Last ned hele rundskrivet (med vedlegg) som pdf

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i følgende forskrifter:

- forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover.

Bakgrunnen for endringene:

Testing av AIS
IMO-resolusjonen MSC.308(88) med endringer i sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS 74) ble vedtatt av IMOs Sjøsikkerhetskomité den 3. desember 2010, og trer i kraft 1.7.2012 (vedlagt). Endringene til SOLAS 74 regel V/18 nytt avsnitt 9 gjelder innføring av krav om årlig testing av det automatiske identifikasjonssystemet for skip med AIS, og kommer som en følge av at det har vært en del problemer med ukorrekte dataoverføringer fra AIS. Endringen medfører behov for en endring av det norske regelverket på området.

Det vil samtidig bli utgitt et veiledningsrundskriv med IMO sirkulære MSC.1/Circ.1252 om årlig testing av AIS som bør følges (vedlagt). Det gjøres oppmerksom på at årlig test også er tatt inn i IMO Harmonized System of Survey and Certification (resolusjon A.1053(27), se pkt.5.12).

Krav om VDR
EU gjennomførte tidligere i Direktiv 2009/17 den såkalte tredje sjøsikkerhetspakke, krav om AIS type A for fiskefartøy over 15 meter største lengde. Disse bestemmelsene ble gjennomført i norsk rett i 2010, ved endringer i av forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover § 10-4a.

I direktiv 2002/59/EF artikkel 27 jf. artikkel 28 er Kommisjonen blant annet gitt myndighet til å oppdatere henvisninger til IMOs resolusjoner og endre vedleggene til direktivet. Forutsetningen er at endringene ikke utvider direktivets anvendelsesområde. Kommisjonen har gjort dette i kommisjonsdirektiv 2011/15/EU av 23. februar 2011 som endrer direktiv 2002/59/EF om opprettelse av et trafikkovervåknings- og -informasjonssystem for skipsfarten. Direktivet endrer kravene til hvilke fartøy som skal ha automatiske identifikasjonssystemer (AIS) og systemer for registrering av reisedata (VDR). Direktivet oppdaterer også henvisningene til resolusjonen til FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO).

Direktivet endrer henvisningen til IMOs resolusjon MSC.150(77) med MSC.286(86). Videre er det endringer i kravet til hvilke skip som skal ha VDR, slik at kretsen utvides. Tidligere var det ikke krav til VDR for fiskefartøy med en bruttotonnasje på 3000 og derover, bygget før den 1. juli 2002. Nå blir det krav til VDR for alle skip med en bruttotonnasje på 3000 og derover som går i internasjonal fart og anløper havn i Norge eller annen EØS- stat.
Medlemsstatene er gitt en adgang til å dispensere fra kravet om AIS for skip mellom 300 og 500 BT. Vilkårene er at skipene går i innenriksfart og utenfor leder som normalt brukes av andre skip med AIS. Skip som er bygget før den 1. juli 2002 kan alternativt være utstyrt med et forenklet system for registrering av reisedata S-VDR eller seile uten VDR, dersom det kan dokumenteres at sammenkoblingen mellom VDR- eller (S-VDR)-systemet og skipets andre systemer er urimelig og ikke gjennomførbart. I de tilfeller der skip kun kan utstyres med S-VDR skal dette være i henhold til IMO standarden i MSC. 214(81) og 163(78), som nå er tatt inn i den oppdaterte tabellen i vedlegg 4.

Endringsforskriften er vedlagt.

Lars Alvestad
fungerende Sjøfartsdirektør

Else Heldre
fungerende avdelingsdirektør
regelverk og internasjonalt arbeid