Arbeidstilsynet, Nav, politiet, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet gjennomførte i fellesskap kontrollene i Troms i midten av august. Kystvakta stilte også med kystvaktskipet KV Farm og høyhastighetspatruljebåt.

– Fisketurismen har en såpass sammensatt karakter og treffer regelverk som forvaltes av mange etater. Det er derfor effektiv ressursbruk å gjennomføre en tverretatlig kontroll, samt at det sikrer den beste forvaltningsmessige oppfølgingen av feil som avdekkes, sier Dag Erik Lindquister, koordinator for a-krimsamarbeidet i Troms.

Tverretatlig kontroll i fiskeindustrien.
Tverretatlig kontroll i fiskeindustrien. Foto: Skatteetaten

– Fokus på sjøsikkerhet i denne næringen er en prioritet for Sjøfartsdirektoratet og et tverrfaglig samarbeid øker vår mulighet til å fange opp aktører som ikke opererer etter gjeldende regelverk. Erfaringene fra dette samarbeidet er positivt for sjøsikkerheten og vil være en prioritet for Sjøfartsdirektoratet fremover, sier regionsjef Brynjar Johansen i Sjøfartsdirektoratet.

En bransje i vekst

Opplevelsesturismen har vært i sterk vekst de siste årene, og er en av de største næringene i Troms. Det medfører et behov for både å kontrollere og veilede virksomhetene i turistbransjen.

– Vi registrerte at det var varierende kunnskap og oppfølging av regelverket hos virksomhetene. Noen hadde det meste på stell, mens andre hadde en del feil og mangler, sier Lindquister.

Følgende feil ble funnet i kontrollene:

  • Manglende føringer av timelister og arbeidskontrakter
  • Manglende dnr./fødselsnr. – og manglende skattekort
  • Feil i arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret
  • En innkvartering ble stengt av Arbeidstilsynet
  • En båt ble holdt igjen av Sjøfartsdirektoratet
  • Grunnlag for å tipse andre offentlige myndigheter om funn: Mattilsynet, kommuner om skjenkebevilling og brann- og redningsetaten.

Kontrollene vil bli fulgt opp videre med etterarbeid hos hver enkelt etat, samt innhenting av ytterligere opplysninger ved behov.

– Kunnskapen vi innhentet i disse kontrollene gir oss også et godt grunnlag for vurdering av fremtidige kontroller av bransjen, sier Lindquister.

Fakta om a-krimsamarbeidet i Troms

  • Tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.
  • Etatene har i en årrekke samarbeidet tett for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet i regionen.
  • I 2020 ble a-krimsamarbeidet i Troms offisielt formalisert gjennom en samarbeidsavtale som forplikter partene til å prioritere felles innsats inn mot bransjer som har risiko for a-krim.
  • Målet er å avdekke arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

Kontakt

Dag Erik Lindquister, koordinator for a-krimsamarbeidet i Troms. Dag.Erik.Lindquister@nav.no, tlf. 917 03 313