Internasjonal konvensjon

Veiledning om maskinavdelingen


Avsnitt B-III/1: Veiledning om erverv av sertifikat for vakthavende maskinoffiser i bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet mas

<h2>..kinrom</h2> <ol> <li>I tabell A-III/1 skal de omtale verktøyene omfatte håndverktøy, vanlig måleutstyr, dreiebenk, boremaskiner, sveiseutstyr og fresemaskiner som behovet tilsier.</li> <li>Opplæring i verkstedferdigheter på land kan utføres i en opplæringsinstitusjon eller et godkjent verksted.</li> <li>Opplæring om bord må være adekvat dokumentert i opplæringsboken av kvalifiserte bedømmere.</li> </ol>

Avsnitt B-III/2: Veiledning om erverv av sertifikat for maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med fremdriftskraft på 3 000 kW eller mer

<h2 class="Style76">(Ingen bestemmelser)</h2> <h2 class="Style54"><em>Veiledning om opplæring av maskinpersonell som har lederansvar for drift av og sikkerhet for et elektrisk kraftanlegg på over 1&nbsp;000 volt</em></h2> <ol> <li>Opplæring av maskinpersonell med ansvar for drift av og sikkerhet for et elektrisk kraftanlegg på mer enn 1&nbsp;000 V skal minst omfatte:<ol> <li>funksjonelle, driftsmessige og sikkerhetsmessige krav for et skipsbasert høyspenningsnett,</li> <li>tilordning av passende kvalifisert personell som skal utføre vedlikehold og reparasjoner av høyspentbrytere av forskjellige typer,</li> <li>å treffe avhjelpende tiltak når det er feil på et høyspenningssystem,</li> <li>å lage en omkoplingsstrategi for isolerende komponenter i et høyspenningsnett,</li> <li>valg av egnet apparatur for isolering og testing av høyspentutstyr,</li> <li>gjennomføring av en omkoplings- og isoleringsrutine på et skipsbasert høyspenningsnett, komplett med sikkerhetsdokumentasjon, og</li> <li>utføring av tester av isolasjonsmotstand og polariseringsindeks på høyspentutstyr.</li> </ol></li> </ol>

Avsnitt B-III/3: Veiledning om erverv av sertifikat for maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mellom 750 kW og 3 00

<p class="Style76">(Ingen bestemmelser)</p>

Avsnitt B-III/4: Veiledning om opplæring og erverv av sertifikat for mannskap som inngår i maskinvakten i et bemannet maskinrom eller som skal utføre plikter i et peri

<ol> <li>I tillegg til kravene som er oppført i tabell A-III/4 i denne kode, oppmuntres partene av sikkerhetsgrunner til å ta med følgende punkter i opplæringen av mannskaper som inngår i en maskinvakten:<ol> <li>grunnleggende kjennskap til rutinemessige pumpeoperasjoner, som f. eks. lensebrønn, ballast- og lastepumpesystemer,</li> <li>grunnleggende kjennskap til elektriske installasjoner og tilknyttede farer,</li> <li>grunnleggende kjennskap til vedlikehold og reparasjon av maskineri og verktøy brukt i maskinrommet, og</li> <li>grunnleggende kjennskap til fremgangsmåter ved stuing og ordninger for å føre forråd om bord på skipet.</li> </ol></li> </ol>

Avsnitt B-III/5: Veiledning om sertifisering av menige mannskaper som matroser i maskinrommet

<p class="Style68">Opplæring om bord må dokumenteres i en godkjent opplæringsbok.&nbsp;</p>

Avsnitt B-III/6: Veiledning om opplæring og sertifisering av elektrotekniske offiserer

<p class="Style76">I tillegg til kravene oppgitt i tabell A-III/6 i denne kode oppmuntres partene til å ta hensyn til resolusjon A.702(17) om retningslinjer for vedlikehold av radio for det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet (Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS) innenfor rammen av sine opplæringsprogrammer.</p>

Avsnitt B-III/7: Veiledning om opplæring og sertifisering av elektrotekniske mannskaper

<p class="Style64">(Ingen bestemmelser)</p>
Til toppen