Årsak

Foreløpige undersøkelser utført av Sjøfartsdirektoratet og Statens Havarikommisjon kan tyde på at besetningsmedlemmet har fulgt med teinene over bord under setting av redskapen.

Slik arbeidet er organisert og settingen av teinene foregår er det Sjøfartsdirektoratets vurdering at fartøyet bl.a. mangler fysiske barrierer som hindrer at personell kan bli dratt over bord med redskapen.

Tiltak

Som en følge av denne alvorlige hendelsen vil Sjøfartsdirektoratet be reder av denne type fartøy om følgende:

 • På nytt gjennomgå arbeidsprosessene sammen med besetningen for å identifisere farer og iverksette tiltak som eliminerer risikoen for fall over bord, herunder å bli dratt over bord med redskapen.
 • Sikre at besetningsmedlemmene kan kommunisere på arbeidsspråket om bord og at det er anordnet tilstrekkelig og pålitelig kommunikasjonssystem mellom styrehus og arbeidsdekk, samt besetningsmedlemmene på arbeidsdekk.
 • Sørge for tilstrekkelige utstyr, systemer samt opplæring og trening av mannskapet for å håndtere MOB situasjoner.
 • Vurdere andre aktuelle tiltak som kan være nødvendige om bord i det enkelte fartøy.

Sjøfartsdirektoratet vil med det første iverksette ekstraordinære tilsyn av havgående fartøy som driver med krabbefiske:

 • Det vil rettes særskilt fokus på arbeidsspråk og kommunikasjon mellom besetningsmedlemmene, samt at det er anordnet pålitelige kommunikasjonssystemer ombord.
 • Det vil bli kontrollert at utførte risikovurderinger er hensiktsmessige og tilpasset arbeidsoperasjonene om bord.
 • Det vil bli kontrollert hvorvidt identifiserte tiltak som fjerner eller reduserer farene faktisk er gjennomført.
 • Det vil bli gjennomført kontroll av at MOB-øvelser er gjennomført.

Dersom det avdekkes at krav i regelverket ikke er oppfylt, vil det bli gitt pålegg om å utføre tiltak. Slike tiltak kan være fysiske barrierer, verne- og sikkerhetsinnretninger og sklisikring for å eliminere risikoen for fall over bord.

Regelverk

 • Lov om skipssikkerhet 16. februar 2007 nr. 9
 • Forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om fiskefartøy med største lengde over 15 meter
 • Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip
 • Forskrift 15. September 2014 nr. 1191 om sikkerhetsstyring for norske skip og flyttbare innretninger