Innledning

Sjøfartsdirektoratet har i dag fastsatt endringer i forskrift om konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på flyttbare innretninger (heretter omtalt som boligforskriften) 1.

I forkant av høringen hadde Sjøfartsdirektoratet en gjennomgang av boligforskriften, hvor vi særlig så på krav som det gjentatte ganger er innvilget dispensasjon fra. Flere av endringene er derfor i samsvar med den måten boligkvarteret bygges om bord på en flyttbare innretning i dag. I tillegg ba vi næringen om innspill, og vi gjorde en vurdering av om eksisterende ordlyder var presise nok, og om enkelte krav var for detaljerte eller unødvendige.

Sammenlignet med forskriftsutkastet som var på høring har Sjøfartsdirektoratet gjort noen språklige endringer i forskriften som fastsettes ved dette rundskrivet. I tillegg har vi gjort noen endringer på bakgrunn av kommentarer vi mottok etter høringen. Blant annet hadde vi på høring forslag om at tomannslugarer skulle ha atskilte soverom, men dette har vi endret slik at det også er mulighet for åpen løsning slik det er i gjeldende krav. Etter Sjøfartsdirektoratets vurdering tilsier verken omfanget eller innholdet i endringene som er gjort sammenlignet med høringsforslaget at det kreves ny offentlig høring.

Høringen

Endringsforslaget var på høring fra 29. juni til 30. september 2016. Sjøfartsdirektoratet mottok ni høringssvar, hvor syv av høringsinstansene hadde merknader til forslaget. Oversikt over høringsinstanser og innspill fremgår av vedlagt høringsmatrise.

Kommentarer til endringene

Til § 6

Endringen i § 6 innebærer en presisering sammenlignet med tidligere krav i § 6 nr. 1. Plasseringen av boligkvarteret på innretningen skal baseres på en risikovurdering som skal utføres i samsvar med kravene i risikoanalyseforskriften 2. Næringen utfører allerede denne type analyse i dag, og etter vår vurderingen gir ordlyden et mer presist krav sammenlignet med tidligere.

Til § 6 a

Paragrafen er ny, men innholdet viderefører § 6 nr. 4 med kun språklige endringer. Merkingen kan være skilting, bruk av forskjellige farger i ulike områder, eller annet. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at merking også skal fungere i en nødsituasjon der en gjerne har fått full black-out.

Til § 7

Endringene i § 7 er en videreføring av gjeldende rett med kun språklig endring fra tidligere. Sammenlignet med høringen har vi i § 7 nr. 1 andre punktum erstattet «gulv, tak» med «dekk».

I § 7 nr. 2 gis det en konkret henvisning til ASH-forskriften 3 kapittel 15 (bestemmelser om vern mot støy). Merk at i ASH-forskriften kapittel 15 er flyttbare innretninger unntatt noen av bestemmelsene.

Til § 8

Paragraf 8 nr. 6 om at nødutganger/rømningsveier skal være merket i henhold til VMS-forskriften 4. Bestemmelsen oppheves derfor ettersom den kun gir en henvisning til hvor i regelverket dette reguleres. Kravene finnes i VMS-forskriften §15 og redningsforskriften 5 § 8.

Til § 10 nr. 1

Kun en språklig endring.

Til § 11 nr. 1

Krav om (plassering for) naturlig lys på soverom i § 11 nr. 1 oppheves.

Til § 12 nr. 1, 6 og 7

Det er kun gjort språklige endringer i paragrafen.

Til § 13

Sammenlignet med forslaget som var på høring har vi endret overskriften til paragrafen til lugarer (på høring het overskriften lugarer og soverom). I tillegg til forslaget som var på høring om at tomannslugarer skal ha atskilte soverom er kravet som fulgte av den tidligere boligforskriften om å kunne ha tomannslugar uten atskilte soverom videreført i § 13. Rederiet må selv velge den løsningen som er best til deres operasjon, men dersom tomannslugarer ikke skal ha atskilte soverom så følger det av kravet i nr. 5 at tomannslugaren kun kan brukes av personer med motsatt arbeidstid. Etter vår vurdering er det med denne endringen ikke behov for en egen unntaksbestemmelse i § 13.

De som bor på innretningen skal ha egen køye, og dette kravet er tatt inn i nr. 1. Dette viderefører gjeldende § 13 nr. 1. Ettersom forslaget om at alle skulle ha eget soverom ikke blir fastsatt slik det var på høring, så vi at det var behov for presisering om egen køye.

I §§ 13 og 14 brukes begrepene lugar og soverom, og paragrafene må ses i sammenheng. Med lugar menes hele bo-arealet en eller to personer personlig har til rådighet, dvs. minimum 7 eller 12 m2. Lugaren inkluderer bad og kan også ha atskilt soverom.

Det er fastsatt en oppmykning av kravet i § 13 nr. 2 om et gulvarealet skal være 7m2 sammenlignet med gjeldende rett. Dette kravet samsvarer med MLC 6, og også med NORSOK C-001 7. 2.

I tillegg har vi opphevet unntaket som gjorde det mulig å ha lugarer for mer enn to personer utenfor norsk kontinentalsokkel, som tidligere stod i § 13 nr. 2 andre ledd.

Til § 14

Paragrafen viderefører i hovedsak gjeldende rett med visse språklige endringer og med nytt oppsett. Sammenlignet med forslaget som var på høring har vi endret måleenheten fra millimeter til meter når det gjelder kravet om bredden og lengden på køyen. I bokstav c har vi åpnet opp for at i lugarer med atskilt soverom som har gulvareal større enn minimumskravene i § 13 nr. 3 og nr. 4, så kan bord og sitteplass plasseres utenfor soverommet.

Til § 15 nr. 4 og 5

Kravet i § 15 nr. 4 om filmrom oppheves.
Paragraf 15 nr. 5 blir ny nr. 4. Ordlyden viser kun til dagrom og ikke lengre til filmrom. Kravet om at det ene av disse rommene skal kunne romme minst 50 % av maksimalt antall personer om bord tas ikke med. Sammenlignet med høringen har vi presisert at det er gulvarealet i alle dagrommene om bord samlet det her vises til.

Til § 16

Endringene i § 16 nr. 1 og 2 er kun språklige. Når det gjelder kravet i nr. 2 om innredning og utstyr, så bør det være mulig i helsekontoret å nedkjøle pasienten med rennende vann, enten ved stor nok dusjløsning eller hånddusj og sluk i gulvet under behandlingsbenk for overrisling av brann- eller kjemikalieskade.

I nr. 3 er det tatt inn en presisering som samsvarer med hvordan norske innretninger er bygd, og hvordan krav er blitt tolket.

I § 16 nr. 4 og nr. 5 er det tatt inn nye krav. Sammenlignet med høringsforslaget har vi i nr. 4 og nr. 5 gjort språklige endringer. Etter hva vi er kjent med, og legger til grunn, så oppfyller de norske innretningene begge disse kravene allerede. Vi har ikke fått noe innspill på dette i høringsrunden.

Til § 17 nr. 8

Det gis ikke krav om størrelse på klesskap i skifterom. Sammenlignet med høringsforslaget har vi tatt bort krav om låsbar dør på klesskapet. Endringen er gjort etter innspill fra næringen. De andre endringene som er tatt inn er kun endring i oppsettet og språk.

Til § 19

Den skriftlige søknaden, jf. § 19 nr.1 skal inneholde informasjon og begrunnelser som direktoratet kan vurdere på bakgrunn av hensyn og interesser som kravene som det søkes dispensasjon fra skal ivareta. Hvorvidt det skal treffes et vedtak som unntar rederiet fra bestemte forpliktelser, avgjøres etter en konkret vurdering. Rederiene som søker om dispensasjon har ikke et krav på å få dette innvilget, selv om vilkårene i dispensasjonsbestemmelsen er oppfylt. Utgangspunktet er at kravene i forskriften skal oppfylles. Kun i ekstraordinære tilfeller, der gode grunner tilsier det og det vurderes som sikkerhetsmessig forsvarlig, vil det være åpning for å treffe et dispensasjonsvedtak. Sjøfartsdirektoratet vil følge en dispensasjonspraksis i tråd med den praksisen vi har i dag.

Etter § 19 nr.2 skal uttalelse fra verneombud legges ved rederiets dispensasjonssøknad. Vi presiserer imidlertid at ordlyden ikke oppstiller et krav om å ha verneombud. Dersom verneombud ikke finnes, f.eks. i byggefasen, hvor det ennå ikke er ansatt et verneombud for den spesifikke innretningen, vil ikke kravet være aktuelt. Det vil da være ønskelig at uttalelser fra hovedverneombud vedlegges dersom det finnes slik i rederiet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er Sjøfartsdirektoratets vurdering at endringene ikke utløser krav om økte innvesteringer. Etter hva direktoratet er kjent med er derimot de nye kravene i tråd med praksis, og vil redusere behovet for dispensasjoner.

Vedlegg

Fotnoter

  1. Forskrift 17. desember 986 nr. 2318 om konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på flyttbare innretninger
  2. Forskrift 22. desember 1993 nr. 1239 om risikoanalyse for flyttbare innretninger
  3. Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om ord på skip
  4. Forskrift 4. september 1987 nr. 859 om verne-, miljø- og sikkerhetstiltak på flyttbare innretninger
  5. Forskrift 2. februar 2016 nr. 90 om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger
  6. Maritime Labour Convention