Last ned rundskriv som pdf (inklusiv forskriftsteksten)

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i forskrift 13. januar 1986 nr. 31 om dekkskraner m.v. på flyttbare innretninger, forskrift 17. januar 1978 nr. 04 om laste- og losseinnretninger på skip og forskrift 4. juli 2007 nr. 854 om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger. Forslaget var på høring fra 11. oktober til 25. november i år. Høringsperioden var satt kortere enn tre måneder for å kunne rekke fastsettelse før året er omme.

Endringene har til hensikt å videreføre gjeldende regelverk for kraner som skal benyttes til lasting og lossing i åpent farvann. Etter innspill fra forskriftsenheten i Justis- og beredskapsdepartementet og Cefor, har direktoratet valgt en annen regelteknisk løsning for å videreføre regelverket enn den som ble foreslått i høringsbrevet. De øvrige høringsinstansene hadde ikke innspill til forslaget.

Forskrift 13. januar 1986 nr. 31 om dekkskraner m.v. på flyttbare innretninger endres slik at den bare får anvendelse på kraner som anvendes på skip i åpent farvann. Forskriftens tittel endres for å gjenspeile dette. I tillegg gjøres det noen mindre endringer i forskriften for å tilpasse innholdet til skip, der henvisninger til flyttbare innretninger tas ut. Det er ikke hensikten å gjøre materielle endringer i kravene til kraner som anvendes på skip i åpent farvann. Kravene skal være like før og etter disse endringene. Kravene videreføres i påvente av at det utarbeides nye regler på området.

I forbindelse med denne endringen er det også nødvendig å endre virkeområdet for forskrift 17. januar 1978 nr. 4 om laste- og losseinnretninger på skip for å henvise til forskriftens nye navn, samt å fjerne bestemmelsen i kranforskriften av 4. juli 2007 nr. 854 om at forskriften av 1986 skulle oppheves fra 1. januar 2014.

Endringene trer i kraft 1. januar 2014. Endringsforskriften er vedlagt dette rundskrivet.