LAST NED HELE RUNDSKRIVET SOM PDF (inkl. høringsmatrise og endringsforskrift)

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip (i det følgende vist til som redningsredskapforskriften). Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Høring

Endringsforskriften var på offentlig høring fra 17. oktober til 5. desember 2014. Sjøfartsdirektoratet mottok svar fra 13 høringsinstanser. Høringsmatrisen er lagt ved rundskrivet her.

Bakgrunn for endringsforskriften

Endringene i redningsredskapforskriften har sin bakgrunn i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS) kapittel III om redningsredskaper og –arrangementer og endringer i dette kapitlet som følger av IMO resolusjon MSC.350(92).

Redningsredskapforskriften endres ved at det i § 2 første ledd også henvises til resolusjon MSC.350(92) som

  • endrer SOLAS regel III/19.2.
  • fastsetter tre nye underpunkter i SOLAS regel III/19


Endringene i SOLAS regel III/19.2 kan blant annet spores tilbake til erfaringene som ble høstet i forbindelse evakueringen av cruiseskipet Costa Concordia som havarerte utenfor Isola del Giglio 13. januar 2012 med tap av 32 menneskeliv.

De nye underpunktene 3.3, 3.6 og 4.2.5 i SOLAS regel III/19 har sin bakgrunn i den særlige risikoen som entring av lukkede rom medfører. Med lukkede rom menes et hvert rom om bord hvor det kan skapes en atmosfære som innebærer fare for liv og helse.

Sjøfartsdirektoratet har også fastsatt mindre endringer i § 3 andre ledd. Endringene speiler direktoratets praksis og viderefører gjeldende rett.

Kort om endringene i SOLAS kapittel III regel 19

Endringene i SOLAS regel III/19.2.2 gjelder passasjerskip på reise med passasjerer som etter planen skal være om bord i mer enn 24 timer. På slike skip krever MSC.350(92) at nye passasjerer mønstres før eller umiddelbart etter avgang og instrueres i bruken av redningsvester og hvordan de skal forholde seg i en nødsituasjon. Etter gjeldende rett skal mønstring skje i løpet av 24 timer etter at passasjerene har kommet om bord. Hensynet bak det nye kravet betyr at mønstringen etter de nye kravene skal skje i nær tilknytning til skipets avgang, enten før eller etter denne.

Endringene i SOLAS regel III/19.2.3 medfører at sikkerhetsorienteringen som (allerede) kreves etter underpunkt 19.2.3 kan gis sammen med, dvs. i tilknytning til mønstringene som kreves etter SOLAS regel III/19.2.2 som endret ved MSC.350(92).

Underpunkt 3.3 i SOLAS regel III/19 er nytt. SOLAS regel III/19.3.3 krever at mannskap med ansvar for entring av lukkede rom eller redning fra lukkede rom, skal delta i øvelser for entring av og redning fra lukkede rom. Slike øvelser skal gjennomføres om bord på skipet minst én gang annenhver måned.

Nytt underpunkt 3.6 i SOLAS regel III/19 setter krav til omfanget av øvelsene som kreves etter punkt III/19.3.3 omtalt ovenfor.

Nytt underpunkt 4.2.5 i SOLAS regel III/19 krever at hvert besetningsmedlem får instruksjon om risikoer knyttet til entring av lukkede rom og prosedyrer for trygg og sikker entring av slike rom. Instruksjonen som kreves etter nummer III/19.4.2.5 bør, så langt det passer, ta hensyn til retningslinjene og veiledningene som er utviklet av IMO for dette formålet. Det vises i denne sammenheng til resolusjon A.1050(27).

Endringene i SOLAS III/19.3 og 19.4.2 er gjort med tanke på at rederiet bør utarbeide sikkerhetsprosedyrer som skal hindre ulykker når skipets besetning entrer lukkede rom. Slike rom kan ha en oksygenfattig, oksygenrik, brennbar eller giftig atmosfære. Undersøkelser av arbeids- og sjøulykker konkluderer med at årsaken til hendelsene er mangel på kunnskap om eller ignorering av nødvendigheten av å ta forholdsregler ved entring av lukkede rom, og ikke manglende retningslinjer.

Når det i nytt underpunkt i SOLAS regel III/19.4.2.5 vises til retningslinjer eller veiledninger utarbeidet i IMO, kompletterer slike retningslinjer eventuelle norske lover og forskrifter som regulerer samme forhold.

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt flere bestemmelser som omhandler forholdsregler og tiltak ved entring av lukkede rom. Se for eksempel forskrift 5. juni 1987 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere (sikkerhetstiltakforskriften), kapittel 4. Se også hen til forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip (ASH-forskriften) og de funksjonelle kravene i kapittel 2.

Direktoratet legger videre til grunn at skipssikkerhetslovens § 7 om krav til sikkerhetsstyringssystem, jf. ASH-forskriften § 1-6, krever at den risikoen som entring av lukkede rom innebærer, er kontrollert ved risikoreduserende tiltak herunder dokumenterte prosedyrer.

Poenget med de nye bestemmelsene i SOLAS kapittel III er at det skal øves på entring og redning av personer fra lukkede rom. Øvelsene skal finne sted jevnlig og de skal ha et bestemt innhold.

Regelsettet i endret SOLAS regel III/19 sammen med de funksjonelle kravene i ASH-forskriften og de mer preskriptive kravene i sikkerhetstiltakforskriften, vil føre til at risikoen ved entring av lukkede rom får større oppmerksomhet og kan bidra til å redusere antallet ulykker om bord på norske skip.

Justering av § 3 andre ledd

Det er ikke krav om hovedalarmsystem for lasteskip med bruttotonnasje under 200, se § 3 første ledd som angir at dette kravet bare gjelder lasteskip med bruttotonnasje 200 eller mer. § 3 andre ledd endres ved at bl.a. ordlyden «...og lasteskip med bruttotonnasje under 200..» slettes.

En endring som unntar passasjerskip med lengde under 24 fra kravet i § 3 første ledd er også fastsatt. Unntaket har som vilkår at alarmsignalet kan gis med skipets fløyte eller sirene.

Administrative og økonomiske konsekvenser

De nye kravene som følger i SOLAS regel 19 har først og fremst karakter av å være operasjonelle. Det er Sjøfartsdirektoratets vurdering at det derfor ikke kreves investeringer i form av nytt utstyr.

Krav om mønstring og instruksjon om bruken av redningsvester på skip som foretar en reise der passasjerene etter ruten skal være om bord i mer enn 24 timer, følger allerede av gjeldende rett jf. forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip § 2 første ledd jf. SOLAS regel III/19.2. Det samme gjelder for kravet om at det skal gis en sikkerhetsorientering umiddelbart før eller etter skipets avgang. Endringene som følger av SOLAS regel III/19.2.2. sammenholdt med endringene i III/19.2.3 gir skipet tilstrekkelig fleksibilitet til å operasjonalisere kravene i 19.2.2 og 19.2.3 på en slik måte at ekstra arbeidsbelastninger med eventuelle tilhørende tidstap kan unngås eller i hvert fall gjennom god planlegging reduseres til et minimum.

SOLAS regel III/19.3.3, 19.3.6 og 19.4.2.5 krever et opplegg for opplæring og øvelser for en ny type nødsituasjon, nemlig redning av personer fra lukkede rom. Entring av lukkede rom for å redde personer representerer et kjent scenarie.

Når det etter MSC.350(92) kreves at det hver andre måned gjennomføres øvelser i entring av lukkede rom og berging av personer fra slik rom, vil dette kreve at det avsettes tid og ressurser for å oppfylle kravene.

I forbindelse med høringen hadde NHO Sjøfart merknader til hyppigheten og eventuelt omfanget av øvelser om entring og redning av personer fra lukkede rom. Sjøfartsdirektoratet påpeker i denne sammenheng rederiets og skipsledelsens ansvar for å planlegge og gjennomføre øvelser som bl.a. reflekterer det risikobildet som skapes gjennom skipets konkrete operasjoner. Å gjennomføre øvelser om entring og redning av personer fra lukkede rom, krever ikke at et typisk lukket rom som en bunntank eller et annet vanskelig tilgjengelig rom, skal eller må benyttes i øvelsessammenheng.

Skipsledelsen vil normalt planlegge øvelsene slik at det er ikke behov for stoppe skipsoperasjoner eller foreta endringer som kan forsinke sjøreisen. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil følgelig begrenses til å utarbeide opplegget for øvelsene og de alternative kostnadene forbundet med at skipets ressurser brukes til øvelser og ikke til annen produksjon (vedlikehold, reparasjon). Det poengteres at øvelsene skal skje i sammenheng med f.eks. flåte, livbåt eller brannøvelser.

Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at endringene i SOLAS regel III/19 er framforhandlet i IMO og hvor de forskjellige interessene som møtes i forhandlingene er ivaretatt. Endringene er derfor vurdert som kostnadseffektive og nødvendige for å trygge helse, miljø og sikkerhet.

Endringene i forskriftens § 3 andre ledd er en lettelse av gjeldende rett og får derfor ingen negative økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen.

Utover kostnadene ved å gjennomføre nødvendige forskriftsendringer, får ikke § 2 første ledd jf. endret SOLAS regel III/19 eller endret § 3 andre ledd ytterligere økonomiske konsekvenser for det offentlige.

 

Se PDF for høringsmarise og endringsforskrift.