– Teknologiutviklingen innenfor digitalisering, fremdrift, drivstoff og autonomi er allerede i gang, og Sjøfartsdirektoratet må forholde seg til den. Vår strategi på dette området er å ha bred og dyp kompetanse i vår organisasjon, slik at vi kan være en kompetent partner når ny teknologi skal utvikles og implementeres på en måte som ivaretar sikkerheten, sier Håvard Gåseidnes, fungerende avdelingsdirektør for fartøy og sjøfolk.  

Det er bakgrunnen for at direktoratet har opprettet et eget teknologisenter, Senter for ny maritim teknologi, der medarbeidere på tvers i organisasjonen skal samarbeide om å møte utviklingen.   

– Senteret skal samle direktoratets arbeid med ny teknologi og bidra til at vi kan ligge i forkant når nye løsninger skal godkjennes, sier Therese Landås, som er ansatt som koordinator for satsingen. – Vi skal møte de ulike behovene som oppstår i ulike ledd i utviklingen, sier hun. 

Den rivende teknologiutviklingen utfordrer nemlig regelverket. – Utviklingen går rett og slett for fort til at regelverket kan henge med, samtidig som vi ikke vil at manglende regulering skal hindre utviklingen av lav- og nullutslippsløsninger og andre teknologer som bidrar til en mer klima- og miljøvennlig skipsfart, sier Kolbjørn Berge, ansvarlig for grønn skipsfart. – Der det mangler tydelige regulatoriske standarder, må vi finne gode løsninger innenfor dagens regelverk, og det krever en stor grad av teknisk kompetanse, legger han til. – Vår oppgave er å skape muligheter for næringens innovasjonsarbeid, basert på de samme sikkerhetskravene vi stiller til moden teknologi. 

Jo tidligere Sjøfartsdirektoratet involveres i innovasjonsprosesser, desto større muligheter for å finne gode løsninger innenfor gjeldende regulatoriske rammer. – Ved bygging av et fartøy som bygger på ny teknologi, vil det være en stor fordel å involvere direktoratet tidlig i prosessen, sier Svein David Medhaug, ansvarlig for digitale og smarte skip. – Vi kan ha en veiledningsfunksjon, og det gir samtidig næringen en mulighet til å være med å påvirke regelverket, sier han. – Vi er innstilt på å legge forholdene til rette for innovasjon i næringen, og det nye senteret er en måte å synliggjøre og operasjonalisere dette på.  

Den samme problemstillingen gjelder også internasjonalt, der nyopprettede Maritime Technologies Forum er etablert for å redusere avstanden mellom regelverk og innovasjon. Sjøfartsdirektoratet har vært pådriver for å opprette det nye samarbeidsorganet, der Norge og Sjøfartsdirektoratet er medlem sammen med tilsvarende organer i Japan og Storbritannia, og klasseselskap fra de samme landene samt USA. 

– Vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen og være en ressurs for næringen og andre myndighetsorganer både nasjonalt og internasjonalt. Senter for ny maritim teknologi er uttrykk for det, sier Gåseidnes