Forskriften trer i kraft 2. februar 2016

 

Last ned rundskrivet som PDF

Høring

Forskriftsutkastet var på høring fra 23. oktober til 13. desember 2015. Sjøfartsdirektoratet mottok 15 høringssvar, hvor 11 av høringsinstansene hadde merknader til utkastet.

Den nye redningsforskriften for flyttbare innretninger inneholder krav som stort sett viderefører gjeldende rett slik det fulgte av forskrift 4. juli 2007 nr. 853 og evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger (redningsforskriften), heretter omtalt som forskrift 853/07. Forskriften består også av noen mindre endringer og presiseringer.

Sammenlignet med forskriftsutkastet har Sjøfartsdirektoratet gjort noen endringer i forskriften som fastsettes ved dette rundskrivet. Etter Sjøfartsdirektoratets vurdering tilsier verken omfanget eller innholdet i endringene at det kreves ny offentlig høring. Endringene er gjort etter innspill fra næringen.

Bakgrunn for ny redningsforskrift for flyttbare innretninger

Det har vært behov for å gjennomgå både systematikken og henvisningene til LSA-koden i forskrift 853/07. I den nye redningsforskriften er henvisningene til LSA-koden oppdatert. Forskriften er oppdelt i flere mindre bestemmelser sammenlignet med forskrift 853/07, og systematikken er endret ved at krav som gjelder antall og plassering av de enkelte redningsredskaper er plassert før tekniske krav til utstyr. Det er gitt leddnummerering gjennom hele forskriften, og i tillegg er det gjort flere språklige endringer og tilpassinger.