Hvert år mottar Sjøfartsdirektoratet et høyt antall rapporter om ulykker hvor arbeidstakere har falt over bord og fallhendelser er derfor Sjøfartsdirektoratets definerte fokusområde for 2023. Dette rundskrivet handler om «fall til sjø» og retter seg mot mindre lasteskip og gir innspill til mannskapet om bord om hvilke vurderinger en bør gjøre om bord for å unngå fall til sjø.

Sett i lys av ulykken med «Multi Vision», og andre innrapporterte hendelser med fall over bord, håper Sjøfartsdirektoratet at næringen er motivert for å gjøre tiltak og vurderinger for å unngå fall til sjø. På «Multi Vision» var anløp og fortøyning sett på som en rutinepreget oppgave da dette ble gjort mange ganger i løpet av en dag, og faren med å falle i vannet var dermed normalisert. Dette førte til at det ikke var tilstrekkelig bevissthet rundt risiko knyttet til denne operasjonen, verken i landorganisasjonen eller om bord blant mannskapet. Et besetningsmedlem falt i vannet og ble klemt mellom skuteside og merd-ring. Etter ulykken ga Sjøfartsdirektoratet pålegg til rederiet om å gjennomføre risikovurderinger og revidere prosedyrer knyttet til entring av merd ved ankomst av oppdrettsanlegg.
Rederiet har etter ulykken gjennomført flere tiltak som skal bidra til økt sikkerhet.
Det er viktig at alle arbeidsoppgaver som kan innebære farer blir risikovurdert, og at risikoreduserende tiltak blir gjennomført i prosedyrer og etterlevd i drift.

Deler av fartøygruppen «mindre lasteskip» består av eksisterende fartøy som tidligere ikke har vært underlagt kontroll eller sertifisering av Sjøfartsdirektoratet. Mange av disse utfører samme type operasjoner, har det samme operasjonsmønsteret som nybygde fartøy og de er utsatt for de samme farene.

Sjøfartsdirektoratet ser det naturlig at næringen ser på sin drift og vurderer hvilke farer mannskapet utsettes for og om prosedyrene de har er tilstrekkelige. Sjøfartsdirektoratet anbefaler om at følgende blir vurdert:

  • At det er montert håndrekke slik at en har noe å holde seg i når en går om bord og i land.

  • At åpninger i skansekledning, rekkverk og luker holdes lukket i sjø. Risikovurderinger må belyse når de fysiske barrierene kan fjernes/åpnes.

  • At det er definert sikre avstander rundt trappesjakten eller åpningen i fartøyet ved anløp og fortøyning. Sikre avstander må også defineres i de tilfellene porten står åpen.Fartøy som er bygget før det ble krav om lukkbare porter i åpninger i skansekledningen eller i rekka oppfordres til å montere dette (gjelder skip med byggekontrakt inngått før 1. januar 2015 og som er levert før 1. januar 2016).

  • At det er anti-skli på steder på dekk der det er vurdert fare for fall til sjø. Ising på dekk må tas med i denne vurderingen dersom det er relevant.


Erfaring viser at dersom en har vært med på vurderingene og gitt innspill til tiltak så motiverer det til å opprettholde gode tiltak om bord. Mannskap om bord i skip bør inkluderes i dette arbeidet, og gode sikkerhetstiltak og erfaringer bør utveksles.