1. Denne delen av STCW-koden inneholder obligatoriske bestemmelser som det vises særskilt til i vedlegget til Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978, med endringer, heretter kalt STCW-konvensjonen. Disse bestemmelsene gir detaljerte minstenormer som det kreves at partene opprettholder for at konvensjonen skal kunne iverksettes fullt og helt.
 2. Denne delen inneholder også kompetansenormer som må dokumenteres å være oppfylt av alle som søker om å få utstedt et sertifikat eller få forlenget et kompetansesertifikats gyldighet i henhold til bestemmelsene i STCW-konvensjonen. For å klargjøre sammenhengen mellom bestemmelsene om alternative sertifikater i kapittel VII og sertifikatbestemmelsene i kapittel II, III og IV, er de kunnskapene og ferdighetene som er angitt i kompetansenormene, samlet i passende grupper under følgende sju funksjoner:
  1. Navigering
  2. Håndtering og stuing av last
  3. Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord
  4. Maskineri
  5. Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner
  6. Vedlikehold og reparasjoner
  7. Radiokommunikasjon
  på følgende ansvarsnivåer:
  1. Ledelsesnivå
  2. Operativt nivå
  3. Støttenivå
  Funksjoner og ansvarsnivåer er angitt umiddelbart over tabellene med kompetansenormer i kapittel II, III og IV i denne delen. Virkeområdet for funksjonen på det ansvarsnivået som angis slik, er definert ved de kunnskapene og ferdighetene som er oppført i kolonne 1 i tabellen. Betydningen av "funksjon" og "ansvarsnivå" er gitt en allmenn definisjon i avsnitt A-I/1 nedenfor.
 3. Nummereringen av avsnittene i denne delen samsvarer med nummereringen av reglene i vedlegget til STCW-konvensjonen. Teksten i avsnittene kan være inndelt i nummererte deler og punkter, men slik nummerering er entydig for den teksten alene.