LAST NED RUNDSKRIVET SOM PDF

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i følgende forskrifter:

- forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip,
- forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriksfart,
- forskrift 22. desember 2000 nr. 1574 om tilleggskrav for manøvering, styringsdyktighet, utrustning og operasjon av hurtiggående passasjerfartøy under 24 meter i innenriks fart.

Bakgrunn for endringene:

EU har ved Parlament- og rådsdirektiv 2009/45/EF 6. mai 2009 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip (passasjerskipsdirektivet) fastsatt bestemmelser om sikkerhetsstandarder for passasjerskip som seiler i innenriks fart i den enkelte medlemsstat eller i en vertsstat. Direktiv 2009/45/EF er en omarbeiding (recast) og viderefører det nå opphevede Parlament- og rådsdirektivet 98/18/EF med endringer. Omarbeidingen av direktiv 98/18/EF til direktiv 2009/45/EF medførte ingen nye krav for næringen.

EU har som en målsetning at sikkerheten på passasjerskip i innenriks fart bør harmoniseres med IMOs bestemmelser om passasjerskipsikkerhet og at det skal etableres et ensartet minimum sikkerhetsnivå i EØS-området hva gjelder persontransport til sjøs jf. artikkel 1 og fortalen nr. (6) til direktiv 2009/45/EF. Direktiv 2010/36/EF oppdaterer følgelig henvisningene til IMOs regelverk om passasjerskip og hurtiggående fartøy. Dette innebærer at de endringene som kreves iht. direktiv 2010/36/EF hovedsakelig gjelder bygging, utrustning og drift av hurtiggående passasjerfartøy slik dette fremgår av HSC2000 regelverket (HSC2000 koden) for hurtiggående fartøy jf. 6. og 1574 forskriftene.

Ved besiktelse av passasjerskip i innenriksfart i havområdene A, B, C og D jf. 305-forskriften § 6 skal Sjøfartsdirektoratet legge IMO Resolusjon A.997(25) til grunn.

Sigurd Gude e.f
assisterende sjøfartsdirektør

Else Heldre e.f.
fungerende avdelingsdirektør

 

Forskrift om endring i forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip og andre forskrifter
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 14. februar 2012 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 9, § 11, § 12, § 13, § 19, § 20, § 21, § 22, § 25,§ 30, § 43 og § 47, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56f (direktiv 2009/45/EF endret ved direktiv 2010/36/EF)

I
I forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip skal følgende bestemmelse lyde:
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56f (direktiv 2009/45/EF endret ved direktiv 2010/36/EF), jf. nr. 56cb (direktiv 2003/25/EF endret ved direktiv 2005/12/EF), nr. 56ca (direktiv 1999/35/EF endret ved direktiv 2002/84/EF) og vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF).

§ 1 andre ledd:
«HSC94-koden sist endret ved IMO Res.MSC.271(85) og HSC2000-koden sist endret ved IMO Res. MSC.259(84) gjelder som forskrift for hurtiggående fartøy og følges med de presiseringer, unntak, tillegg og spesielle krav som fremgår av forskriften her».

§ 1 tredje ledd:
«Nye hurtiggående passasjerfartøy som opererer i:
a) i utenriks fart,
b) i innenriks fart i Norge når fartøyets lengde (L) er på 24 m eller mer og kan oppnå en hastighet på 20 knop eller mer,
c) i innenriks fart i en vertsstat
skal bygges, utrustes og drives i henhold til HSC2000-koden. »

§ 1 fjerde ledd første setning:
«For eksisterende hurtiggående passasjerfartøy med lengde (L) 24 m eller mer i innenriks fart og som kan oppnå en hastighet på 20 knop eller mer gjelder følgende:»

§ 1 fjerde ledd bokstav a):
a) «Hurtiggående passasjerfartøy som er bygd eller som det er foretatt større reparasjoner, forandringer eller ombygging av, på eller etter 1. januar 1996, men ikke senere 14. februar 2012, skal oppfylle kravene i HSC94-koden med mindre:
1. kjølen ble strukket eller det var på et tilsvarende byggetrinn senest 1. juli 1998, og
2. det ble levert og satt i drift senest 1. januar 1999, og
3. det fullt ut oppfyller kravene i IMO Res. A.373(X) 14. november 1977 endret ved IMO Resolusjon MSC.37(63) 19. mai 1994(DSC-koden).»
§ 1 fjerde ledd bokstav b) første komma:
b) «Hurtiggående passasjerfartøy bygd før 1. januar 1996 og som oppfyller kravene i HSC94-koden,»
§ 1 fjerde ledd bokstav c) første komma:
c) «Hurtiggående passasjerfartøy bygd før 1. januar 1996 og som ikke oppfyller kravene i HSC94-koden,»
§ 2 første ledd bokstav g) nr.3 siste strekpunkt:
- «dets største hastighet som definert i regel 1.4.30 i HSC94-koden for hurtiggående fartøy eller regel 1.4.37 i HSC2000-koden for hurtiggående fartøy er mindre enn 20 knop.»
§ 2 første ledd bokstav j):
«j) HSC2000-koden: De internasjonale sikkerhetsreglene for hurtiggående fartøy fastsatt ved IMO Res.MSC.97(73) 5. desember 2000, sist endret ved IMO Res.271(85).»

§ 2 første ledd bokstav k):
«k) HSC94-koden: De internasjonale sikkerhetsreglene for hurtiggående fartøy fastsatt ved IMO Res.MSC.36(63) 20. mai 1994 sist endret ved IMO Res.MSC.259(84).»

§ 2 første ledd bokstav l):
«l) Nytt fartøy: Hurtiggående fartøy hvor kjølen strekkes, eller som er på et tilsvarende byggetrinn, på eller etter 14.02.2012. Et tilsvarende byggetrinn betyr det trinn der:
- bygging kan identifiseres som et bestemt fartøy, og
- montering av vedkommende fartøy er begynt og utgjør minst 50 tonn eller 1% av den beregnede masse av alle konstruksjonsmaterialer, dersom denne verdien er mindre.»
Definisjoner tidligere inntatt § 2 første ledd bokstavene l til q, blir definisjoner etter bokstavene m til r.

§ 19 andre ledd:
«Eventuelle unntak gitt med hjemmel i § 4 i forskriften her, skal inntas i sikkerhetssertifikatet»
II
I forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart skal følgende bestemmelser lyde:
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56f (direktiv 2009/45/EF endret ved direktiv 2010/36), jf. nr. 56cb (direktiv 2003/25/EF endret ved direktiv 2005/12/EF), nr. 56ca (direktiv 1999/35/EF endret ved direktiv 2002/84/EF) og vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF).

§ 6 tredje ledd:
«Ved besiktelse skal IMO Resolusjon A.997(25) om retningslinjer for besiktelse etter det harmoniserte system for besiktelse og sertifisering, følges.»

Vedlegg I til forskriften erstattes av teksten i vedlegget til Kommisjonsdirektiv 2010/36.

III
I forskrift 22. desember 2000 nr. 1574 om tilleggskrav for manøvrering, styringsdyktighet, utrustning og operasjon av hurtiggående passasjerfartøy i innenriks fart skal følgende bestemmelser lyde:
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56f (direktiv 2009/45/EF endret ved direktiv 2010/36/EF) og vedlegg II (direktiv 98/34/EF).

§ 2 Definisjoner første ledd
«d) Hurtiggående fartøy: Fartøy som definert i SOLAS kapittel X Regel 1.3 og som kan oppnå en hastighet på 20 knop eller mer»
«e) HSC94-koden: De internasjonale sikkerhetsreglene for hurtiggående fartøy fastsatt ved IMO Res.MSC.36(63) 20. mai 1994 sist endret ved IMO Res.MSC.259(84).»
«f) HSC2000-koden: De internasjonale sikkerhetsreglene for hurtiggående fartøy fastsatt ved IMO Res.MSC.97(73) 5. desember 2000 sist endret ved IMO Res.271(85).»
«g) Nytt fartøy: Skip hvor kjølen strekkes, eller som er på et liknende byggetrinn på eller etter 14.02.2012»
Definisjoner som tidligere fulgte etter bokstavene g) til i) blir definisjoner etter bokstavene h) til j).

§ 5. Konvensjoner
«For eksisterende hurtiggående fartøy gjelder kapitlene 17 og 18 i HSC94-koden som forskrift og skal følges med de presiseringer, unntak, tillegg og spesielle krav som fremgår av forskriften her.»
«For nye hurtiggående fartøy gjelder kapitlene 17 og 18 i HSC2000-koden som forskrift og skal følges med de presiseringer, unntak, tillegg og spesielle krav som fremgår av forskriften her».

§ 6 Resolusjoner
«Kravene i IMO Assembly resolusjoner skal følges slik det fremgår av kapitlene 17 og 18 i kodene for hurtiggående fartøy og de enkelte paragrafene i forskriften her.»

§ 9. Opplysninger om styrings- og manøvreringsdyktighet
«For eksisterende og nye hurtiggående fartøy, skal opplysningene om styrings- og manøvreringsdyktighet som skal finnes i operasjonshåndboken, jf. HSC94- og HSC2000-kodens nr. 17.2, omfatte forhold som er spesifisert i 17.2 med følgende presisering og tillegg:
- Kravet til opplysninger vedrørende egenskaper som nevnt i kodenes nr. 17.5 er begrenset til egenskaper avgjørende for sikkerheten for det aktuelle fartøyet. Dessuten skal opplysninger vedrørende sikre maksimumshastigheter, i samsvar med kodenes nr. 17.9, finnes i operasjonshåndboken. »

§ 11. Utprøving for verifikasjon av operasjonsbegrensninger første kolon
«Istedenfor HSC94- eller HSC2000-kodens nr. 17.5.4.1 gjelder følgende:»

§ 12. Dokumentasjon av erfaringer fra drift for eksisterende fartøy første ledd
«Hurtiggående fartøy bygget før 1. januar 2001 kan unntas fra å gjennomføre feilmodus- og feileffektanalyse (FMEA) etter HSC94-kodens nr. 17.4 og vedlegg 4. Operasjonsbegrensninger skal da dokumenteres på basis av erfaringer fra tidligere drift, så som erfarte tekniske feileffekter og sjøegenskaper»

§ 13. Operasjonskrav første til fjerde ledd t.o.m bokstav a)
«Kravene til at fartøyene skal være utstyrt med forskjellige typer tekniske håndbøker, jf. HSC94- eller HSC2000-kodens nr. 18.2, gjelder med følgende presiseringer:
- De tekniske håndbøkene kan begrenses til en operasjonshåndbok og en farvannsmanual.
- Operasjonshåndboken skal inneholde opplysninger som kreves i henhold til HSC94- eller HSC2000-kodens nr. 18.2.1 operasjonshåndbok, nr.18.2.3 opplæringshåndbok og nr.18.2.4 vedlikeholds- og servicehåndbok.
Bestemmelsen i HSC94- eller HSC2000-kodens nr. 18.1.3.6 annen setning, med krav til to offiserer på vakt når fartøyet er underveis, gjelder ikke for hurtiggående passasjerfartøy, med mindre to offiserer kreves i de til enhver tid gjeldende bestemmelser om bemanning av norske skip. På hurtiggående fartøy med to eller flere besetningsmedlemmer hvor bare en av dem er navigasjonsoffiser, skal det så langt som praktisk mulig, lages et arrangement på broen som gjør at en av de andre besetningsmedlemmene også har muligheten for å bidra til at sikker navigasjon finner sted.
Operasjonstillatelse og sikkerhetssertifikat utstedes ikke for hurtiggående passasjerfartøy som omfattes av forskriften her. Operasjonsbegrensninger inntas i fartøyenes passasjersertifikat.
Rederiets system for opplæring og bedømmelse av besetningens fartøyspesifikke kompetansenivå krevd i HSC94- eller HSC2000-kodens nr. 18.3 skal minst tilfredsstille følgende kriterier:
a) Assessor
Rederiet skal utpeke en eller flere assessorer som er kvalifisert i henhold til forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.»
Bokstavene b) og c) videreføres etter fjerde ledd bokstav a)

§ 14. Innskipningsarrangement og stuing av redningsfarkoster første ledd:
«Nye hurtiggående passasjerfartøy skal oppfylle kravene om stuing av redningsfarkoster og om innskipningsarrangement i HSC2000-kodens nr. 8.6.5, 8.7.4 og 8.7.5.»

§ 14 nytt andre ledd:
«Eksisterende hurtiggående passasjerfartøy skal oppfylle kravene om stuing av redningsfarkoster og om innskipningsarrangement i HSC94-kodens nr. 8.6.5, 8.7.4 og 8.7.5.»
Nåværende andre ledd blir tredje ledd
Nåværende tredje ledd blir fjerde ledd.

§ 15. Nødbelysning i passasjerinnredningen første ledd:
«Nye hurtiggående passasjerfartøy skal være utstyrt med nødbelysning i passasjerinnredningen som minst oppfyller kravene i HSC2000-kodens nr. 12.7.9.1. og 12.7.9.2.»

§15 nytt andre ledd:
«Eksisterende hurtiggående passasjerfartøy skal være utstyrt med nødbelysning i passasjerinnredningen som minst oppfyller kravene i HSC94- kodens nr. 12.7.9.1. og 12.7.9.2.»

§ 15 nytt tredje ledd:
«Nødbelysningen skal de første 30 minuttene kunne virke med en lysstyrke i passasjerinnredningen som er tilstrekkelig for lesing av nødinstrukser og håndtering av redningsvester.»

IV
Forskriften her trer i kraft straks