I forbindelse med den årlige Sjøsikkerhetskonferansen holdt Olav Akselsen sitt innledningsforedrag – der han allerede kunne røpe noen punkter fra risikovurderingen som skal legges frem i løpet av november. Selv om rapporten ikke er ferdig, er det klart at brann blir et viktig sikkerhetstema i 2014.

-Det er klare trekk i risikovurderingen som tilsier at brann er et område som vi bør være ekstra oppmerksomme på i 2014. Særlig gjelder dette for fiskefartøy, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen, som påpeker at brann også vil bli særlig vektlagt ved inspeksjoner på andre fartøystyper.

Risikovurdering er et sentralt punkt i direktoratet sin strategiplan for 2012 til 2015. Blant annet medfører dette at direktoratet skal ha en vridning mot mer risikobasert tilsyn. En av faktorene i disse vurderingene er ulykkesutviklingen.

-Vi ser at det i 2012 og i første halvdel av 2013 har vært en økning i ulike tilfeller av brann om bord i flere typer skip. Ut fra en helhetlig vurdering finner vi det da riktig å ha hovedfokus på dette i 2014, sier Akselsen.

Sjøfartsdirektøren påpeker at dette ikke betyr at alt annet legges til side, men at det er viktig å ha noen områder som en til enhver tid har særskilt fokus på. Dette har direktoratet hatt gode erfaringer med – senest i forbindelse med flere sikkerhetskampanjer rettet mot små fiskefartøy.

-Vi vil videreføre erfaringene fra tidligere kampanjer ved blant annet å legge dette inn i våre sjekklister som vi bruker i inspeksjoner , sier Akselsen. Elektrisk anlegg, brannisolasjon, varme overflater, slokkingssystem og maskinrom vil være sentrale områder, sier Olav Akselsen. .

KS-0816-1B kampanjesjekkliste brann PASSASJER.pdf

KS-0816-2B kampanjesjekkliste brann LAST.pdf

KS-0816-3B kampanjesjekkliste brann FISK.pdf