LAST NED HELE RUNDSKRIVET SOM PDF (inkl. endringsforskrift og høringsmatrise)

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 1. juli 2014 nr. 1099 om brannsikring på skip. Endringene trer i kraft 15. februar 2015.

Høring

Endringsforskriften var på offentlig høring fra 12. november til 31. desember 2014. Sjøfartsdirektoratet mottok svar fra 11 høringsinstanser, hvorav 6 hadde merknader til høringen. Høringsmatrisen som viser merknadene og Sjøfartsdirektoratets kommentarer til disse er lagt ved rundskrivet her.

Bakgrunn for endringsforskriften

Forskrift 1. juli 2014 nr. 1099 om brannsikring på skip (brannsikringsforskriften) trådte i kraft 15. september 2014. Brannsikringsforskriften ble fastsatt for blant annet for å videreføre gjeldende rett slik den fulgte av forskrift 17. juni 1986 nr. 1296 om sikringstiltak mot brann på skip som ikke omfattes av Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS-74) (forskrift 1986/1296) og forskrift 22. juni 1990 nr. 536 om sikringstiltak mot brann på skip som omfattes av Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS-74) (forskrift 1990/536).

I høringen til den nye brannsikringsforskriften ble forholdet til regler om brannsikring på hurtiggående passasjerfartøy drøftet helt kort. Her ble det lagt til grunn at krav om brannsikring på hurtiggående fartøy fulgte av bestemmelsene i forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip (forskrift 1998/6).

For hurtiggående passasjerfartøy med lengde (L) 24 meter eller mer i innenriksfart, gjelder forskrift 1998/6. Slike fartøy skal ha sikkerhetssertifikat for hurtiggående fartøy jf. forskrift 1998/6 § 19. Hurtiggående passasjerfartøy med lengde (L) under 24 meter i innenriksfart skal ha passasjersertifikat jf. forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger § 20. Kravene til brannsikring på hurtiggående passasjerfartøy med lengde (L) under 24 meter med passasjersertifikat, fulgte av nå opphevet forskrift 1986/1296 kapittel 3 del III.

I høringen til forskriften som fastsettes ved rundskrivet her, informerte direktoratet om at det planlegges med en felles forskrift som skal gjelde for hurtiggående fartøy. For å videreføre gjeldende rett inntil en slik felles forskrift for hurtiggående fartøy er trådt i kraft, endres brannsikringsforskriften slik at bestemmelser som fulgte av forskrift 1986/1296 kapittel 3 del III videreføres i et nytt vedlegg I til brannsikringsforskriften.

Nærmere om forskrift om endring av forskrift om brannsikring på skip

Sammenlignet med forskriftsutkastet som var på høring er det på bakgrunn av merknader gitt av Lloyd's Register of Shipping og Kystverket, gjort noen endringer i forskriften som fastsettes ved rundskrivet her. Det vises i denne sammenheng til høringsmatrisen.

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt at kapittel 3 del III i opphevet forskrift 1986/1296 videreføres i brannsikringsforskriften som følger:

I § 3 settes det inn nytt andre og tredje ledd etter første ledd bokstav c.

§ 3 nytt andre ledd unntar hurtiggående fartøy med lengde (L) under 24 meter som skal ha passasjersertifikat fra bestemmelsene i §§ 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 og 14 i brannsikrings-forskriften.

Det følger av brannsikringsforskriftens § 2 at SOLAS kapittel II-2 inkorporeres og gjelder som forskrift for henholdsvis passasjerskip i utenriksfart og lasteskip med bruttotonnasje 500 eller mer i utenriksfart. Sjøfartsdirektoratet legger til grunn denne bestemmelsen ikke gjelder for hurtiggående fartøy, verken i utenriks- eller innenriksfart.

Brannsikringsforskriften § 3 første ledd jf. § 2 gjennomfører SOLAS kapittel II-2 ved inkorporasjon også for skip i innenriksfart, men for disse er det i forskriften gjort visse tilpasninger. Når det nå i § 3 nytt andre ledd fastsettes at bestemte paragrafer i brannsikringsforskriften ikke skal gjelde for hurtiggående fartøy med lengde (L) under 24 meter som skal passasjersertifikat, er hensikten å unngå eller redusere tolkningstvil om rekkevidden av SOLAS kapittel II-2 og bestemmelser om brannsikring på skip i innenriksfart bygget i stål eller andre likeverdige materialer, for disse fartøyene.

Opphevet forskrift 1986/1296 kapittel 3 hadde «Passasjerskip» som overskrift. Del III i kapittel 3 hadde som overskrift «Spesielle bestemmelser for hurtigbåter». Fordi kapittel 3 handlet om passasjerskip og del III inngikk i og var en del av kapittel 3, var det hurtiggående passasjerfartøy som ble regulert av opphevet forskrift 1986/1296 §§ 31 til 42.

Inntil en felles forskrift om hurtiggående fartøy har trådt i kraft, følger det nå av § 3 nytt tredje ledd at vedlegg I til brannsikringsforskriften skal gjelde for hurtiggående fartøy med lengde (L) under 24 meter som skal ha passasjersertifikat.

Strukturell brannsikring

Brannsikringsforskriften §§ 4 og 10 har bestemmelser som unntar henholdsvis konvensjonelt bygde passasjerskip i innenriksfart og lasteskip med bruttotonnasje under 500 fra bestemte krav i SOLAS kapittel II-2. Unntakene forutsetter at kompenserende tiltak er gjennomført som sammen med fartsområdebegrensninger gir et forsvarlig sikkerhetsnivå.

Når Sjøfartsdirektoratets har fastsatt at brannsikringsforskriften §§ 4 og 10 ikke skal gjelde for hurtiggående fartøy med lengde (L) under 24 meter som skal ha passasjerssertifikat, begrunnes dette med at bestemmelsene i SOLAS kapittel II-2, jf. §§ 2 og 3 i brannsikringsforskriften gjelder for konvensjonelle skip bygget i stål eller annet likeverdig materiale.

Hurtiggående fartøy må nødvendigvis være lettbygde, dvs. være bygget i andre materialer enn stål. Sammenlignet med skip som er bygget med stålstruktur, har lettbygde og hurtiggående fartøy begrensninger når det gjelder strukturelle brannsikringsbarrierer. Slike begrensninger sammenholdt med et drifts- og operasjonsmønster som er forskjellig fra konvensjonelle passasjer- og lasteskip, betyr at et forsvarlig sikkerhetsnivå oppfylles gjennom en kombinasjon av passive og operasjonelle tiltak, herunder særlige krav til brobesetningen. I denne sammenheng viser direktoratet til forskrift 22. desember 2000 nr. 1574 om tilleggskrav for manøvrering, styringsdyktighet, utrustning og operasjon av hurtiggående passasjerfartøy under 24 meter i innenriksfart, §§ 10 til 13.

Krav om strukturell brannsikring og brannsikre skiller for hurtiggående fartøy med lengde (L) under 24 meter som skal ha passasjersertifikat følger av bestemmelsene i nytt vedlegg I til forskrift 2014/1099 pkt. 1 og 2.

Brannslokkingsanlegg og bærbare brannslokkingsapparater

Brannsikringsforskriften § 5 unntar passasjerskip med bruttotonnasje under 300 i innenriksfart og passasjerskip med bruttotonnasje under 2000 i innenriksfart bygget før 1. august 2000 fra kravet om fastmontert brannslokkingsanlegg i maskinrommet. § 12 unntar lasteskip med bruttotonnasje under 500 fra kravet om fastmontert brannslokkingsanlegg i maskinrommet.

Til forskjell fra konvensjonelle skip, skal hurtiggående fartøy ha fastmontert brannslokkingsanlegg i maskinrommet. Kravet fulgte av § 40 i forskrift 1986/1296 med videre henvisning til § 10 i samme forskrift som via opphevet forskrift 1990/536 § 7 viste til SOLAS regel II-2/10.5.1. Kravet følger nå av pkt. 6.1 i nytt vedlegg I.

Krav til hvor bærbare brannslokkingsapparater skal plasseres om som det ble henvist til i opphevet forskrift 1986/1296 § 41 femte ledd med videre henvisning til samme forskrift § 9, følger nå av pkt. 7 i det nye vedlegget.

Brannpumper, strålerør m.m.

Når det gjelder de betingede unntakene for brannpumper som følger av brannsikringsforskriften §§ 7 og 14 jf. SOLAS regel II-2/10.2.2, skal hurtiggående fartøy i stedet for kravene etter §§ 7 og 14, oppfylle pkt. 8.1 og 8.2 i nytt vedlegg I jf. § 3 nytt tredje ledd.

Kravene som det ble henvist til i 1986/1296 forskriften § 41 fjerde ledd jf. samme forskrift § 28, følger nå av vedlegg I pkt. 8.3.

Brannmannsutstyr

Krav om brannmannsutstyr fulgte av opphevet forskrift 1986/1296 § 41 sjette ledd. I praksis har det blitt gitt unntak fra dette kravet på hurtiggående fartøy med lengde (L) under 24 meter. Begrunnelsen for å treffe vedtak om unntak har IMOs regelverk for hurtiggående fartøy som utgangspunkt, (HSC2000 punkt 7.10.1) som ikke krever brannmannsutstyr på hurtiggående fartøy kategori A, jf. HSC2000 punkt 1.4.12. Basert på direktoratets praksis for unntak, er krav om brannmannsutstyr ikke videreført.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsforskriften som er fastsatt ved rundskrivet her, har som hensikt å klargjøre at gjeldende rett pr. 14. september 2014 er videreført etter at brannsikringsforskriften trådte i kraft 15. september 2014.

Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at endringene er nøytrale og følgelig ikke utløser vesentlige økonomiske eller andre administrative konsekvenser for næringen eller det offentlige.