Det følger av miljøsikkerhetsforskriften § 4 at den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (MARPOL) vedlegg I gjelder som forskrift. Med «skip» menes i MARPOL også flyttbare innretninger. Etter ordlyden i produksjonsforskriften § 11 første strekpunkt skal flyttbare innretninger som lagrer råolje om bordfølge relevante deler av Sjøfartsdirektoratets til enhver tid gjeldende forskrifter for oljetankskip.Dette betyr at reglene for oljetankskip, jf. MARPOL vedlegg I kapittel IV «Requirements for the cargo area of oil tankers» gjelder for FPSO’er og FSU’er.

IMO har i Res. MEPC.311(73) «2018 Guidelines for the application of MARPOL Annex I requirements to Floating Production, Storage and Offloading facilities (FPSOs) and Floating Storage Units (FSUs)» vedtatt retningslinjer hvor reglene i MARPOL vedlegg I er tilpasset driften av FPSO’er og FSU’er. Sjøfartsdirektoratet mener at tilpasningene som er gjort i retningslinjene dekker relevante krav for oljetankskip, jf. produksjonsforskriften § 11 første strekpunkt. FPSO’er og FSU’er kan derfor følge retningslinjene med følgende presiseringer:

  • Når det står «Recommended application» i retningslinjene skal dette forstås på samme måte som «Applies».
  • Sjøfartsdirektoratet vil ikke tillate at oljeholdige blandinger kan lenses ut gjennom produksjonsstrømmen. Retningslinjene for MARPOL regel I/15 A punkt e, kan følgelig ikke brukes.
  • I tillegg har vi følgende bemerkninger til MARPOL regel I/14 om "oil filtering equipment" i retningslinjene: Sjøfartsdirektoratet vil ikke akseptere permanente løsninger der oljeholdige blandinger fra den maritime driften, blir lenset ut gjennom produksjonsstrømmen.

1 Forskrift 10. februar 1994 nr. 123 for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr

2 Forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger