1. Innledning

Sjøfartsdirektoratet arbeider med å utvikle et system for automatisk utstedelse av personlige maritime sertifikat (APS).

Tidligere ordning med manuell innrapportering av bestått utdanning og kurs vil ikke fungere med det nye systemet.

Manuell innrapportering har også vært en kilde til feilrapportering.

Det har dermed vært et behov for å opprette en ny måte å rapportere inn bestått utdanning og kurs fra institusjonene på.

2. Høring

Endringsforslaget ble sendt ut på høring den 9. oktober 2020 og hadde høringsfrist til 8. januar 2021. Det har kommet inn ni svar innen fristen.

Norges Fiskarlag støtter forslaget og viser til at endringen vil kunne lette sertifikatsøknadsprosessen for sjøfolk og fiskere.

Kystrederiene stiller seg positive til forslaget og påpeker at det ved et nytt system er viktig at alle institusjonene benytter seg av de samme metodene.

Ingen andre har hatt merknader til endringsforslaget.

3. Nærmere om forskriftsendringen

Som en del av APS utvikler Sjøfartsdirektoratet en enkel metode for automatisk innrapportering av bestått utdanning via et offentlig datagrensesnitt (maskin til maskin). Institusjonene må utvikle en måte å koble seg opp mot Sjøfartsdirektoratet sitt system på.

Dette kan skje enten ved hjelp av en selvstendig utviklet tilkobling, eller gjennom utvikling og felles samarbeid med andre institusjoner. Innrapportering kan også skje ved bruk av en tredjemannportal.

Det skal være en enkel oppgave for utdanningsinstitusjonene å utvikle programvaren som kreves for automatisk innrapportering av resultater. Dette er fordi hovedansvaret for utvikling av systemet ligger hos direktoratet.

Endringen vil føre til at manuell verifisering av resultater faller bort da resultatene blir direkte overført elektronisk fra utdanningsinstitusjonen til Sjøfartsdirektoratet.

Endringen vil også bidra til at utdanningsinstitusjonene benytter samme metode for innrapportering av bestått utdanning og kurs.

Det vil i større grad sikre likebehandling av de som søker sertifikat eller kvalifikasjonsbevis.

Direktoratet ønsker at alle institusjoner har fått koblet seg på datagrensesnittet og kan rapportere automatisk fra 1. juni 2021.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Kravet som følger av endringene i kvalifikasjonsforskriften § 17 medfører en utviklingsjobb for utdanningsinstitusjonene for å få tilkoblingen til å fungere.

Direktoratet har fått tilbakemelding fra én utdanningsinstitusjon om at de regner med at det vil kreve rundt et ukesverk for å koble seg på den automatiske innrapporteringen til oss.

Dette kan selvsagt variere fra institusjon til institusjon og vil avhenge av grad av samarbeid mellom ulike institusjoner og tilgangen til utviklere.

Det tilsier likevel at utviklingsjobben er av avgrenset kompleksitet og ikke særlig omfattende.

Det vil muligens også være behov for noe vedlikeholdsarbeid knyttet til dette, men det vil være av en begrenset karakter.

Endringen vil medføre positive samfunnsøkonomiske konsekvenser ved at institusjonene kan bruke mindre tid på saksbehandling og administrasjon av innrapportering av bestått utdanning og kurs.

I tillegg vil det ikke være behov for Sjøfartsdirektoratet å oppklare tilfeller av feilrapportering og verifisere riktig bestått utdanning

Vedlegg: