Største lengde, også betegnet som lengde over alt (loa), er brukt som parameter i regelverket, og Sjøfartsdirektoratet ønsker derfor en entydig forståelse av lengdebegrepet. Vi har i enkelte sammenhenger sett at lengdebegrepet forstås ulikt, noe som kan medføre forskjellsbehandling og «uthuling» av regelverket.

Veiledningen skal utdype definisjonen i forskrift 30. juni 2015 nr. 823 om måling av skip og flyttbare innretninger § 2 og begrepet generelt der det er brukt i direktoratets øvrige regelverk. Det gjelder alle fartøy bygget eller ombygget 1. juli 2022 eller senere dersom lengden er endret.

For fartøy bygget eller ombygget før 1. juli 2022 kan tidligere målinger utført av Sjøfartsdirektoratet eller godkjent foretak legges til grunn. For fiskefartøy under 10,67 meter kan også byggebekreftelse legges til grunn.

Ombygginger som endrer største lengde, og som er foretatt 1. juli 2022 eller senere, vil fullt ut vurderes i lys av dette rundskrivet.  Eventuelle tidligere målinger vil ikke lenger være gyldige.

Hva skal måles i største lengde

Som utgangspunkt skal største lengde måles fra forkant av forreste del av fartøyet til akterkant av akterste del av fartøyet når fartøyet er utrimmet. Dekk og skansekledning samt alle faste bestanddeler skal også tas med uavhengig av innfestingsmetode og materiale. Dette går fram av forskrift 30. juni 2015 nr. 823 om måling av skip og flyttbare innretninger § 2, og innebærer at blant annet “løs baug” og “løs garn/notbinge” skal tas med i måling av største lengde. Ror, beslag og demonterbare detaljer som ikke berører fartøyets kapasitet, kan likevel utelates fra målingen.

Demonterbare deler som skal utelates i måling av største lengde

Værutsatte/åpne deler av styre- og fremdriftsarrangement/ maskineri, som for eksempel:

  • ror (se skisse 3 i vedlegg)
  • hekkaggregater og utenbordsmotorer med monteringsbraketter (se skisse 4 i vedlegg) 

Værutsatte/åpne innretninger og utstyr som ivaretar spesielle funksjoner, men som ikke samtidig bidrar til å øke kapasiteter eller beskytte mot vær, som for eksempel:

  • løse fendere, og fendere som bare ligger rundt skrogets endepunkt (se skisse 2 i vedlegg)
  • beslag, for eksempel baugsnelle og mesanbom (se skisse 7 i vedlegg)
  • rigg, for eksempel baugspyd (se skisse 14 i vedlegg)

Værutsatte/åpne innretninger som utelukkende har som funksjon å hindre at personer faller over bord og som ikke benyttes til lagring og oppbevaring, som for eksempel:RSV - Veiledning om måling av største lengde på skip (1) (003).pdf

  • «pulpit» i begge ender av fartøyet (se skisse 15 i vedlegg)
  • rekkverk (se skisse 15 i vedlegg)

Værutsatte/åpne innretninger som skal sikre adkomst for personer for nødvendig ytre vedlikehold eller adkomst til sjø eller andre innretninger, som for eksempel:

  • dykkerplattformer (se skisse 4 i vedlegg)
  • badeplattformer (se skisse 15 i vedlegg)

Vedlegg