjon av støy – ny regel

Fra og med 1. januar 2018 skal skip over 1600 brt. i klasse B, C og D bygges på en måte som gir redusert støy ombord og verner besetningen mot støy i samsvar med MSC.337(91).

Deler av MSC.337(91) er allerede gjennomført i norsk rett i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord kapittel 15 «Bestemmelser om vern mot støy», se nærmere Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSR 04-2014 av 30. juni 2014.

Styremaskin – presiseringer

For nye skip i klasse B, C og D samt eksisterende skip i klasse B blir det tatt inn alternative måter å demonstrere at styremaskinen oppfyller visse funksjonskrav. Dette fremgår av de oppdaterte reglene II-1/C/6.2.2.2 og II-1/C/6.3.2.

Nye definisjoner i kapittel II-2

De nye reglene II-2/A/2.28 og II-2/A/2.29 inntar definisjoner av «brannspjeld» og «røykspjeld».

Brannslokkingssystem – nytt krav

For skip bygget etter 1. januar 2018 inntas krav til fastmontert brannslokkingssystem for brannfarlige deler av alle forbrenningsmotorer, se regel II-2/A/6.8.2.1.

Brannmannsutstyr – presiseringer og nye regler

I regel II-2/A/11.1 inntas en presisering at kravene i bestemmelsen gjelder skip nye skip i klasse B, C og D samt eksisterende skip i klasse B bygget før 1. juli 2019.

For skip bygget fra og med 1. juli 2019 skal brannmannsutstyret oppfylle kravene i FSS-koden, jf. ny I-2/A/11.1a.

Bærbare pusteapparater med trykkluft som inngår i brannmannsutstyret skal innen 1. juli oppfylle kravene i FSS-koden kapittel 3 nr. 2.1.2.2, se ny regel I-2/A/11.1.1.3.

For kommunikasjonsutstyr for brannmenn er det inntatt oppgraderingskrav i ny I-2/A/11.4a med frist 1. juli 2019. Dette innebærer blant annet at på LNG-skip eller roro-passasjerskip med lukkede roro-lasterom eller spesiallasterom skal radiotelefonapparatene være av eksplosjonssikker type.

Brannintegritet for skott og dekk – nye krav

For alle skip i klasse B, C og D bygget fra og med 1. januar 2018 skal brannintegriteten for skott som skiller tilstøtende rom og dekk som skiller tilstøtende rom oppfylle kravene i de nye tabellene 5.1.a og 5.2.a i regel II-2/B/5.4.

Rømningsveier fra maskinrommets hovedverksted – ny regel

På skip i klasse B, C og D bygget fra og med 1. januar 2018 skal det være to rømningsveier fra maskinrommets hovedverksted, se ny regel II-2/B/6.3.4.

Ventilasjonssystemer – nye krav

Skip i klasse B, C og D bygget fra og med 1. januar 2018 skal oppfylle kravene til ventilasjonssystemer i ny regel II-2/B/9a.

Branndeteksjons- og brannalarmsystem i maskinrom – nye krav

Skip i klasse B, C og D bygget fra og med 1. januar 2018 skal i maskinrommet ha et fastmontert branndeteksjons- og brannalarmsystem i samsvar med kravene i de nye reglene II-2/B/13.4, II-2/B/13.5 og II-2/B/13.6.

Redningsmidler –nye regler

Skip med lengde mindre enn 24 meter har ikke plikt til å ha linekastingsapparater om bord, jf. ny note 14 i tabellen regel III/2.6.

Ny regel III/9/2a innfører krav til at utsettingsmekanismer for livbåter som utløses ved trykk skal oppfylle kravene i LSA-koden senest ved den første planlagte tørrdokksetting etter 1. januar 2018, men innen 1. juli 2019.

Ny regel III/10a innfører krav til at alle skip skal ha skipsspesifikke planer og fremgangsmåter for ombordtaking av personer fra vannet der det tas hensyn til retningslinjene i MSC.1/Circ.1447. Skip bygd før 1. januar 2018 skal oppfylle dette kravet ved første periodiske besiktelse av sikkerhetsutstyret eller ved fornyelsen av det.

Ny regel III/13.9 innfører krav til øvelser i entring av og redning fra lukkede rom. Ny regel III/14 innfører krav til at slike øvelser skal dokumenteres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er snakk om harmoniserte sikkerhetsbestemmelser for, der hvor det er funnet proporsjonalt, å bringe innenriks passasjerskip i EØS-området opp på nivå med passasjerskip som går i internasjonal fart. Enkelte av de nye kravene vil trolig være noe kostnadsdrivende for næringen, men de fleste reglene gjelder skip som bygges 1. januar 2018 eller senere.

Sjøfartsdirektoratet foretar i dag tilsyn med skip omfattet av forskrift om innenriks passasjerskip. Endringene innebærer ingen større endringer i allerede gjeldende tilsynsregime. Noe merarbeid må imidlertid påregnes for å kontrollere at oppgraderingskrav for eksisterende skip blir fulgt opp av rederiene.

Direktiv 2016/844 – Endringer i vedlegg I

Forslag til forskrift om endring av forskrift om innenriks passasjerskip er vedlagt, og for å vise hva som er nytt har vi lagt ved en oversettelse av endringsdirektivet som beskriver endrede- og nye krav og hvilke skip det gjelder for mv. Før fastsettelse vil Sjøfartsdirektoratet lage en oppdatert utgave av vedlegg I som inkluderer endringene.

Vedlegg

Fotnoter

  1. Internasjonal konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS)
  2. Forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart