EUs forordning for gjenvinning av skip er tatt inn i norsk rett ved en egen forskrift som gjelder fra 31.12.2018. Regelverket sier blant annet at norske skip som omfattes av regelverket, etter nyttår bare kan gjenvinnes ved anlegg som er oppført på EU-listen over godkjente anlegg. Listen over godkjente gjenvinningsanlegg for skip ble oppdatert denne uken, og inneholder nå 26 anlegg, der tre er lokalisert utenfor EU.

 

NORSK INITIATIV

­– Det er allerede i dag, etter annet regelverk, ulovlig å eksportere farlig avfall ut av OECD-området, for eksempel fra Europa til India. Skip regnes som «farlig avfall» når det skal tas endelig ut av drift. Men regelverket for farlig avfall har vist seg vanskelig å håndheve for skip. Det er derfor EUs skipsgjenvinningsforordning nå tas inn i norsk rett, sier seniorrådgiver Werner Dagsland i Sjøfartsdirektoratet.

Norge var for flere år siden en av initiativtakerne til en internasjonal konvensjon som skal regulere gjenvinning av skip, den såkalte Hong Kong konvensjonen. Men denne har av forskjellige årsaker ennå ikke trådt i kraft. Regelverket som nå blir gjennomført for norske skip, bygger på innholdet i konvensjonen.

Den nye forskriften skal håndheves av Sjøfartsdirektoratet i samarbeid med Miljødirektoratet.

– Den nye forordningen gjør det enklere å sende skip til skipsgjenvinningsanlegg som ivaretar helse og miljø på en god måte. Nå kan skip også eksporteres lovlig til anlegg utenfor OECD-området, dersom de står på EUs liste. Vi håper forordningen fører til at færre skip hugges opp på strender i Asia, sier seniorrådgiver Beate Langset i Miljødirektoratet.

 

NYTT SERTIFIKAT

Før skipet kan sendes til et godkjent anlegg må det det være klargjort for gjenvinning, ha inngått en avtale med anlegget og fått utsted et gjenvinningssertifikat etter inspeksjon av skipet.

Alle nye skip som bygges etter nyttår må nå ha om bord et gyldig sertifikat med fortegnelse over alle farlige materialer, et såkalt IHM-sertifikat. Fra 31. desember 2020 skal alle eksisterende skip ha om bord et slikt sertifikat. Hensikten er å ha kontroll på om skipet har farlige materialer om bord når det en gang tas endelig ut av drift.

Også skip som ikke er registrert i en flaggstat innen EØS må om to år ha om bord en erklæring fra sin flaggstat dersom de skal anløpe EØS-området. Erklæringen må ha en fortegnelse over hvilke farlige materialer som måtte befinne seg om bord.