1. NOx Nivå III krav i North Sea Emission Control Area

Fra og med 1. januar 2021 gjelder NOx Nivå III krav i North Sea Emission Control Area – i det følgende vist til som NSECA. Dette innebærer at dieselmotorer med en effekt på mer enn 130 kW installert ombord på skip bygget 1 januar 2021 eller senere, og som opererer i NSECA på eller etter denne datoen, skal oppfylle NOx Nivå III utslippskrav slik de følger av miljøsikkerhetsforskriften § 12, jf. MARPOL Reg. VI/13.5.1.1.

 

NOx Nivå III krav nevnt ovenfor, gjelder også ved større ombygginger av dieselmotor 1.  januar 2021 eller senere på skip som opererer i NSECA 1. januar 2021 eller senere.

 

 

2. Definisjoner

2.1Ordlyden «skip bygget» betyr et skip hvis kjøl er strukket, eller som er på et tilsvarende byggetrinn.

 

2.2.  Ordlyden «et tilsvarende byggetrinn» betyr det trinnet der:

.1 bygging som kan identifiseres med et bestemt skip, begynner og

.2 montering av vedkommende skip er begynt og utgjør minst 50 tonn eller 1 % av den beregnede massen av alle konstruksjonsmaterialer, når denne verdien er mindre.

 

2.3.  Ordlyden «større ombygginger» i denne sammenhengen betyr at:

.1 motoren skiftes ut med en dieselmotor eller en ekstra dieselmotor installeres, eller.

.2 det foretas en vesentlig endring av motoren, som definert i den reviderte NOx-koden fra 2008, eller

.3 motorens høyeste kontinuerlige effekt økes med mer enn 10 % sammenlignet med den høyeste kontinuerlige effekten som motoren opprinnelig er sertifisert for.

 

3. Dokumentasjongrunnlag som kreves sendt inn for at Sjøfartsdirektoratet skal kunne vurdere om NOx Nivå III kravene ikke må oppfylles

Under bestemte forutsetninger, se punkt 3.1 til 3.3 nedenfor, åpner regelverket for at en dieselmotor med en effekt på mer enn 130 kW, installert om bord på et skip bygget eller ombygget 1. januar 2021 eller senere, ikke må oppfylle NOx Nivå III krav som gjelder for skip som opererer i NSECA på eller etter denne datoen.

 

Når rederiet (verftet) legger til grunn at NOx Nivå III krav ikke må oppfylles, skal dokumentasjon som følger av punktene 3.1, 3.2 eller 3.3 nedenfor sendes inn til Sjøfartsdirektoratet for vurdering.

 

 

3.1.  Skifte til nøyaktig lik dieselmotor

En dieselmotor med effekt på mer enn 130 kW og som 1. januar 2021 eller senere erstattes av en dieselmotor som er nøyaktig lik dieselmotoren som den erstatter, jf. miljøsikkerhetsforskriften § 12, jf. MARPOL Reg. VI/13.1.1.2, omfattes ikke av NOx Nivå III krav som gjelder i NSECA 1. januar 2021 eller senere.

 

Rederiet må dokumentere at en dieselmotor som erstatter den dieselmotoren som skiftes ut er nøyaktig lik. Innholdet av dokumentasjonen som skal sendes inn for vurdering følger av IMOs omforente fortolkning nr. 6 til MARPOL vedlegg VI.

 

3.2.  Skifte til dieselmotor som ikke er nøyaktig lik dieselmotoren som den erstatter

Hvis en erstatningsdieselmotor, med lignende effektuttak, som oppfyller NOx Nivå III krav ikke er kommersielt tilgjengelig 1. januar 2021 eller senere, jf. miljøsikkerhetsforskriften §  12, jf. MARPOL Reg. VI/13.2.2, så omfattes ikke erstatningsdieselmotoren av NOx Nivå III krav som gjelder i NSECA på eller etter 1. januar 2021. Da gjelder NOx Nivå II krav.

 

Rederiet må dokumentere at det har søkt etter kompatible NOx Nivå III-motorer og forklare hvorfor den nærmeste tilgjengelige motoren med hensyn til størrelse eller ytelse ikke er passende for installasjon om bord i fartøyet. Søket skal omfatte motorer produsert av andre produsenter enn produsenten av den originale motoren. Dokumentasjonen vil bli vurdert av Sjøfartsdirektoratet. Dokumentasjonen og Sjøfartsdirektoratets bekreftelse på at erstatningsmotoren ikke må oppfylle NOx Nivå III krav, skal oppbevares sammen med erstatningsmotorens EEIAP-sertifikat.

 

3.3.  Dieselmotor installert i skip med samlet motoreffekt på mindre enn 750 kW

En dieselmotor med en effekt på mer enn 130 kW installert på et skip bygget 1. januar 2021 eller senere med samlet motoreffekt på mindre enn 750 kW og som skal operere i NSECA, må ikke oppfylle NOx Nivå III krav, hvis utformingen eller konstruksjonen av skipet medfører at NOx Nivå III krav ikke kan oppfylles, jf. miljøsikkerhetsforskriften § 12, jf. MARPOL Reg. VI/13.5.2.2.

 

Eksempler på forhold som skal dokumenteres, og som etter Sjøfartsdirektoratets vurdering innebærer at utformingen eller konstruksjon til et skip hindrer at NOx Nivå III krav må oppfylles, kan være at

a)      motoren må være utstyrt med en NOx reduserende enhet som på grunn av sin størrelse ikke kan installeres på den begrensede plassen om bord

b)      varmeavgivning fra en NOx reduserende enhet har negativ innvirkning på skipets struktur, utforming eller utstyr og ytterligere ventilasjon eller isolering av maskinrommet er ikke mulig.

 

4. Dokumentasjonskrav

Hjemmel for Sjøfartsdirektoratets krav om dokumentasjon tatt inn i punkt 3.1, 3.2 og 3.3 ovenfor, følger av miljøsikkerhetsforskriften § 2.

 

Etter å ha mottatt og vurdert dokumentasjonen som kreves sendt inn til Sjøfartsdirektoratet for å avgjøre om en motor med effekt på mer enn 130 kW ikke må oppfylle NOx Nivå III krav, vil Sjøfartsdirektoratet treffe vedtak om hvorvidt NOx Nivå III kravene skal/ ikke skal gjelde for en dieselmotor nevnt i punkt 3.1, 3.2 eller 3.3 ovenfor, installert på et skip 1. januar 2021 eller senere og som skal operere i NSECA.