partene i denne konvensjonen,

som ønsker å fremme sikkerheten for menneskeliv og eiendom til sjøs og å verne havmiljøet ved å fastsette ved felles overenskomst internasjonale normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk,

som finner at dette målet best kan nås ved vedtakelse av en internasjonal konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk,

er blitt enige om følgende:

Artikkel I: Alminnelige forpliktelser i henhold til konvensjonen

 1. Partene forplikter seg til å sette i kraft bestemmelsene i konvensjonen og det tilhørende vedlegget, som skal utgjøre en integrert del av konvensjonen. Enhver henvisning til konvensjonen er samtidig en henvisning til vedlegget.
 2. Partene forplikter seg til å kunngjøre alle lover, resolusjoner, forordninger og forskrifter, og til å treffe alle andre tiltak som måtte være nødvendige for helt og fullt å gjennomføre denne konvensjonen, for derved å sikre at sjøfolk om bord på skip, når det gjelder sikkerhet for menneskeliv og eiendom til sjøs og vern av havmiljøet, er kvalifisert og skikket til å utføre sine oppgaver. 

Artikkel II: Definisjoner

Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, menes i konvensjonen:

 1. Part: en stat som konvensjonen er trådt i kraft for,
 2. Administrasjon: regjeringen i den parten hvis flagg skipet har rett til å føre,
 3. Sertifikat: et gyldig dokument, uansett hvilket navn det er kjent under, som er utstedt av eller etter bemyndigelse av Administrasjonen eller som er anerkjent av Administrasjonen, og som gir innehaveren rett til å utføre tjenester som anført i dette dokumentet eller som hjemlet i nasjonale forskrifter,
 4. Sertifisert: at man er innehaver av et sertifikat på de vilkår som er stilt,
 5. Organisasjon: Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO)*,
 6. Generalsekretær: organisasjonens generalsekretær,
 7. Sjøgående skip: alle andre skip enn dem som seiler utelukkende på innlands vannveier eller inne i eller i umiddelbar nærhet av beskyttede farvann eller områder der havnereglementer gjelder,
 8. Fiskefartøy: et fartøy som brukes til å fange fisk, hval, sel, hvalross eller andre levende ressurser i sjøen,
 9. Radioreglementet: de radioreglene som er knyttet til, eller som anses som knyttet til, den nyeste versjonen av Den internasjonale fjernmeldingskonvensjon som til enhver tid måtte gjelde.

*Navnet på organisasjonen ble endret til «Den internasjonale sjøfartsorganisasjon(IMO)» ved endring av organisasjonens konvensjon som trådte i kraft 22. mai 1982.

Artikkel III: Anvendelse

Denne konvensjonen skal få anvendelse på sjøfolk som gjør tjeneste om bord på skip som har rett til å føre en parts flagg, med unntak av dem som gjør tjeneste om bord på:

 1. krigsskip, militære hjelpefartøyer eller andre skip som eies eller opereres av en stat og som brukes utelukkende i offentlig, ikke-kommersiell tjeneste. Enhver part skal imidlertid sikre at de personene som gjør tjeneste om bord på slike skip, så langt det er praktisk mulig og rimelig, oppfyller kravene i konvensjonen, ved iverksettelse av egnede tiltak som ikke vanskeliggjør drift eller driftsmuligheter for slike skip som eies eller drives av vedkommende part,
 2. fiskefartøyer,
 3. lystfartøyer som ikke går i handelsfart, eller
 4. treskip av primitiv bygning.

Artikkel IV: Oversending av opplysninger

 1. Så snart som praktisk mulig skal partene sende generalsekretæren:
  1. teksten til de lover, forordninger, resolusjoner, forskrifter og dokumenter som er kunngjort om de forskjellige forholdene som ligger innenfor konvensjonens virkeområde,
  2. fullstendige opplysninger, når det er hensiktsmessig, om innhold og varighet av utdannelser, samt den tilhørende nasjonale eksamen og andre krav som stilles for hvert enkelt sertifikat som utstedes i samsvar med konvensjonen,
  3. et tilstrekkelig antall eksemplarer av sertifikatene som utstedes i samsvar med konvensjonen.
 2. Generalsekretæren skal underrette alle parter om mottak av alle opplysninger som er oversendt i henhold til nr. 1 bokstav a), og skal blant annet i henhold til artikkel IX og X på anmodning gi dem alle opplysninger som er oversendt til dem i henhold til nr. 1 bokstav b) og c).

Artikkel V: Andre traktater og fortolkning

 1. Alle tidligere traktater, konvensjoner og avtaler som angår normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, og som er gjeldende mellom partene, skal fortsatt ha sin fulle og hele gyldighet i det tidsrommet de er fastsatt for, med hensyn til:
  1. sjøfolk som ikke omfattes av denne konvensjonen,
  2. sjøfolk som omfattes av denne konvensjonen, når det gjelder forhold den ikke uttrykkelig har gitt bestemmelser om.
 2. I den utstrekning slike traktater, konvensjoner eller avtaler er i strid med denne konvensjonens bestemmelser, skal partene imidlertid på nytt gjennomgå de forpliktelsene de har i henhold til slike traktater, konvensjoner og avtaler, med sikte på å sikre at det ikke er strid mellom disse forpliktelsene og deres forpliktelser i henhold til konvensjonen.
 3. Alle forhold som det ikke uttrykkelig er gitt bestemmelser om i denne konvensjonen, er fortsatt underlagt partenes lovgivning.
 4. Ingenting i konvensjonen skal være til hinder for kodifiseringen og utviklingen av havretten ved De forente nasjoners havrettskonferanse, sammenkalt i henhold til Resolusjon 2750 C(XXV) fra De forente nasjoners hovedforsamling, og heller ikke for noen stats nåværende eller framtidige krav og rettsoppfatninger vedrørende havretten og arten og omfanget av kyststaters og flaggstaters jurisdiksjon.

Artikkel VI: Sertifikater

 1. Sertifikater for skipsførere, offiserer og mannskap skal utstedes til de kandidatene som til Administrasjonens tilfredshet oppfyller kravene til tjeneste, alder, helsetilstand, opplæring, kvalifikasjoner og eksamener i samsvar med de relevante bestemmelsene i vedlegget til konvensjonen.
 2. Sertifikater for skipsførere og offiserer som utstedes i samsvar med denne artikkelen, skal ha påtegning fra utstedende Administrasjon, utformet som angitt i regel I/2 i vedlegget. Dersom språket som brukes ikke er engelsk, skal påtegningen inneholde en oversettelse til dette språket.

Artikkel VII: Overgangsbestemmelser

 1. Et kompetanse- eller tjenestesertifikat for en stilling som det kreves et sertifikat for i henhold til konvensjonen, og som før konvensjonens ikrafttredelse for en part er utstedt i samsvar med denne parts lov eller i henhold til radioreglementet, skal anerkjennes som gyldig for tjeneste også etter konvensjonens ikrafttredelse for vedkommende part.
 2. Etter konvensjonens ikrafttredelse for en part, kan dens Administrasjon fortsette å utstede kompetansesertifikater i samsvar med sin tidligere praksis i et tidsrom som ikke overstiger fem år. Slike sertifikater skal anerkjennes som gyldige i henhold til konvensjonen. I denne overgangsperioden skal slike sertifikater utstedes bare til sjøfolk som, før konvensjonens ikrafttredelse for vedkommende part, hadde påbegynt sin sjøtjeneste innen den bestemte avdelingen om bord som sertifikatet gjelder for. Administrasjonen skal sikre at alle andre kandidater for sertifikater gjennomgår eksamen og sertifiseres i samsvar med konvensjonen.
 3. En part kan, innen to år fra konvensjonens ikrafttredelse for vedkommende part, utstede et tjenestesertifikat til sjøfolk som verken innehar et egnet sertifikat i henhold til konvensjonen eller et kompetansesertifikat utstedt i samsvar med partens lover før konvensjonens ikrafttredelse for vedkommende part, men som har:
  1. minst tre års tjeneste til sjøs i slik stilling som det søkes tjenestesertifikat for, i løpet av de siste sju årene før konvensjonens ikrafttredelse for vedkommende part,
  2. framlagt bevis for at denne tjenesten er utført tilfredsstillende,
  3. oppfylt administrasjonens krav med hensyn til helsetilstand, herunder syn og hørsel, idet det tas hensyn til deres alder ved søknadstidspunktet.
  I henhold til konvensjonen skal et tjenestesertifikat utstedt i henhold til dette nummeret, betraktes som likeverdig med et sertifikat utstedt i samsvar med konvensjonen.

Artikkel VIII: Dispensasjon

 1. Under forhold der det er særlig påkrevd, kan Administrasjonene, dersom etter deres mening dette ikke forårsaker fare for mennesker, eiendom eller miljø, gi en dispensasjon som gir en gitt sjømann tillatelse til å gjøre tjeneste på et bestemt skip i et bestemt tidsrom som ikke overstiger seks måneder i en stilling, med unntak av stilling som radiooffiser eller radiotelefonist, bortsett fra i de tilfellene som er fastsatt av de relevante radioreglementer, som vedkommende ikke innehar det korrekte sertifikatet for, forutsatt at vedkommende som gis dispensasjon, er tilstrekkelig kvalifisert til trygt å fylle den ledige stillingen til Administrasjonens tilfredshet. Dispensasjoner som skipsfører eller maskinsjef skal imidlertid ikke gis, bortsett fra under force majeure-forhold, og da bare for et kortest mulig tidsrom.
 2. Dispensasjoner for en stilling skal bare gis til personer som er behørig sertifisert til den nærmeste underordnede stillingen. Dersom konvensjonen ikke krever sertifikat for den underordnede stillingen, kan dispensasjon gis til en person som innehar kvalifikasjoner og praksis som etter Administrasjonens mening klart tilsvarer kravene til den stillingen som skal fylles, forutsatt at vedkommende, dersom han/hun ikke innehar et egnet sertifikat, blir pålagt å gjennomgå en prøve som aksepteres av Administrasjonen som dokumentasjon på at dispensasjon trygt kan gis. I tillegg skal Administrasjonen sikre at den aktuelle stillingen fylles så snart som mulig av en person som innehar et egnet sertifikat.
 3. Så snart som mulig etter 1. januar hvert år skal partene sende generalsekretæren en rapport med opplysning om det totale antallet dispensasjoner som i løpet av året er gitt til sjøgående skip, fordelt på de enkelte stillinger som det kreves sertifikat for, og med opplysning om antall slike skip som er henholdsvis over eller under 1600 brutto registertonn.

Artikkel IX: Likeverdige løsninger

 1. Konvensjonen skal ikke være til hinder for at en Administrasjon kan opprettholde eller iverksette andre ordninger for utdannelse og opplæring, herunder ordninger som omfatter sjøtjeneste og organisasjon om bord, særlig tilpasset den tekniske utviklingen og særlige skipstyper og fartsområder, forutsatt at sjøtjeneste, kunnskaper og dyktighet med hensyn til navigeringsmessig og teknisk behandling av skip og last ligger på et nivå som sikrer en grad av sikkerhet til sjøs og har en forebyggende virkning med hensyn til forurensning som minst tilsvarer konvensjonens krav.
 2. Detaljerte opplysninger om slike ordninger skal så snart som praktisk mulig meldes til generalsekretæren, som skal videresende slike opplysninger til alle parter.

Artikkel X: Kontroll

 1. Skip, bortsett fra dem som er unntatt ved artikkel III, er under opphold i havner tilhørende en part, underlagt kontroll av tjenestemenn som er behørig bemyndiget til å kontrollere at alle sjøfolk som gjør tjeneste om bord, og som i henhold til konvensjonen skal inneha sertifikater, har slike sertifikater eller en dekkende dispensasjon. Slike sertifikater skal godtas med mindre det er åpenbare grunner til å tro at sertifikatet er ervervet på uredelig vis, eller at innehaveren av et sertifikat ikke er den personen som sertifikatet opprinnelig ble utstedt til.
 2. Dersom det oppdages noen mangler i henhold til nr. 1, eller i henhold til de framgangsmåtene som er angitt i regel I/4 - «Kontrollprosedyrer», skal den tjenestemannen som utfører kontrollen, straks skriftlig underrette skipsføreren og konsulen, eller i hans fravær, nærmeste diplomatiske representant eller sjøfartsmyndighet for den staten hvis flagg skipet har rett til å føre, slik at det kan treffes hensiktsmessige tiltak. Slik underretning skal angi gi detaljerte opplysninger om de manglene som er oppdaget, og vedkommende parts begrunnelse for å fastslå at disse manglene medfører fare for mennesker, eiendom eller miljø.
 3. Ved utøvelse av kontroll i henhold til nr. 1 skal den kontrollerende part, dersom under hensyn til skipets størrelse og type, samt reisens lengde og karakter, mangler som nevnt i nr. 3 i regel I/4 ikke er utbedret, og det fastslås at dette forholdet medfører fare for mennesker, eiendom og miljø, treffe tiltak for å sikre at skipet ikke forlater havn med mindre og før kravene er oppfylt i slik utstrekning at faren er fjernet. Opplysninger om hvilke tiltak som er truffet, skal straks meldes til generalsekretæren.
 4. Ved utøvelse av kontroll i henhold til denne artikkelen, skal alt som er mulig gjøres for å unngå at et skip blir unødig holdt tilbake eller forsinket. Dersom et skip på denne måten blir unødig holdt tilbake eller forsinket, skal det ha rett til erstatning for enhver skade eller ethvert tap som oppstår som følge av dette.
 5. Denne artikkelen skal anvendes etter behov for å sikre at skip som har rett til å føre en ikke-parts flagg, ikke behandles gunstigere enn skip som har rett til å føre en parts flagg.

Artikkel XI: Fremme av teknisk samarbeid

 1. Partene i konvensjonen skal i samråd med og med bistand fra organisasjonen fremme støtte til de partene som ber om teknisk bistand til:
  1. opplæring av administrativt og teknisk personell,
  2. etablering av opplæringsinstitusjoner for sjøfolk,
  3. leveranse av utstyr og materiell til opplæringsinstitusjoner,
  4. utvikling av hensiktsmessige opplæringsprogrammer, herunder praksis om bord på sjøgående skip, og
  5. bistand til andre tiltak og ordninger til å bedre sjøfolks kvalifikasjoner,
  fortrinnsvis på nasjonalt, underregionalt eller regionalt grunnlag for å fremme konvensjonens mål og intensjoner, idet det tas hensyn til utviklingslandenes spesielle behov i denne forbindelse.
 2. Organisasjonen skal på sin side følge opp nevnte innsats slik det måtte passe, i samråd eller samarbeid med andre internasjonale organisasjoner, særlig Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO).

Artikkel XII: Endringer

 1. Konvensjonen kan endres ved en hvilken som helst av følgende framgangsmåter:
  1. endringer etter vurdering i organisasjonen:
   1. enhver endring som foreslås av en part, skal oversendes generalsekretæren, som så skal distribuere den til alle organisasjonens medlemmer, alle parter og generaldirektøren for Det internasjonale arbeidsbyrå minst seks måneder før endringen tas opp til vurdering,
   2. enhver endring som foreslås og distribueres på denne måten, skal forelegges for organisasjonens sjøsikkerhetskomité for vurdering,
   3. partene, enten de er medlemmer i organisasjonen eller ikke, skal ha rett til å delta i sjøsikkerhetskomiteens saksbehandling for vurdering og vedtakelse av endringer,
   4. endringer skal vedtas med to tredjedels flertall blant de av partene som er til stede og avgir stemme i sjøsikkerhetskomiteen, utvidet som fastsatt i bokstav a) iii) (heretter kalt «Den utvidede sjøsikkerhetskomité») forutsatt at minst én tredjedel av partene er til stede når stemmegivningen foregår,
   5. endringer som vedtas på denne måten, skal av generalsekretæren oversendes til alle parter for vedtakelse,
   6. en endring av en artikkel skal anses som vedtatt på den datoen den er blitt vedtatt av to tredjedeler av partene,
   7. en endring av vedlegget skal anses som vedtatt:
    1. ved utløpet av to år fra den datoen den oversendes til partene for vedtakelse, eller
    2. ved utløpet av et annet tidsrom som ikke skal være under ett år, dersom dette blir fastsatt på det tidspunktet da den ble vedtatt med to tredjedels flertall av de partene som er til stede og avgir stemme i Den utvidede sjøsikkerhetskomité,
    imidlertid skal endringene anses for ikke å ha blitt vedtatt dersom enten mer enn en tredjedel av partene, eller parter hvis handelsflåte til sammen utgjør minst 50 % av bruttotonnasjen til verdens handelsskip på 100 brutto registertonn eller mer, innen utløpet av det fastsatte tidsrommet, underretter generalsekretæren om at de protesterer mot endringen,
   8. en endring av en artikkel skal for de partene som har vedtatt den, tre i kraft seks måneder etter den datoen den anses å være vedtatt, og for hver part som vedtar endringen etter denne datoen, seks måneder etter den datoen vedkommende part vedtok den,
   9. en endring av vedlegget skal for alle parter, unntatt de som har protestert mot endringen i samsvar med bokstav a) (vii) og som ikke har trukket slike protester tilbake, tre i kraft seks måneder etter den datoen de anses å være vedtatt. Før den fastsatte ikrafttredelsesdatoen kan enhver part underrette generalsekretæren om at den fritar seg selv fra å iverksette endringen for et tidsrom på høyst ett år fra dens ikrafttredelsesdato, eller i et slikt lengre tidsrom som måtte bli fastsatt med to tredjedels flertall av de partene som er til stede og avgir stemme i Den utvidede sjøsikkerhetskomité på tidspunktet for vedtakelse av endringen, eller
  2. endring ved en konferanse:
   1. på anmodning fra en part, med tilslutning fra minst en tredjedel av partene, skal organisasjonen i samråd eller samarbeid med generaldirektøren for Det internasjonale arbeidsbyrå, sammenkalle partene til konferanse for å behandle endringer av konvensjonen,
   2. hver endring som vedtas av en slik konferanse med to tredjedels flertall av de partene som er til stede og avgir stemme, skal av generalsekretæren oversendes til alle parter for vedtakelse,
   3. med mindre konferansen beslutter noe annet, skal endringen anses som vedtatt og skal tre i kraft i samsvar med framgangsmåtene angitt i henholdsvis bokstav a) (vi) og bokstav a) (viii) eller bokstav a) (vii) og bokstav a) (ix), forutsatt at henvisninger til Den utvidede sjøsikkerhetskomité i disse numrene skal forstås som henvisninger til konferansen.
 2. Enhver erklæring om vedtakelse av eller innsigelse mot en endring eller enhver underretning gitt i henhold til nr. 1) bokstav a) (ix) skal oversendes generalsekretæren skriftlig, som skal underrette alle parter om slik oversendelse og hvilken dato den er mottatt.
 3. Generalsekretæren skal underrette alle parter om enhver endring som trer i kraft, sammen med ikrafttredelsesdatoen for hver slik endring.

Artikkel XIII: Undertegning, ratifikasjon, vedtakelse, godkjennelse og tiltredelse

 1. Konvensjonen skal være åpen for undertegning ved organisasjonens hovedkontor fra 1. desember 1978 til 30. november 1979, og skal deretter være åpen for tiltredelse. Enhver stat kan bli part ved:
  1. undertegning uten forbehold for ratifikasjon, vedtakelse eller godkjennelse, eller
  2. undertegning med forbehold for ratifikasjon, vedtakelse eller godkjennelse, etterfulgt av ratifikasjon, vedtakelse eller godkjennelse, eller
  3. tiltredelse.
 2. Ratifikasjon, vedtakelse, godkjennelse eller tiltredelse skal gjennomføres ved deponering av et dokument for dette formål hos generalsekretæren.
 3. Generalsekretæren skal underrette alle stater som har undertegnet eller tiltrådt konvensjonen, samt generaldirektøren for Det internasjonale arbeidsbyrå, om alle undertegninger eller om deponering av alle ratifikasjons-, vedtakelses-, godkjennelses- eller tiltredelsesdokumenter og hvilken dato de er deponert.

Artikkel XIV: Ikrafttredelse

 1. Konvensjonen skal tre i kraft tolv måneder etter den datoen da minst 25 stater, hvis handelsflåter til sammen utgjør minst 50 prosent av bruttotonnasjen til verdens handelsskip på 100 brutto registertonn eller mer, enten har undertegnet den uten forbehold for ratifikasjon, vedtakelse eller godkjennelse, eller har deponert de påkrevde ratifikasjons-, vedtakelses-, godkjennelses- eller tiltredelsesdokumenter i samsvar med artikkel XIII.
 2. Generalsekretæren skal underrette alle stater som har undertegnet eller tiltrådt konvensjonen, om hvilken dato den trer i kraft.
 3. Ethvert ratifikasjons-, vedtakelses-, godkjennelses- eller tiltredelsesdokument som deponeres i løpet av tidsrommet på tolv måneder nevnt i nr. 1, skal få virkning tre måneder etter den datoen da dokumentet ble deponert, avhengig av hvilken dato som er den seneste.
 4. Ethvert ratifikasjons-, vedtakelses-, godkjennelses- eller tiltredelsesdokument som deponeres etter den datoen da konvensjonen trer i kraft, skal få virkning tre måneder etter den datoen da det ble deponert.
 5. Etter den datoen da en endring anses som vedtatt i samsvar med artikkel XII, skal ethvert deponert ratifikasjons-, vedtakelses-, godkjennelses- eller tiltredelsesdokument få anvendelse på konvensjonen med endringer.

Artikkel XV: Oppsigelse

 1. Konvensjonen kan sies opp av enhver part på et hvilket som helst tidspunkt etter fem år fra den datoen da konvensjonen trådte i kraft for vedkommende part.
 2. Oppsigelse skal gjøres ved skriftlig melding til generalsekretæren, som skal underrette alle andre parter og generalsekretæren for Det internasjonale arbeidsbyrå om slik mottatt melding, hvilken dato meldingen er mottatt, samt hvilken dato slik oppsigelse får virkning fra.
 3. En oppsigelse får virkning tolv måneder etter at generalsekretæren har mottatt melding om oppsigelse, eller etter et lengre tidsrom som måtte være angitt i meldingen.

Artikkel XVI: Deponering og registrering

 1. Konvensjonen skal deponeres hos generalsekretæren, som skal sende attesterte kopier av den til alle stater som har undertegnet eller tiltrådt konvensjonen.
 2. Så snart konvensjonen trer i kraft, skal generalsekretæren oversende teksten til De forente nasjoners generalsekretær for registrering og offentliggjøring i samsvar med artikkel 102 i De forente nasjoners pakt.

Artikkel XVII: Språk

Konvensjonen er utarbeidet i ett enkelt eksemplar på kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk, og hver tekst har lik gyldighet. Offisielle oversettelser til arabisk og tysk skal utarbeides og deponeres sammen med den undertegnede originalteksten.

SOM BEKREFTELSE PÅ DETTE har de undertegnede, som har fått behørig fullmakt til det av sine respektive regjeringer, undertegnet konvensjonen.*

UTFERDIGET I LONDON, 7. juli 1978.

* Underskrifter utelatt.