LAST NED HELE RUNDSKRIVET SOM PDF

Sjøfartsdirektoratet har fastsett forskrift om oppheving av forskrift 13. januar 1986 nr. 32 for bruk av radioaktive kilder om bord på flyttbare innretninger m.m. Éin regel frå forskrifta som vert oppheva er vidareført i forskrift 4. september 1987 nr. 858 om drift av flyttbare innretninger § 13. Endringane trer i kraft 1. januar 2015.

Nærmare om endringa

Forslag til forskrift var på høyring frå 19. juni til 30. september 2014. Det kom inn svar frå åtte høyringsinstansar. Seks av desse var positive eller hadde ingen kommentar til høyringa. Fordi det kom inn så få høyringssvar, har Sjøfartsdirektoratet ikkje utarbeidd høyringsmatrise.

Endringsforskrift radioaktivitet (2).pdf