1. Er det registrert pant på fartøyet?

Det er vanlig at pantene er registrert med forbehold: "forbud mot salg og ytterligere pantsettelse". Banken/ panthaver må enten samtykke til salget eller slette pantet.
Dette gjøres ved påtegning på originaldokumentet. Kontakt selgers bank for innsending av originalt pantedokument.

2. Skipsskjøte

Selger fyller ut skjøtet, KR-0020, og signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: iht. signaturbestemmelser i firmaattest.

Selgers underskrift bekreftes deretter av:

  • to myndige personer bosatt i Norge
  • advokat /advokat fullmektig
  • statsautorisert/registrert revisor eller
  • notarius publicus

Kjøper og hans nærmeste familie kan ikke opptre som vitner.

Bekreftelse av signatur hvis utenlandsk selger

Skjøtet må notarialbekreftes og deretter legaliseres eller påføres Apostille. Notarius Publicus skal bekrefte:

  • utsteders identitet
  • at utstederen er over 18 år
  • hvis selger er et selskap eller organisasjon: at vedkommende har signaturrett.

Det må bekreftes at notaren er en offentlig funksjonær som innehar stillingen som er angitt i dokumentet og dermed har rett til å signere. 
Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som har tiltrådt Haag-konvensjonen bekreftes ved påføring av Apostille av lokale myndigheter i landet.
Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen legaliseres av norsk utenriksstasjon i det aktuelle landet. 
Notarbekreftelser fra de nordiske landene er unntatt fra krav om legalisering.
Her finner du listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om Apostille.

Forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister § 18 definerer hvem som kan bekrefte underskrifter.

Skjøtet må sendes inn med alle signaturer i originalformat

En elektronisk kopi kan legges til grunn ved registrering. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet innen tre uker fra dagbokføringsdato.

3. Melding om endring

Bruk skjema for endringsmelding, KR-0008. Ny eier signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: iht. signaturbestemmelsene i firmaattesten. Send det signerte skjemaet til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

4. Eiers nasjonalitet

Sjøloven § 1 stiller krav til eieren sin nasjonalitet

Hovedregelen er at eier av en fritidsbåt i NOR er norsk eller statsborger fra et land tilknyttet EØS-avtalen, og bosatt i Norge.

Eier bekrefter sin nasjonalitet via skjemaet «Melding om registrering av fartøy» (punkt 3 over) som sendes til NOR.

Dersom eier er en nordmann bosatt i utlandet, må også følgende sendes inn:

  • Skjema om oppnevnelse av representant med norsk eller EØS-statsborgerskap, KR-0060.
  • Representanten må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1 femte ledd, og bekrefte dette ved å fylle ut "Erklæring om nasjonalitet". Velg riktig skjema, KR-0001 – KR-0007.

Dersom eieren er EØS-borger bosatt i utlandet eller statsborger fra et land utenfor EØS

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) kan i særlige tilfeller godkjenne søknader om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkårene etter sjøloven § 1. Eies fartøyet av flere personer, må samtlige eiere enten oppfylle nasjonalitetsvilkårene eller få innvilget dispensasjon.

Søknader godkjennes dersom departementet vurderer at det foreligger en tilstrekkelig sterk tilknytning mellom eier, fartøyet og Norge.

Mer informasjon om hva søknaden til NFD skal inneholde om eier av fartøyet.

5. Skal fartøyet endre navn?

For registreringspliktige fartøy på 15 meter eller mer må ønsket navn godkjennes, jf. Forskrift om skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv. Søknad om navneattest, KR-0019 sendes til post@nis-nor.no. Søknaden skal ikke ettersendes i originalformat.

6. Skal det registreres nytt pant?

Det kan sendes inn sammen med øvrige dokumenter for dagbokføring sammen med skjøtet

7. Gebyr (-er) per 1. januar 2024

Kr 2 469, - per samtykke
Kr 2 469, - for skjøte
Kr 2 884, - per pantedokument (nytt) som skal registreres.
Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker må fylle ut skjema for betalingsinformasjon, KR-0070, slik at vi fakturerer riktig. Dette skal sendes til  post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer gebyr- og timesatser for førstegangs- og årsgebyr basert på skipets lengde/nettotonnasje samt andre gebyrer, f.eks. for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/gebyrforskrift.

8. Viktig å vite

Innsending av originale pantedokumenter og skjøter

Dette skal ikke sendes inn mer enn 3 uker før planlagt dagbokføring. "Dagbokføring": se sjøloven § 14.
Innsender må bekrefte at dokumentet skal deponeres i påvente av nærmere instruks eller til all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Det skal samtidig bekreftes at det er forventet å skje innen 3 uker.
Alternativt vil Skipsregistrene returnere originalene i uregistrert stand. Sjøloven: § 14. Fremgangsmåte mm, § 16. Registreringsnektelse

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til avdeling Skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt, så skal vi lede deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 52 74 50 00
post@nis-nor.no

9. Nasjonalitetsbevis

Utstedes automatisk per registreringstidspunktet. 
Dersom fartøyet er i, eller skal til utlandet, kan vi utstede et midlertidig bevis i påvente av evt. mangler (f.eks. originaldokumenter) ved registreringen.