Les hele rundskrivet som PDF

Høringsmatrise til forskrift om endring av forskrift 1. januar 2005 nr. 8 for gjennomføring av resolusjon MSC.337(91) om vern mot støy (IMOs bindende støykode)

1. Innledning

Sjøfartsdirektoratet fastsetter herved endringer forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord for gjennomføring av resolusjon MSC.337(91) om vern mot støy (IMOs bindende støykode). Endringene trer i kraft 1. juli 2014.

Støykoden gjelder for nye skip med bruttotonnasje på 1600 eller mer, og erstatter resolusjon A.468(XII) om støynivåer på skip. Støykoden er vedtatt ved resolusjon MSC.337(91), og er et bindende instrument under SOLAS kapittel II-1. Enkelte deler av Støykoden er anbefalinger.

SOLAS får en ny regel II-1/3-12 som trer i kraft 1. juli 2014 – samtidig med Støykoden. Forskriftsendringene for gjennomføring av Støykoden gjelder fra samme tidspunkt.

Eksisterende norsk regelverk om støy i ASH-forskriften trådte i kraft 22. februar 2006, og er i hovedsak en implementering av EØS-direktiv 2003/10/EF om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy). ASH-forskriften gjelder for alle norske skip der noen har sitt arbeid om bord.

Formålet med forskriftsendringene er å implementere Støykoden, samt å videreføre EØS-direktiv 2003/10/EF. Det er også Sjøfartsdirektoratets intensjon å rydde opp i uklarheter vedrørende støyreglenes anvendelse for hurtiggående fartøy.

Anbefalingene (bør-reglene) i Støykoden er ikke tatt inn i forskriften for å unngå strengere krav på norske skip enn det som følger av internasjonal rett. Der EØS-direktiv 2003/10/EF har flere eller strengere krav enn Støykoden, er disse kravene tatt inn i forskriften i tillegg til kravene i Støykoden.

Støykoden og EØS-direktiv 2003/10/EF følger vedlagt i engelsk originalversjon og norsk oversettelse.

(engelsk) Støykoden i engelsk originalversjon - MSC.337(91).pdf

(engelsk) Directive 2003-10-EC.pdf

(norsk) Støykoden med tillegg.pdf

(norsk) Direktiv 2003-10-EF.pdf