1. Innledning

Endringen innebærer presiseringer og redaksjonelle endringer i forskriften som regulerer brannsikring for lasteskip og passasjerskip. Endringsforskriften trer i kraft 1. januar 2024. Se merknadene til de enkelte bestemmelsene for mer informasjon om endringene.

2. Høring

Endringene var på offentlig høring fra 21. juni til 10. september 2023. Det kom inn høringssvar fra Fiskeridirektoratet, Norwegian Hull Club, Maskinistforbundet, Klima- og Miljødepartementet samt Justis- og beredskapsdepartementet. Ingen av disse hadde merknader til høringen.

3. Bakgrunnen for endringene

Resolusjon MSC.484(103) og MSC.457(101) fastsetter endringer i det internasjonale regelverket for brannsikkerhetssystem (FSS-koden) kapittel 9 og 15. Resolusjonen trer i kraft 1. januar 2024.

Endringene er fremforhandlet i de relevante komiteene i IMO, og vedtatt i plenum i IMOs Marine Safety Committee (MSC). Norge utarbeidet posisjoner i samarbeid med næringen og deltok i forhandlingene. Næringen forutsettes godt kjent med endringene gjennom sine interesseorganisasjoner og informasjon fra Sjøfartsdirektoratet.

MSC har vedtatt endringer i FSS-koden ved resolusjonene MSC.457(101) og MSC.484(103). Tre bestemmelser om inertgassarrangementer i FSS-koden kapittel 15, og en bestemmelse i FSS-koden kapittel 9 er endret.

FSS-koden er gjennomført i norsk regelverk ved henvisning i brannforskriften. Når koden endres, må også forskriften endres tilsvarende. Det er kun denne henvisningen som endres i brannforskriften, men Sjøfartsdirektoratet vil med dette redegjøre for endringene i koden. Sjøfartdirektoratet har videre sett på livbøyekonfigurasjonen som kreves på mindre fiskefartøy og gjør tilpasninger som skal gjelde for lasteskip med største lengde mellom 8 og 15 meter.

4. Merknader til bestemmelsene

I det følgende knytter vi noen kommentarer til endringsbestemmelsene.

4.1 Resolusjon MSC.484(103)

I FSS-kodens kapittel 9 endres 2.1 ved at ny 2.1.8 legges til:

"2.1.8 In cargo ships and on passenger ship cabin balconies, where an individually identifiable system is fitted, notwithstanding the provisions in paragraph 2.1.6.1, isolator modules need not be provided at each fire detector if the system is arranged in such a way that the number and location of individually identifiable fire detectors rendered ineffective due to a fault would not be larger than an equivalent section in a section identifiable system, arranged in accordance with paragraph 2.4.1."

Endringen medfører en presisering av eksisterende regelverk. Endringen åpner for at skipet under visse forutsetninger ikke behøver ha isolatormoduler ved hver branndetektor.

4.2 Resolusjon MSC.457(101)

Ny ordlyd i FSS-koden kapittel 15 2.2.3.2.1 er "The inert gas main may be divided into two or more branches downstream of the non-return devices required by paragraph 2.2.3.1."

I FSS-koden kapittel 15 2.2.3.2.6 er ny ordlyd som følger:

"Arrangements shall be provided to enable the inert gas main to be connected to an external supply of inert gas. The arrangements shall consist of a 250 mm nominal pipe size bolted flange, isolated from the inert gas main by a valve and located downstream of the non-return valve. The design of the flange should conform to the appropriate class in the standards adopted for the design of other external connections in the ship's cargo piping system."

Endringene er av redaksjonell art. Begrepet «downstream of» (nedstrøms for) er faglig korrekt når vi snakker om rør. "Forward of" (foran), som er tidligere ordlyd, kan misforstås som retningen på fartøyet eller lignende. Av den grunn er det gjort endringer i konvensjonen.

Endringene trer i kraft 1. januar 2024.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser

Som nevnt innledningsvis forutsetter Sjøfartsdirektoratet at aktørene som til daglig forholder seg til FSS-koden er godt kjent med de omtalte endringene. Videre vil ikke resolusjonene medføre endringer som påvirker aktørene økonomisk, da endringene i stor grad er av redaksjonell art. Sjøfartsdirektoratet legger derfor til grunn at endringene vil medføre begrensede kostnader for næringen. Myndighetene og næringen vil måtte innrette og tilpasse seg kontrollen av regelverket, men ettersom det allerede gjøres kontroll og sertifisering i henhold til FSS-koden, faller endringene etter direktoratets vurdering inn i et allerede godt etablert kontroll- og tilsynsregime. De administrative konsekvensene vurderes derfor å ikke være av en betydelig art.

 

Vedlegg: