Dette rundskrivet gir veiledning til rederiet for når det skal fastsettes i bemanningssertifikat om det skal være skipselektriker ihht. STCW tabell III/7 eller skipselektrikeroffiser ihht. STCW tabell III/6 om bord på et fartøy. 

Rundskrivet inneholder videre informasjon om kravene som skal være oppfylt for å kunne søke om kompetansesertifikat som skipselektrikeroffiser dersom man er utdannet etter «gammel» læreplan (læreplan før 1. august 2017) for maritim elektriker.
Rundskrivet gir også veiledning i krav til instruktør for opplæring ombord og assessor for Skipselektriker III/7 (ETR) og Skipselektrikeroffiser III/6 (ETO).

Vurdering av bemanningen
Forskrift om bemanning av norske skip av 18. juni 2009 nr. 666 (bemanningsforskriften) har ikke direkte krav til ETR eller ETO om bord på fartøy. Rederiet vurderer hvilken kompetansesammensetning som er nødvendig i tillegg til maskinsjef, jf. bemanningsforskriften § 8 og forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger og derav ISM – koden 6.2. Forskjellen mellom ETR og ETO framgår av Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk av 22.12.2011 nr. 1523 (kvalifikasjonsforskriften), tabell A-III/7 og A-III/6.

Minstenormer for kompetanse for ETR og ETO er spesifisert i kvalifikasjonsforskriften, jf. tabell A-III/7 og A-III/6.

Tabellene viser en klar forskjell i hva som kreves av kunnskap, dyktighet og forståelse i disse to sertifikatene, og det beskrives hvilke arbeidsoppgaver som kan utføres av henholdsvis ETR og ETO ombord på et fartøy.

Det presiseres at sertifikatkrav til ETR jf. kvalifikasjonsforskriften §45 er et ferdighetssertifikat på støttenivå på lik linje med en matros eller motormann, mens sertifikatkrav til en ETO jf. kvalifikasjonsforskriften §44 er et kompetansesertifikat på operativt nivå på lik linje med en maskinoffiser.

                                                               Maskinavdeling

Nivå

Maskin

STCW – tabell

Elektro

STCW –
tabell

Sertifikat type

Ledelse

Maskinsjef, Førstemaskinist

Over 3000 kW: III/2
750-3000 kW: III/3

 

 

Kompetanse

Operativt

Vakthavende maskinoffiser

Alle fartøy: III/1

Skipselektriker-offiser (ETO)

III/6

Kompetanse

Støtte

Motormann

III/4, III/5

Skipselektriker (ETR)

III/7

Ferdighet

Jf. bemanningsforskriften § 7. så skal hvert enkelt skip ha sikkerhetsbemanning fastsatt av Sjøfartsdirektoratet, med bestemte stillingsbetegnelser og kvalifikasjonskrav mv. som er nødvendig for å ivareta skipets og de ombordværendes sikkerhet og hindre forurensning av det marine miljø.
Sikkerhetsbemanningen skal jf. § 8. i bemanningsforskriften blant annet baseres på

 • sikkerhetsstyringssystem
 • risikoanalyse
 • stillingsinstruks for hver stilling i organisasjonen
 • skipets tekniske standard, type, størrelse og fartsområde
 • maskineriets fremdriftseffekt
 • stillingskombinasjoner eller/og overlappende kompetanse

Det er rederiet som skal foreslå den sikkerhetsbemanning («safe manning») som er nødvendig for å ivareta skipets og de ombordværendes sikkerhet, samt hindre forurensning av det marine miljø.

Den sikkerhetsbemanning som foreslås skal dekke alle aktuelle operasjoner, oppgaver og funksjoner for sikker operasjon av skipet.

1. ETO kan tjenestegjøre om bord eller i tillegg til maskinoffiser på operativt nivå dersom rederiet vurderer dette som hensiktsmessig ut fra de overvåkings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver som skal utføres om bord.

2. ETO kan på konvensjonelle maskinanlegg ikke erstatte en vakthavende maskinoffiser, ref. Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip av 27.04.1999 nr. 537, men kan ta del i maskinvakten.

3. For fartøy der hele eller deler av fremdriften er elektrisk vil direktoratet etter søknad vurdere dispensasjon fra gjeldende krav for å tillate at ETO fungerer som vakthavende maskinoffiser.

4. ETR kan tas om bord som erstatning for eller i tillegg til maskinpersonell på støtte nivå dersom rederiet vurderer dette som hensiktsmessig ut fra de overvåkings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver som skal utføres om bord.

5. Iht. Lov om skipssikkerhet av 16.02.2007 nr. 9 §16 (skipssikkerhetsloven), skal den som har sitt arbeid om bord ha de kvalifikasjoner og eventuelle sertifikater som kreves for den aktuelle stillingen eller det arbeidet som skal utføres.

Krav for å søke om kompetansesertifikat som skipselektrikeroffiser for de som er utdannet før 1. august 2017

Skipselektrikere som er utdannet før 1. august 2017 (utdannet etter gammel læreplan) og som i dag har ETR ferdighetssertifikat kan søke om ETO kompetansesertifikat dersom vedkommende har følgende:

 • Fagbrev elektriker og skipselektrisk modul (EL 6039, eller MEL4002),
 • 36 måneders fartstid som skipselektriker på skip med framdriftskraft på 750 kW eller mer,
 • Høyspentkurs i henhold til STCW tabell A-III/6,
 • ERM kurs, eller bedømmelse av godkjent assessor STCW tabell A-III/1
 • Videregående sikkerhetskurs oppdatering, STCW tabell A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1

Krav til instruktør for opplæring ombord og assessor for Skipselektriker III/7 (ETR) og Skipselektrikeroffiser III/6 (ETO)

Kvalifikasjonsforskriften §13 (1) sier følgende: Rederier skal sørge for at instruktør for opplæring om bord har forståelse for opplæringsprogrammet og målene med opplæringen, og har sertifikat minst på nivå med oppgavene det gis opplæring i.

Kvalifikasjonsforskriften §13 (2) sier følgende: Rederiet skal sørge for at den som skal evaluere kompetansen etter gjennomført opplæring:

a) er sertifisert for funksjonen vurderingen gjelder
b) har fått opplæring og praksis i bedømmelsesmetoder
c) har kvalifikasjonsbevis for assessor.

1. Dette betyr at den som skal gi opplæring til ETR må ha minimum ferdighetssertifikat som skipselektriker (ETR).

2. Dette betyr at den som skal gi opplæring til ETO må ha minimum kompetansesertifikat som skipselektrikeroffiser (ETO).

3. Den som skal være assessor må ha minimum kompetansesertifikat for ETO.

4. For punkt 3. over vil det som en del av opplæringen imidlertid være mulig for ETR som er utdannet før 01.08.2017, (utdannet etter gammel læreplan), å være assessor for ETO dersom man i tillegg har følgende:

 • Fagbrev elektriker og skipselektrisk modul (EL 6039, eller MEL4002),
 • 12 måneders dokumentert effektiv fartstid som skipselektriker på skip med framdriftskraft på 750 kW eller mer,
 • Høyspentkurs i henhold til STCW tabell A-III/6,
 • ERM kurs, eller bedømmelse av godkjent assessor STCW tabell A-III/1

5. Vi minner om at det etter kvalifikasjonsforskriften §13 punkt 6 er rederiet som skal sørge for at assessor vedlikeholder sin kompetanse som assessor, og at vedlikeholdet dokumenteres.