LAST NED HELE RUNDSKRIVET SOM PDF

Følgende sertifikat kreves for passasjerskip:

1. Sertifikatkrav til skip som fører mer enn 12 passasjerer i internasjonal fart.

Skip som ankommer til eller avgår fra Svalbard med mer enn 12 passasjerer, skal ha sikkerhetssertifikat for passasjerskip (SOLAS), eventuelt dispensasjonssertifikat samt utstyrsliste (skjema P).

2. Sertifikatkrav til skip som fører mer enn 12 passasjerer og som går i Svalbards indre farvann og territorialfarvann

Alternativt til sikkerhetssertifikat for passasjerskip (SOLAS) kan skip, som fører passasjerer i indre farvann og i territorialfarvannet ved Svalbard, ha

  1. et sikkerhetssertifikat for passasjerskip i henhold til Direktiv 2009/45/EF klasse A, B eller C eller
  2. et nasjonalt passasjersertifikat som åpner for fart i territorialfarvannet ved Svalbard


For å ivareta sikkerheten under de spesielle forholdene i farvannet, skal sertifikatene ha en påtegning fra flaggstaten om at etterfølgende tekniske krav er tilfredsstilt:

  1. at skipet er utstyrt med gyrokompass og GDMSS utstyr for A2 området. Rederiet skal forsikre seg om at øvrig kursgiverutstyr er hensiktsmessig for skipets operasjonsområde, og ta i betraktning utstyrets mulige begrensninger.
  2. at skipet er utstyrt med personlig redningsutstyr med termiske egenskapet til samtlige om bord, eller termiske beskyttelsesposer (TPA) for det totale passasjerantallet og for de av mannskapet som ikke har egne redningsdrakter.

3. Planlagt innføring av nytt regelverk

Sertifikatkravene til skip som fører mer enn 12 passasjerer og som går i Svalbards indre farvann og territorialfarvann må anses midlertidige. Sjøfartsdirektoratet er i en utredningsfase med tanke på å innføre nye regler for disse skipene. Med den nylig vedtatte Polarkoden som bakteppe, må en påregne at en eventuell vedtagelse av nytt regelverk vil medføre økning av sikkerhetskravene.

4. Sertifikatkrav til skip som fører 12 eller færre passasjerer i Svalbards indre farvann og territorialfarvann

Disse skipene skal følge bestemmelsene i forskrift 24. november 2009 nr. 1400 om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv.