Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriksfart (forskrift 2000/305). Denne endringsforskriften inneholder bare redaksjonelle endringer, og har derfor ikke vært på alminnelig høring. 

Endringen er en oppdatert oversettelse av de tekniske kravene i vedlegget til direktiv 2009/45 som er tatt inn som vedlegg I til forskrift 2000/305. Endringene er av redaksjonell art og innebærer ikke materielle endringer.

I tillegg er referansene til andre forskrifter i forskrift 2000/305 oppdatert. Både forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip 1 og forskrift 1. juli 2014 nr. 1099 om brannsikring på skip, trådte i kraft 15. september 2014 2. Samtidig med ikrafttredelsen av disse forskriftene ble følgende forskrifter opphevet:

  1. forskrift 15. september 1992 nr. 695 om bygging av passasjer- og lasteskip og lektere
  2. forskrift 17. juni 1986 nr. 1296 om sikringstiltak mot brann på skip som ikke omfattes av Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS 1974).

I forskrift 2000/305 § 8 tredje ledd bokstav c endres referansene slik at disse viser til henholdsvis forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip og forskrift 1. juli 2014 nr. 1099 om brannsikring på skip.

Vedlegg: Forskrift om endring av forskrift om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriksfart. (PDF)

1. Se RSR 6-2014

2. Se RSR 7-2014