Virkeområde  

Dette rundskrivet gjelder for fartøy med største lengde 15 meter og derover som skal gjennomføre bunninspeksjon på sjø i henhold til forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger (sertifikatforskriften) §§ 7, 9, 19, 21 og 25.   

  

Praksis  

Med godkjent firma menes firma som oppfyller relevante nasjonale regler for dykking i området inspeksjonen gjøres og i tillegg er godkjent av anerkjent klasseselskap i henhold til IACS Unified Requirement Z17 Procedural requirements for service suppliers (IACS UR Z17) til å utføre bunninspeksjon med dykker eller ROV. Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at personell oppfyller kravene til dykker, ROV operatør, dykkerleder og ROV leder i IACS UR Z17, og er ansatt i firma godkjent til å utføre bunninspeksjon med dykker eller ROV.

  

Fartøy med sikkerhetssertifikat for passasjerskip   

Fartøy skal gjennomgå utvendig tilsyn av bunn basert på IMOs retningslinjer for tilsyn etter det harmoniserte systemet for tilsyn og sertifisering (HSSC), jf. sertifikatforskriften § 7 bokstav c. Bunntilsyn som ikke krever at fartøyet er tørt kan utføres ved hjelp av dykker og ROV. Retningslinjene i HSSC for passasjerskip forutsetter at kvalifisert personell skal være tilgjengelig for å utføre bunninspeksjonen.     

  

Fartøy med sikkerhetssertifikat for konstruksjon av lasteskip   

Det følger av sertifikatforskriften § 9 første ledd bokstav e at lasteskip med sikkerhetssertifikat for lasteskip skal ha bunntilsyn når skipet er tørt. Sertifikatforskriften § 41 første ledd bokstav e åpner likevel for at det skriftlig kan søkes om dispensasjon fra kravet i forskriftens § 9 første ledd bokstav e. Ved innvilget dispensasjon fra kravet om bunntilsyn av tørt skip, skal bunntilsyn utføres på sjø ved hjelp av dykker eller ROV.  Sjøfartsdirektoratet følger da retningslinjene i HSSC for lasteskip som forutsetter at kvalifisert personell skal være tilgjengelig for å utføre bunninspeksjonen.    

  

Fartøy med sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriksfart   

Fartøy skal gjennomgå utvendig tilsyn av bunn i henhold til HSSC, jf. sertifikatforskriften § 19 første ledd bokstav c. Bunntilsyn som ikke krever at fartøyet er tørt kan utføres ved hjelp av dykker og ROV. Retningslinjene i HSSC for passasjerskip forutsetter at kvalifisert personell skal være tilgjengelig for å utføre bunninspeksjonen.   

  

Fartøy med passasjersertifikat   

Fartøy skal gjennomgå utvendig tilsyn av bunn i henhold til sertifikatforskriften § 21 første ledd bokstav d. Et anerkjent klasseselskaps krav til konstruksjon og vedlikehold gjelder for fartøy med passasjersertifikat, jf. forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip (byggeforskriften) § 4 bokstav a.  

  

Fartøy med fartssertifikat for lasteskip og lektere   

Det følger av sertifikatforskriften § 25 første ledd bokstav d at lasteskip og lektere med fartssertifikat skal ha bunntilsyn når skipet er tørt. Sertifikatforskriften § 41 første ledd bokstav e åpner likevel for at det skriftlig kan søkes om dispensasjon fra kravet i forskriftens § 25 første ledd bokstav d. Ved innvilget dispensasjon fra kravet om bunntilsyn av tørt skip, skal bunntilsyn utføres på sjø ved hjelp av dykker eller ROV. Sjøfartsdirektoratet følger da retningslinjene i HSSC for lasteskip som forutsetter at kvalifisert personell skal være tilgjengelig for å utføre bunninspeksjonen.   

  

  

Regelverk  

  • forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger (sertifikatforskriften) 
  • forskrift 1. juli nr. 1072 om bygging av skip (byggeforskriften) 
  • IACS Unified Requirement Z17 Procedural requirements for service suppliers (IACS UR Z17) 
  • IMO Res.A.1140(31) med senere endringer som fastsetter retningslinjer for tilsyn etter det harmoniserte systemet for tilsyn og sertifisering (HSSC)