Bakgrunn

Etter forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 31 må fører av fiskefartøy med største lengde mellom 10,67 og 15 meter minimum ha fiskeskippersertifikat klasse C. Dette sertifikatet gir rett til å tjenestegjøre som skipsfører på fiskefartøy med største lengde mellom 10,67 og 15 meter i fartsområde bankfiske I, og som ansvarshavende vaktoffiser på fiskefartøy med bruttotonnasje under 50 og største lengde mellom 10,67 og 24 meter i fartsområde bankfiske I.

Sjøfartsdirektoratet har mottatt en rekke henvendelser fra næringen om at begrensningen i fartsområde bankfiske I skaper utfordringer for de mindre kystfiskefartøyene. Vi vil på bakgrunn av dette starte et arbeid hvor vi vurderer om det er behov for å endre kvalifikasjonsforskriften § 31. Dette er imidlertid en tidkrevende prosess.

Som en midlertidig løsning har Sjøfartsdirektoratet kommet til at begrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C for fartsområde bankfiske I utvides til bankfiske II i perioden 15. mai til 30. oktober. Begrunnelsen for utvidelsen er at det normalt vil være fartsforhold til sjøs som er mindre utfordrende i den såkalte sommerperioden, slik at utvidelsen anses å være sikkerhetsmessig forsvarlig gitt at nedenstående vilkår er oppfylt.

Utvidelsen er knyttet til fartsområdebegrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C. Det forutsettes at det aktuelle fartøyet er sertifisert for fartsområde bankfiske II, og at radiooperatør om bord er sertifisert for å betjene fartøyets radioutstyr. Når disse forutsetningene er oppfylt anser Sjøfartsdirektoratet at en utvidelse av begrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C fra fartsområde bankfiske I til bankfiske II er sikkerhetsmessig forsvarlig i den angitte sommerperioden. Utvidelsen anses heller ikke å være til ugunst for andre aktører i fiskerinæringen.