– Vi ønsker med dette fokuset å påvirke næringen til å tenke og handle miljøvennlig. Samtidig vil vi øke oppmerksomheten omkring alle de nye reglene for utslipp til sjø og luft, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Tydelig miljøfokus

Fokusområde 2019.
Her kan du laste ned brosjyren

Men også Sjøsikkerhetskonferansen, som direktoratet arrangerer i Haugesund 26. og 27. september, har et tydelig fokus på miljøspørsmål. På konferansens første dag handler det blant annet om skipet Tide Carrier som i fjor fikk motorstopp utenfor Jæren, da dyktig og tidlig innsats avverget en stor miljøkatastrofe. Prototypen av Norges første førerløse ferje, MilliAmpère skal også presenteres, med mulighet for prøvetur.

På Sjøsikkerhetskonferansens andre dag fortsetter miljøfokuset, da det blant annet skal handle om hvordan bruk av alternative drivstoff, som LNG, elektrisitet og hydrogen, kan bidra til et renere miljø.

Stort potensiale

Skipsfarten står bare for omkring 2,2 prosent av verdens samlede utslipp av CO2, til tross for at nærmere 90 prosent av all godstransport i verden foregår med båt. Skipsfart er den klart mest miljøvennlige transportformen, men har likevel et stort potensiale for å redusere utslipp av blant annet svoveloksider(SOx) og nitrogenoksider (NOx).

I en del havnebyer oppstår det i perioder store ulemper på grunn av utslipp til luft fra blant annet skip. For å få redusert mest mulig av de skadelige luftutslippene, sjekker Sjøfartsdirektoratets inspektører om skipene holder seg til gjeldene regelverk når det gjelder svovelinnhold i drivstoffet.

I dette inspeksjonsarbeidet vil Sjøfartsdirektoratet nå ta i bruk et nytt verktøy for å avdekke miljøsyndere, nemlig droner som er utstyrt med sensorer for måling av svovelinnhold i eksosen. Etter flere tester tidligere i år, viser det seg at droner kan være et effektivt hjelpemiddel i kampen mot svovelutslipp fra skipsfarten.

Årlig fokusområde

Siden 2014 har Sjøfartsdirektoratet hatt et årlig fokusområde for det vi kaller risikobasert tilsyn. Fokusområdene er blitt valgt ut fra årlige risikoanalyser. Analysene bygger blant annet på ulykkesbildet, rapporter fra havarikommisjonen og funn ved tilsyn og inspeksjoner. I samme perioden har vi kunnet konstatere at antall ulykker med og om bord på næringsfartøy har gått betydelig ned.

– Vi håper og tror at Sjøfartsdirektoratet og rederiene sin mer fokuserte innsats har vært medvirkende til dette, sier Olav Akselsen.

Fokusområdene har siden 2014 vært: Brann, Sikker arbeidsplass om bord, Hviletid og bemanning, Sikkerhetsstyring og Sikkerhetsstyring på mindre fartøy. Men nå er tiden kommet til å sette fokus på hvordan skipsfarten kan bidra til et bedre miljø.