Etter flere år med nedgang i Norsk internasjonalt skipsregister, er trenden nå snudd. Så langt i år har 104 skip flagget inn i NIS, og NIS-flåten teller nå 582 skip. Med 57 slettelser utgjør det en nettoøkning på 47 skip siden i fjor. 

– Dette er veldig gledelig. Til tross for at norsk rederivirksomhet opplever dårlige tider, ser vi altså en positiv utvikling for flaggstaten. Det er viktig for Norge som sjøfartsnasjon, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Det er ikke bare antallet norskflaggede skip som har økt i år. Med en økning på hele ni prosent har NIS-flåten nå en brutto tonnasje på 15 214 803. Vi må helt tilbake til utgangen av 2008 for å finne høyere tonnasje i NIS.

– Tonnasjen er viktig fordi den gir Norge tyngde i internasjonale forum som IMO, FNs sjøfartsorganisasjon, forklarer Akselsen.

35 av skipene som flagget inn i NIS i 2016 kan relateres til endringene i fartsområdebestemmelsene, som blant annet åpnet for at konstruksjonsskip som opererer på norsk sokkel kan registreres i NIS.

– Det er klart at regelverksendringene har bidratt mye. Men vi opplever også at direktoratet får positive tilbakemeldinger på jobben vi gjør for våre kunder, og det er en ros som går videre til alle ansatte i direktoratet, påpeker Akselsen.