Sjøfartsdirektoratet har den 29. juni 2012 fastsatt endringer i forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere § 8, Atkomstmidler for los m.m., og i vedlegg 1 til forskriften. 

Endringene er at losheis ikke lenger tillates benyttet. Krav om at losdører ikke skal kunne åpnes utover, skal for skip bygget før 1. januar 1994 være tilfredsstilt ved første besiktelse etter 1. juli 2012. 

Bakgrunnen for endringene er at FN’s sjøsikkerhetskomite (MSC), ved Res. MSC.308(88) har fastsatt endringer i Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) kapittel V regel 23. Kopi av resolusjonen er vedlagt. Forbudet mot losheis og krav om at porter i skipssiden som benyttes av los ikke skal kunne åpnes utover, er blant annet begrunnet i at losheiser og porter som åpnes utover ved flere anledninger har vist seg å utgjøre en alvorlig fare.

Standarden NS-6248 og ISO standard 799 for losleidere forblir uendret.

Annet utstyr og anordninger som er levert til skip før 1. juli 2012 skal som minimum tilfredsstille kravene i regelverket som gjaldt da utstyret eller anordningene ble anskaffet, og dette utstyret kan benyttes frem til dette blir erstattet av nytt utstyr eller nye anordninger. Dette vil gi en rimelig overgangsordning for utfasing av allerede eksisterende utstyr.

Det er rederens plikt å forsikre seg om at losleider er gjennomgått og prøvd av produsent og installatør i henhold standardene.

Forskriftsendringene ble sendt på høring i slutten av mars d.å. I høringsbrevet ble det da, ved en beklagelig feil, sagt at endringene ville ha virkning fra 1. juli 2013.

Forskriftsendringene blir likevel fastsatt nå da dette er internasjonale krav som er bindende gjennom SOLAS fra 1. juli 2012. Det kom i høringsrunden ikke inn kommentarer i forhold til de materielle endringene. Det antas heller ikke at endringene vil ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for rederiene, selv om kravene innføres fra juli dette år. Skulle det oppstå problemer i enkeltstående tilfelle bes det om at dette tas opp med Sjøfartsdirektoratet.

 

Olav Akselsen

sjøfartsdirektør                            Nora Olsen-Sund

                                                    avdelingsdirektør

Last ned hele rundskrivet som pdf

Forskrift om endring av forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere (pdf)

Res. MSC.308(88)