Last ned hele rundskrivet som PDF.

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i forskrift 22. desember 2011 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (heretter «kvalifikasjonsforskriften»). Endringene gjelder krav til radiooperatør som opererer i GMDSS-systemet som ledd i gjennomføring av endringer i STCW-konvensjonen.

Forslaget var på høring fra 24. april til 13. juni 2014. Rederiforbundet og Sjømannsforbundene er positive til forslaget. Post- og teletilsynet har kommet med en språklig rettelse som vi tar til følge når det gjelder den foreslåtte § 46, slik at i oppramsingen av radiodekningsområder erstattes "eller" med "og". Vi har vurdert et innspill hvor det spørres om forslag til ny § 18 er tydelig nok, men vi finner at det kommer tilstrekkelig klart fram at det er Telenor Maritim Radio som utsteder radiosertifikater. Øvrige høringsinstanser har ikke merknader til de foreslåtte endringene.

Nærmere om endringene

Kvalifikasjonsforskriften gjennomfører kvalifikasjons- og sertifikatkravene i den internasjonale konvensjon om opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW), herunder endringene som ble vedtatt i Manila 2010. Manila-endringene er i stor grad implementert i kvalifikasjonsforskriften, men når det gjelder krav til radiooperatører gjenstår det fortsatt noe.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/35/EU endrer direktiv 2008/106/EC om minstekrav til sjøfolks opplæring i tråd med endringene i STCW-konvensjonen. Endringsdirektivet trådte i kraft i EU den 4. juli 2014, og er til vurdering i EØS-komitéen for innlemmelse i EØS-avtalen. Forskriftsendringene er også i samsvar med endringsdirektivet.

Nærings- og fiskeridepartementet har med hjemmel i skipssikkerhetsloven § 41 tredje ledd besluttet at utstedelse av kompetansesertifikater for radiooperatører skal gjøres av Telenor Maritim Radio.

Gjeldende kvalifikasjonsforskrift § 46 stiller krav til sertifikat for operatører som skal tjenestegjøre i radiodekningsområdene A1 til A4[1]. Krav til kunnskap, utdanning og eksaminering for å få utstedt ROC- og GOC-sertifikat[2] for radiooperatører i GMDSS-systemet har til nå vært regulert i en egen GMDSS-forskrift[3], og forskriften henvender seg både til utdanningsinstitusjonene og kandidatene.

Med disse endringene overføres kravene til ROC- og GOC radiooperatører til kvalifikasjonsforskriften og emneplanene for de ulike sertifikatene. Som en konsekvens av dette blir GMDSS-forskriften overflødig og oppheves. Det blir opp til Telenor Maritim Radio i samråd med næringen og Sjøfartsdirektoratet å utarbeide dekkende emneplaner for kompetansesertifikatene ROC og GOC, med utgangspunkt i IMOs modellkurs og kravene i kvalifikasjonsforskriften. Kvalifikasjonsforskriften § 46 endres, og STCW-konvensjonen vedlegg IV tabell A IV/2 gjøres til en del av kvalifikasjonsforskriften. Dette innebærer at krav til kompetansesertifikater for radio blir utformet på samme måte som øvrige kompetansesertifikater i kvalifikasjonsforskriften.

Vedlegg IV og tabell A-IV/2 i STCW-konvensjonen tas inn som en del av kvalifikasjonsforskriften, og dette sikrer at minimumskravene til opplæring og kompetanse er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. Tabellen dekker både ROC og GOC, og mer utførlig regulering av hva som kreves for å utløse kompetansesertifikat ROC- og kompetansesertifikat GOC vil beskrives nærmere i emneplanene for kursene. Denne løsningen vil være i tråd med hvordan de øvrige kunnskapskravene til kompetansesertifikater er bygget opp i kvalifikasjonsforskriften.

For å synliggjøre at det er Telenor Maritim Radio som utsteder kompetansesertifikat ROC- og GOC har vi tilført en setning i kvalfikasjonsforskriften § 18 første ledd om utstedelse av kompetansesertifikater mv. Tilsvarende er gjort i § 84 tredje ledd og § 85 tredje ledd for påtegning.

Det er i tillegg tilført to nye definisjoner i kvalifikasjonsforskriften § 2. Øvrige forhold i dagens GMDSS-forskrift, slik som unntaksbestemmelser og krav til utdanningsinstitusjoner, omfattes av de generelle bestemmelsene i kvalifikasjonsforskriften.

Endringene i kvalifikasjonsforskriften og oppheving av GMDSS-forskriften oppdaterer gjeldende regelverk snarere enn å innføre nye krav. Forslaget innebærer ingen økning i stillinger som krever ROC- eller GOC-sertifikater, og kursene som kreves for å oppnå de nevnte sertifikatene vil ikke få et vesentlig endret omfang.  Overgangsbestemmelsene for kompetansesertifikater i kvalifikasjonsforskriften § 96 vil også gjelde kompetansesertifikater ROC- og GOC. Dette innebærer at sertifikater utstedt etter dagens regler kun vil være gyldig til 1. januar 2017, noe som vil få betydning for radiosertifikater utstedt etter 1. januar 2012 med fem års varighet.

Sjøfolk som har fått utstedt sertifikater etter 1. januar 2012 kan ta kontakt med Telenor Maritim Radio for å få erstattet disse med nye sertifikater.

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2011 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk