Bakgrunn

Sjøfartsdirektoratet har fått melding om en ulykke i forbindelse med utsetting av MOB-båt om bord i en passasjerferge.

Under øvelse skulle besetningen om bord trene på utsetting og manøvrering av MOB-båten.

Etter at besetningen gikk om bord i MOB-båten, fjernet en av dem sikringssplinten til kroken og trakk i utløserhåndtaket mens MOB-båten hang i daviten, 8 meter over vannflaten. Kroken løste da ut, og MOB-båten falt ned med to besetningsmedlemmer om bord.

Den ene fikk alvorlige ryggskader som følge av fallet, og den andre fikk mindre skader i ankler og knær. 

Utløsende årsak

Krok kunne feilaktig utløses før MOB-båten var på vannet og kroken ble utløst mens MOB-båten hang 8 meter over vannet.

Barrierebrudd

 • Kroken har on-load release funksjon og var ikke sikret i henhold til krav i Life- Saving Appliances (LSA) koden.  
 • Kroken var rattmerket og sertifisert som en off-load release krok, men har design og funksjon som en on-load release krok.
 • Kroken hadde ikke hydrostatisk lås/sikring eller tilsvarende som LSA-koden krever, for kroker som har onload- release funksjon.
 • Sikringen hadde ikke deksel (eller tilsvarende) som må brytes før fjerning, slik som LSA-koden krever, for kroker som har onload- release funksjon.
 • I utsettingsprosedyren om bord gikk det ikke frem at sikringen ikke skulle fjernes før MOB-båten var på vannet, slik som manualen beskriver. Varsel om at sikringen ikke skulle fjernes kunne ha hindret ulykken, men varsel er ikke nok for å tilfredsstille gjeldende krav.
 • Krok og utløserhendel var ikke merket med skilt som spesifisert av produsenten og slik som LSA-koden krever.
 • Risikovurdering om bord tok ikke høyde for faren ved on-load-funksjonen.

Gjeldende krav

MOB-båter/livbåter skal ha kroker/kroksystemer i samsvar med LSA- koden.

Det ikke er krav til montering av on-load release kroker for MOB-båter og livbåter med enkelt fall, ref. LSA 4.4.7.6.17, men det er heller ikke forbudt dersom de tilfredsstiller kravene i LSA- koden.

Slike on-load release kroker skal også normalt finnes på listen over godkjente kroker i Global Integrated Shipping Information System (GISIS).

Innen 1.juli 2019 skal alle utsettingsarrangement som har onload release kroker, være i henhold til den reviderte LSA-koden av 01.01.2013 eller være re-sertifisert, jf. MSC Circ. 1392.

Korrigerende tiltak

For å unngå at lignende hendelser skjer igjen, må alle fartøyer med MOB-båt gjøre følgende:

 1. Rederi og skipsfører må sjekke funksjon og virkemåte på deres aktuelle kroker, uavhengig om de er av nevnt type JXN-3 eller ikke. Spesielt med tanke på om kroken har mulighet for å løse ut med last og dermed er en on-load release krok, uansett hva sertifikat angir.
 2. Rederi og skipsfører må forsikre seg om at alle som skal være involvert i MOB-båt beredskapen om bord, har tilstrekkelig kunnskap om det aktuelle kroksystemet og dets virkemåte.
 3. Risikovurdering skal avdekke farer ved bruk av redningsutstyr. Sikkerhetshåndbok/opplæringshåndbok om bord i fartøy skal være oppdatert med en beskrivelse av bruken av sikkerhetsutstyr. Instrukser og informasjon skal være på et lett forståelig språk og inkludere illustrasjoner der dette er mulig. I tillegg skal instruksjon for bruk av kroken være oppslått i nærheten av kroken.
 4. Ifølge retningslinjer fra IMO, MSC.1/Circ. 1327 (MSC.1/ Circ. 1392 og MSC.1/ Circ. 1466) må det installeres fallsikringsstropp mellom løfteøye og MOB-båt for å sikre denne mot fall frem til eldre kroksystemer med onload-release funksjon er utbedret. Utbedring skal være fullført innen 1. juli 2019.
 5. Dersom et rederi har forskjellig type redningsutstyr på skipene sine, må en ha spesielt fokus på dette når mannskap skifter fra et skip til et annet. Dette skal tas med i sikkerhetsstyringssystemet om bord.

Henvisninger

 • Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)
 • Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip, §2-2 om kravet til risikovurdering
 • Forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover
 • Forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip
 • Forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart
 • Forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip
 • Forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr
 • Forskrift 17.06 2014 nr. 768 om særlige regler for vernede skip mv.
 • SOLAS, kapittel III, Life- Saving Appliances and arrangements
 • Life- Saving Appliances (LSA) kode, kapittel V
 • LSA koden, kapittel IV – survival craft- 4.4 General requirements for lifeboats
 • MSC.1/Circ.1392 Guidelines for evaluation and replacement of lifeboat release and retrieval systems
 • MSC.1/Circ.1327 Guidelines for the fitting and use of fall preventer devices  (FPDs)
 • MSC.1/Circ.1466 Unified interpretation on fall preventer devices

Utdraget av LSA-koden som er presentert nedenfor, viser innskjerping av krav av 01.01.2013 sammenlignet med krav av 01.01.2010.

Utdrag fra LSA koden av 01.01.2013 (Res. MSC.320(89))

LSA koden 4.4.7.6.7.2: 

«on-load release capability shall release the lifeboat with a load on the hooks. This release mechanism shall be provided with a hydrostatic interlock unless other means are provided to ensure that the boat is waterborne before the release mechanism can be activated. In case of failure or when the boat is not waterborne, there shall be a means to override the hydrostatic interlock or similar device to allow emergency release.

This interlock override capability shall be adequately protected against accidental or premature use. Adequate protection shall include special mechanical protection not normally required for off-load release, in addition to a danger sign. The protection shall be deliberately destroyed by applying a suitable minimum force, for instance by breaking a protection glass or translucent cover. A label or thin wire seal is not considered sufficiently robust.

To prevent a premature on-load release, on-load operation of the release mechanism shall require multiple, deliberate and sustained action or actions by the operator».

Utdrag fra LSA koden av 01.01.2010

LSA koden 4.4.7.6.2.2:

«on-load release capability shall release the lifeboat with a load on the hooks. This release shall be so arranged as to release the lifeboat under any conditions of loading from no load with the lifeboat waterborne to a load of 1.1 times the total mass of the lifeboat when loaded with its full complement of persons and equipment. This release capability shall be adequately protected against accidental or premature use.

Adequate protection shall include special mechanical protection not normally required for off-load release, in addition to a danger sign.

To prevent a premature on-load release, on-load operation of the release mechanism should require a deliberate and sustained action by the operator.»