Avsnitt B-III/1: Veiledning om erverv av sertifikat for vakthavende maskinoffiser i bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet mas

..kinrom

 1. I tabell A-III/1 skal de omtale verktøyene omfatte håndverktøy, vanlig måleutstyr, dreiebenk, boremaskiner, sveiseutstyr og fresemaskiner som behovet tilsier.
 2. Opplæring i verkstedferdigheter på land kan utføres i en opplæringsinstitusjon eller et godkjent verksted.
 3. Opplæring om bord må være adekvat dokumentert i opplæringsboken av kvalifiserte bedømmere.

Avsnitt B-III/2: Veiledning om erverv av sertifikat for maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med fremdriftskraft på 3 000 kW eller mer

(Ingen bestemmelser)

Veiledning om opplæring av maskinpersonell som har lederansvar for drift av og sikkerhet for et elektrisk kraftanlegg på over 1 000 volt

 1. Opplæring av maskinpersonell med ansvar for drift av og sikkerhet for et elektrisk kraftanlegg på mer enn 1 000 V skal minst omfatte:
  1. funksjonelle, driftsmessige og sikkerhetsmessige krav for et skipsbasert høyspenningsnett,
  2. tilordning av passende kvalifisert personell som skal utføre vedlikehold og reparasjoner av høyspentbrytere av forskjellige typer,
  3. å treffe avhjelpende tiltak når det er feil på et høyspenningssystem,
  4. å lage en omkoplingsstrategi for isolerende komponenter i et høyspenningsnett,
  5. valg av egnet apparatur for isolering og testing av høyspentutstyr,
  6. gjennomføring av en omkoplings- og isoleringsrutine på et skipsbasert høyspenningsnett, komplett med sikkerhetsdokumentasjon, og
  7. utføring av tester av isolasjonsmotstand og polariseringsindeks på høyspentutstyr.

Avsnitt B-III/3: Veiledning om erverv av sertifikat for maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mellom 750 kW og 3 00

(Ingen bestemmelser)

Avsnitt B-III/4: Veiledning om opplæring og erverv av sertifikat for mannskap som inngår i maskinvakten i et bemannet maskinrom eller som skal utføre plikter i et peri

 1. I tillegg til kravene som er oppført i tabell A-III/4 i denne kode, oppmuntres partene av sikkerhetsgrunner til å ta med følgende punkter i opplæringen av mannskaper som inngår i en maskinvakten:
  1. grunnleggende kjennskap til rutinemessige pumpeoperasjoner, som f. eks. lensebrønn, ballast- og lastepumpesystemer,
  2. grunnleggende kjennskap til elektriske installasjoner og tilknyttede farer,
  3. grunnleggende kjennskap til vedlikehold og reparasjon av maskineri og verktøy brukt i maskinrommet, og
  4. grunnleggende kjennskap til fremgangsmåter ved stuing og ordninger for å føre forråd om bord på skipet.

Avsnitt B-III/5: Veiledning om sertifisering av menige mannskaper som matroser i maskinrommet

Opplæring om bord må dokumenteres i en godkjent opplæringsbok. 

Avsnitt B-III/6: Veiledning om opplæring og sertifisering av elektrotekniske offiserer

I tillegg til kravene oppgitt i tabell A-III/6 i denne kode oppmuntres partene til å ta hensyn til resolusjon A.702(17) om retningslinjer for vedlikehold av radio for det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet (Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS) innenfor rammen av sine opplæringsprogrammer.

Avsnitt B-III/7: Veiledning om opplæring og sertifisering av elektrotekniske mannskaper

(Ingen bestemmelser)