Hendelser

Sjøfartsdirektoratet har i den senere tid mottatt informasjon om at det er et betydelig antall fartøy som bruker løfteinnretninger på feil måte ved å utsette løfteinnretningene for belastninger som de ikke er dimensjonert for.

Dette har resultert i flere alvorlige hendelser med løfteinnretninger som har knekt. Dette gjelder løfteinnretninger om bord i både fiskefartøy og lasteskip.

Årsak

Hendelsene kan relateres til at løfteinnretningene har blitt brukt til ulike operasjoner som medfører at de belastes horisontalt og eventuelt også sideveis på tvers av bomretning. Løfteinnretningene har blitt overbelastet i en slik grad at de har knekt.

Tiltak

Sjøfartsdirektoratet anmoder fartøyeiere som bruker løfteinnretningene dels til horisontal og eventuelt sideveis belastning på tvers av bomretning om å endre dagens praksis dersom bruken innebærer en overbelastning og måte å bruke løfteinnretningen på som den ikke er beregnet for.

Vi tilrår at kranene brukes i samsvar med kranfabrikantens brukerveiledning og at bruken vurderes i samråd med sakkyndig person i forbindelse med sertifisering.