Under oppstart og ozonering av brønner/lasterom på et brønnbåtfartøy ble innredningen fylt med ozon. Mannskap som var i innredningen på fartøyet ble eksponert for ozongassen, og måtte søke tilflukt på broa og ute i frisk luft. Alle følte seg uvel etter hendelsen, og fikk førstehjelp med oksygen(O2).

Lekkasjen ble etter en stund stoppet av mannskap iført røykdykkerutstyr. Sikten var i starten noe uklar, men ble bedre etter utlufting. Feilsøking viste at årsaken til hendelsen var sprekker på en slange i ozonrommet. Når en åpnet ventilen for ozonering av lasterommene, fikk ozon strømme fritt ut i rommet der ozonanlegget er plassert. Ozongassen spredde seg videre med vinden til innredningen på fartøyet.

Umiddelbart teknisk tiltak etter hendelsen var slangebytte, og en gjennomførte sjekk av utstyret for ozonering. Det vil videre bli installert alarm i innredningen, vedlikeholdsrutinene vil bli gjennomgått og forbedret om bord. Alt mannskap som var eksponert for ozon ble fulgt opp om bord, og de ble oppfordret til å oppsøke fastlege for sjekk ved hjemkomst 2-3 dager etter hendelsen.

Risikovurdering og egen prosedyre for arbeidsoperasjonen er dokumentert, og fartøyet hadde også datablad for ozon tilgjengelig. Et datablad viser blant annet hvordan en skal forholde seg dersom en blir eksponert for stoffet databladet omhandler, denne informasjon skal en ha satt seg inn i før produktet tas i bruk om bord.

Ozonering av tanker på brønnbåten er oppgitt å være en daglig operasjon. Det ble kun utført lettere arbeid av mannskapet dagen etter hendelsen, da noen var fortsatt litt slappe og trøtte med lett hodepine. Selv om ozonering er oppgitt å være en daglig operasjon, vil Sjøfartsdirektoratet presisere at en jevnlig bør gå gjennom også dagligdagse operasjoner med hele mannskapet, være klar over farene, og sjekke utstyr før det tas i bruk.

Litt fakta om ozongass O3 - Redoxzon (Ozon, desinfeksjonsmiddel)

Datablad O3

Ozon i luft er giftig for mennesker. Mennesker kan bli eksponert for ozongass ved lekkasjer i generator eller tilførselslanger, eller ved ufullstendig avtrekk over vann som ozoneres. Faregrensen i luft er satt til 1 ppm., men de fleste vil kjenne lukten av ozon allerede ved en så lav konsentrasjon som 0,01 ppm.

Viktige initielle symptomer ved forgiftninger er irritasjon i øyne og svelg med påfølgende hoste. Forlat området med en gang når hostingen starter for å få tilgang til frisk luft. Ved eksponering for relativt lave ozonkonsentrasjoner vil symptomene forsvinne gradvis dersom vedkommende kommer ut i frisk luft. Ozonforgiftning må behandles symptomatisk.

Se også Læring av hendelser - ammoniakklekkasje ombord