Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2015.

Endringene gjelder innføring av krav til SEEMP og EEDI for fartøy over 400 bt i innenriksfart.

Rent konkret gjøres det endringer i forskriften § 12, der det tilføyes et nytt annet og tredje ledd.

1. Høring

Forskriftsforslaget var på høring fra 3. desember 2014 til 15. mars 2015.

Det kom inn totalt 9 høringsuttalelser, hvorav 6 ikke hadde merknader til forslaget.

Statens Vegvesen Vegdirektoratet har i utgangspunktet ingen merknader til forslaget, men knytter noen kommentarer til en fremtidig endring som fører til krav til påkrevd EEDI for ferjer i innenriks fart, jf. MEPC.251(66). Innspillene vil bli tatt med videre i vurderingen av om de tilføyede fartøyskategoriene tilknyttet påkrevd EEDI som følger av MEPC.251 (66) skal gjøres gjeldende også for innenriksfart.

DNV GL har reist spørsmålet om IMOs unntaksregler for SEEMP for FPSOs, FSUs, drilling rigs etc. også gjøres gjeldene i innenriks fart. Til dette vil Sjøfartsdirektoratet vise til at formålet med forskriftsendringen er å gjøre kravene om SEEMP som gjelder i utenriksfart, gjeldende for fartøy i innenriksfart. Eventuelle unntak som gjelder i utenriksfart vil derfor også gjelde i innenriksfart.

Videre har DNV GL uttrykt bekymring tilknyttet den korte fristen rederiene har til å utarbeide og bringe SEEMP om bor på fartøyene. Det vises til at det i høringsbrevet var lagt opp til at verifiseringen av at SEEMP er om bord på fartøy i innenriksfart vil skje ved første inspeksjon etter MARPOL regel VI/5.1 etter 1. juli. Kravet om SEEMP for innenriksfart gjelder derfor først fra 1. januar 2016.

Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat har kommentarer knyttet til det at Sjøfartsdirektoratet i høringsbrevet har vist til at reduksjon i fremdriftsmaskineriets effekt er en enkleste og rimeligste måte å møte kravene, der de mener at dette er villedende i forhold til konvensjonens tekst som setter sikkerheten høyest og at maskineriets størrelse og redundans må være slik at alltid har sikker nødvendig kraft. Sjøfartsdirektoratet viser til at det forutsettes at fartøyene konstrueres på en slik måte at det til enhver tid har nødvendig effekt for sikker drift. Rederiet må selvsagt ta hensyn til at sikkerheten ivaretas ved driften av skipet.

Videre har Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat vist til at høringsbrevet burde også viet veiledningens beskrivelse av viktigheten for kompetanse for å oppnå målsettingen med regelverket. Sjøfartsdirektoratet er enig i at kompetanse hos involvert personell er et sentralt moment for å oppnå ønsket effekt av tiltakene.

2. Nærmere om endringene

Endringen av miljøsikkerhetsforskriften § 12 innebærer at kravene til SEEMP og EEDI blir gjort gjeldende også for skip i innenriksfart.

Kravene vil kort oppsummert bety at alle skip med bruttotonnasje 400 eller mer som går i innenriksfart skal ha en energieffektivitetsplan (SEEMP) om bord. Dette er en skipsspesifikk plan for hvordan skipet kan redusere drivstofforbruket. Planen er et verktøy som skal legge til rette for å redusere drivstofforbruket på en god og systematisk måte. Kravene til SEEMP i innenriksfart vil gjelde fra 1. januar 2016, jf. miljøsikkerhetsforskriften § 12 annet ledd.  

For nye skip vil det etter de datoer som fremgår av miljøsikkerhetsforskriften § 12 tredje ledd det være krav om å beregne en oppnådd energieffektivitetsdesignindeks (EEDI). Dette er et uttrykk for hvor energieffektivt skipet er. Enkelte nye skip skal også møte spesifikke EEDI-krav, dette gjelder i denne omgang for følgende skipstyper: bulkskip, gasstankskip, tankskip, containerskip, stykkgodsskip, kjøleskip og kombinasjonsskip.

Olav Akselsen
sjøfartsdirektør
Bjørn E Pedersen
avdelingsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg:
Forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger (pdf)

Høringsmatrise (pdf)

Oversatt konsolidert utgave av MARPOL vedlegg VI (pdf)