Last ned rundskrivet som PDF

Bakgrunn:

Vi er kjent med at det ikke har vært tilstrekkelig fokus på å tilfredsstille krav til rømningsveier ved planlegging og utforming av fabrikkarrangement.

Krav

Det overordnede kravet for en nødutgang med tilhørende rømningsvei er at de må kunne tjene som raske nødutganger til åpent dekk. Fra fabrikken skal det være to adskilte nødutganger. Gangveier til/fra arbeidsposisjoner i fabrikken og gangveier gjennom fabrikken skal tilfredsstille minstekrav til bredde i en nødutgang. Kravet er at nødutganger og rømningsveier i rom der besetningen vanligvis arbeider minst skal ha 700 mm bredde. Breddekravet gjelder gang, trapp, dør eller annen åpning/ferdselsvei som er en del av nødutgangen. Fri takhøyde på et overbygget produksjonsdekk skal være minst to meter.

Akseptable innsnevringer for deler av en rømningsvei, i eller gjennom en fabrikk:

  • I en del av rømningsvei med rett strekning kan det fra dekk og opp til en høyde på 1,20 meter fra dekk aksepteres innsnevring til minimum 500 millimeter bredde.
  • Terskler eller hindringer som en må passere over kan aksepteres opp til en høyde på 600 mm i en lengde på opptil ½ meter der det i utgangspunktet er bredde på minst 700 mm og fri takhøyde på to meter.
  • Krav til takhøyde i rømningsveien mot én av nødutgangene kan én gang reduseres i inntil 1 meters lengde dersom det fra dekksnivå og opp til en høyde på minst 700 mm over dekk er bredde på minst 700 mm.
  • Krav til takhøyde i rømningsveien kan i et område reduseres i inntil 1 meters lengde dersom det fra dekksnivå og opp til en høyde på minst 1200 mm over dekk er bredde på minst 700 mm.

Forutsetninger

  • I områder der en rømningsvei «svinger» tillates ikke lempinger på høydekrav eller breddekrav.
  • Avstanden mellom innsnevringer som beskrevet ovenfor må være minst 1 ½ meter slik at kombinasjonen redusert høyde, redusert bredde og terskler ikke er til hinder for rask ferdsel gjennom rømningsveien.
  • For at forsering av akseptable innsnevringer skal kunne gjøres på en trygg måte må det arrangeres tilstrekkelig polstring, avrunding av skarpe hjørner, belysning, stigtrinn, håndtak m.v.
  • Dersom innsnevringer som beskrevet over finnes, må ikke disse hindre muligheten for å evakuere en person som ikke kan hjelpe seg selv gjennom fabrikken.

Rettslig grunnlag:

Forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover, §§ 2‑16 (6), 5-33