Tekst vedtatt av konferansen

MANILA-KONFERANSEN 2010,

SOM HAR VEDTATT resolusjon 1 om vedtak av Manila-endringene i vedlegget til Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk

(STCW), 1978,

SOM ERKJENNER betydningen av å fastsette detaljerte obligatoriske kompetansenormer og andre obligatoriske bestemmelser som er nødvendige for å sikre at alle sjøfolk har forsvarlig utdanning og opplæring og tilstrekkelig med erfaring, ferdigheter og kompetanse til å utføre sine plikter på en måte som tar hensyn til sikkerhet for menneskeliv og eiendom til sjøs og vern av havmiljøet,

SOM OGSÅ ERKJENNER behovet i dagens situasjon for endring av slike obligatoriske krav og bestemmelser for å møte endringer i teknologi, driftsforhold, praksis og prosedyrer om bord på skip på en effektiv måte,

SOM MINNES at en stor andel av sjøulykker og hendelser som medrører forurensning har sin årsak i menneskelige feil,

SOM ER KLAR OVER at et effektivt middel til å redusere farene forbundet med menneskelife feil i driften av sjøgående skip er å sikre at normer for opplæring, sertifikater og kompetanse som er så strenge som praktisk mulig, opprettholdes med hensyn til sjøfolk som er eller kommet til å bli ansatt på slike skip,

SOM ØNSKER å oppnå og opprettholde normer for sikkerhet for menneskeliv og eiendom til sjøs og i havn for vern av miljøet som er så strenge som mulig,

SOM HAR BEHANDLET endringene til koden for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW), som består av del A – Obligatoriske normer knyttet til bestemmelser i vedlegget til STCW-konvensjonen (STCW 1978), med endringer, og del B – Anbefalt veiledning knyttet til bestemmelser i STCW-konvensjonen og vedlegget til denne (STCW 1978), med endringer, og som er fremmet overfor og distribuert til alle medlemmer av Organisasjonen og alle partene i konvensjonen,

SOM MERKER SEG at regel I/1 nr. 2 i vedlegget til STCW-konvensjonen (STCW 1978) fastsetter at endringer til del A av STCW-koden skal vedtas, settes i kraft og få virkning i samsvar med bestemmelsene i artikkel XII i konvensjonen om den endringsprosedyren som skal anvendes på vedlegget,

SOM HAR BEHANDLET endringer til STCW-koden framlagt for og distribuert til

medlemmene av organisasjonen og alle partene i konvensjonen,

  1. VEDTAR endringene til koden for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW), fastsatt i vedlegget til denne resolusjonen,
  2. BESLUTTER, i samsvar med konvensjonens artikkel XII nr. 1 bokstav a) vii), at endringene til del A av STCW-koden skal anses for å være vedtatt 1. juli 2011, med mindre mer enn en tredjedel av partene, eller parter hvis samlede handelsflåte utgjør minst 50 % verdens bruttotonnasje av handelsskip på 100 brutto registertonn eller mer, før den datoen har underrettet generalsekretæren om at de protesterer mot endringene,
  3. INNBYR partene til å merke seg at i samsvar med konvensjonens artikkel XII nr. 1 bokstav a) ix), skal endringene til del A av STCW-koden i det tilhørende vedlegget, tre i kraft 1. januar 2012 når det er ansett for å være vedtatt i samsvar med nr. 2 ovenfor,
  4. ANBEFALER at veiledningen i del B av STCW-koden med endringer bør tas hensyn til av alle parter i STCW-konvensjonen (STCW 1978) fra og med ikrafttredelsesdatoen for endringene til del A av STCW-koden,
  5. ANMODER sjøsikkerhetskomiteen om å holde STCW-koden oppdatert og eventuelt endre det,
  6. ANMODER OGSÅ organisasjonens generalsekretær om å oversende attesterte kopier av denne resolusjonen og teksten med endringer til STCW-koden i vedlegget til alle partene i konvensjonen,
  7. ANMODER VIDERE generalsekretæren om å oversende kopier av denne resolusjonen og dens vedlegg til alle organisasjonens medlemmer som ikke er parter i konvensjonen.

 

* * *

 

VEDLEGG

MANILA-ENDRINGENE TIL KODEN FOR OPPLÆRING, SERTIFIKATER OG VAKTHOLD FOR SJØFOLK (STCW)

1          Del A av koden for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW) erstattes av følgende: