Innledning

Sjøfartsdirektoratet har gjort endringer i forskrift 2. februar 2016 nr. 90 om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger 1.

Endringene trer i kraft 1. juli 2018.

Høringen

Forslag om endring av redningsforskiften ble sendt på høring 29. juni 2017 med frist 4. oktober 2017 for å komme med merknader. Vi mottok ett forslag til endring som direktoratet var enig i. Vi sendte derfor forslag til ny ordlyd i § 33 syvende ledd (nå sjette ledd) på høring 20. desember 2017, med frist for å komme med merknader 18. februar 2018. Syv instanser besvarte høringen som også omfattet forslag til endringer i byggeforskriften2, men ingen av disse hadde merknader til den foreslåtte endringen i § 33.

Kommentarer til de enkelte endringene

I § 2 bokstav a til c er anførselstegnet flyttet før kolon.

For å bruk samme begreper som i forskrift 21. desember 2017 nr. 2381 om kran og løft på flyttbare innretninger3 endres begrepet «dekkskraner» i § 3 andre ledd, § 12 første ledd og § 33 sjette og syvende ledd (nå femte og sjette ledd) til «offshorekraner». Henvisningen i § 12 første ledd oppdateres til ny kranforskrift, og § 33 femte ledd oppheves fordi dette dekkes i ny kranforskrift.

Kravet i § 33 syvende ledd (nå sjette ledd) er nytt, og sammenlignet med tidligere gir dette kravet mulighet for bruk av alternative løsninger når det gjelder hvordan et fibertau til MOB-båten skal lagres. Fibertau kan f.eks. plasseres i skap e.l.

I vedlegg I nr. 10 ble det ved forrige endring av forskriften introdusert en feil henvisning til forskrift 30. august nr. 1042 om skipsutstyr. Ettersom vedlegg I inneholder utdrag fra den opphevede 2007-redningsforskriften skal det henvises til forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr, slik henvisningen var før siste endring.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Etter vår vurdering vil endringene ikke medføre administrative konsekvenser av betydning.

Når det gjelder endringen i § 33 syvende ledd (nå sjette ledd) kan konsekvensen bli at rederiet må kjøpe inn og montere et passende skap, hvor fibertauet kan oppbevares, men på den andre side vil oppbevaring av fibertauet et annet sted enn i MOB-båten kunne gi reduserte kostnader i form av at det kan bli mindre slitasje på tauet pga. mer optimal lagring. Det er derfor vår vurdering at endringen totalt sett vil gi minimale eller ingen økonomiske kostnader for næringen.

Vi kan ikke se at de øvrige endringene innebærer noen økonomiske konsekvenser, verken for næringen eller for administrasjonen.

Vedlegg

Fotnoter

  1. Omtalt i rundskrivet som redningsforskriften.
  2. Forskrift 4. september 1987 nr. 856 om bygging av flyttbare innretninger.
  3. Omtalt i rundskrivet som ny kranforskrift.