NÆRINGSFARTØY: Samtlige 10 omkomne på næringsfartøy i 2023 var tilknyttet norske skip. Fem omkom på fiskefartøy, fire på lasteskip og en på passasjerskip.

– Det er trist å se en negativ utvikling, at antall omkomne i fjor økte fra året før. Sjøfartsdirektoratet jobber sammen med den maritime næringen for at alle sjøfolk skal komme trygt hjem igjen. Derfor er det pågående arbeidet med regjeringens nullvisjon for omkomne og hardt skadde på sjøen svært viktig for oss framover. Der jobbes det nå med å utforme handlingsplanen som skal iverksettes i 2025, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

Ni av ti omkom som følge av fallhendelser, noe som også var Sjøfartsdirektoratets fokusområde i 2023. Det siste dødsfallet skyldtes kullosforgiftning. Åtte av dødsfallene skyldtes arbeidsulykker i arbeidstid, mens to var personulykker utenfor arbeidstid.

Færre ulykker – flere nestenulykker

Det er registrert totalt 1078 hendelser på næringsfartøy i 2023, jevnt fordelt mellom nestenulykker og ulykker.

Antall ulykker gikk ned fra 599 til 534. Av disse var 266 skipsulykker og 268 personulykker. Antall skipsulykker har gått noe ned, mens antall personulykker holder seg på omtrent samme nivå som i 2022.

Fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.
Fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. Foto: Grethe Nygaard / Sjøfartsdirektoratet

– Det er positivt at ulykkene blir færre. Sjøfartsdirektoratet jobber for å bedre sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg, og utenlandske fartøy i norsk farvann. Det jobbes derfor kontinuerlig med oppfølging av risikonivået i den maritime næringen, sier Sørheim.

Sjøfartsdirektoratet ser en økning i antall nestenulykker, fra 414 i 2022 til 544 i 2023. Det er de siste årene gjennomført flere tiltak som kan tenkes å øke rapporteringsgraden, og fokuset på rapportering og registrering av hendelser er skjerpet de senere årene. Det kan være noe av forklaringen på at antall innrapporterte nestenulykker har økt.

Litt flere tall

Lasteskip er den fartøygruppen med flest ulykker i 2023, rundt 47 prosent av det totale antallet. Så følger fartøygruppene fiskefartøy (rundt 30 prosent) og passasjerskip (rundt 24 prosent).

Av personulykkene var støt- og klemskader den ulykkestypen som forekom oftest i 2023 (43 prosent), etterfulgt av fall om bord (32 prosent). Andelen fallhendelser ligger på samme nivå som i 2022, mens antall støt- og klemskader har økt med 13 prosent.

Det er i 2023 registrert 27 ulykker av typen miljøskader, noe som er en halvering sammenlignet med 2022.