Forskrift om endring i forskrift 22. juni 2004 nr 972 om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare innretninger, forskrift 24. november 2009 nr 1400 om drift av passasjerfartøy som fører 12 passasjer eller færre og forskrift 9. september 2005 nr 1280 om bygging og drift av passasjerskip drevet med gass

LAST NED RUNDSKRIVET SOM PDF

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i følgende forskrifter:


- forskrift 22. juni 2004 nr 972 om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare innretninger (sikkerhetsforskriften),

-forskrift 24. november 2009 nr 1400 om drift av passasjerfartøy som fører 12 passasjer eller færre,

-forskrift 9. september 2005 nr 1280 om bygging og drift av passasjerskip drevet med gass.

I sikkerhetsforskriften er kravet om ferdighetssertifikat for sikringsoffiser tatt inn i § 14 tredje ledd med virkning fra 1. juli 2013. For øvrig består endringene i oppdaterte henvisninger og renummerering som følge av forskriften om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk som ble fastsatt 22. desember 2011. Endringene var på høring sammen med utkastet til ny forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk i perioden 25. august til 25. november 2011.

 

Sigurd Gude

fung. sjøfartsdirektør

 

 

 

 

Nora Olsen-Sund

avdelingsdirektør regelverk og internasjonalt arbeid

 

Vedlegg

 

 

 

 

Forskrift om endring i forskrift 22. juni 2004 nr 972 om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare innretninger, forskrift 24. november 2009 nr 1400 om drift av passasjerfartøy som fører 12 passasjer eller færre og forskrift 9. september 2005 nr 1280 om bygging og drift av passasjerskip drevet med gass

 

 

Forskrift om endring i forskrift 22. juni 2004 nr 972 om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare innretninger, forskrift 24. november 2009 nr 1400 om drift av passasjerfartøy som fører 12 passasjer eller færre og forskrift 9. september 2005 nr 1280 om bygging og drift av passasjerskip drevet med gass

 

I

§ 1 Endring i forskrift 22. juni 2004 nr 972 om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare innretninger

  Forskrift 22. juni 2004 nr 972 om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare innretninger § 14 tredje ledd tilføyes nytt fjerde punktum som skal lyde:

«Fra 1. juli 2013 skal fartøyets sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser ha ferdighetssertifikat for sikringsoffiser etter forskrift 22. desember 2011 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.»

 

§ 2 Endring i forskrift 24. november 2009 nr 1400 om drift av passasjerfartøy som fører 12 passasjer eller færre

  Forskrift 24. november 2009 nr 1400 om drift av passasjerfartøy som fører 12 passasjer eller færre § 2 første ledd bokstav b skal lyde:

«Forskrift om kvalifikasjonskrav: Forskrift 22. desember 2011 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk».

 

§ 3 Endring i forskrift 9. september 2005 nr 1280 om bygging og drift av passasjerskip drevet med gass

  I forskrift 9. september 2005 nr 1280 om bygging og drift av passasjerskip drevet med gass gjøres følgende endringer

a) Kapittel 4 slettes

b) Kapittel 5 Drift blir nytt kapittel 4 Drift

c) § 29 Vedlikehold blir ny § 28 Vedlikehold

d) § 30 spesielle bestemmelser for vedlikehold og reparasjonsarbeid blir ny § 29 spesielle bestemmelser for vedlikeholds og reparasjonsarbeid.

e) Kapittel 6 Avsluttende bestemmelser blir til kapittel 5 Avsluttende bestemmelser

f) § 31 Ikrafttredelse blir ny § 30 Ikrafttredelse

 

II

Forskriften trer i kraft straks.